Monthly Archives: december 2016

10. výročie prijatia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (ďalej VZ OSN) prijalo 13. decembra 2006 Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej dohovor). Tento významný medzinárodný dokument je dôležitým medzníkom pre ľudí so zdravotným postihnutím. Jeho cieľom je meniť spoločnosť tak, aby mali všetci zabezpečený plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a základných slobôd. Podľa dohovoru sa za