• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Aktuálne aktivity

logo Z Domova domov_web

Podpora deinštitucionalizácie

 

Slovensko je v zvláštnej situácii. Koncom mája 2010 vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Náš štát tak deklaroval, že mu záleží na napĺňaní ľudských práv každého človeka. Samotný Dohovor totiž neprisudzuje ľuďom so zdravotným postihnutím nejaké výnimočné privilégia. Dokument požaduje rešpektovať ľudské práva tejto „najväčšej svetovej minority“ a čo je dôležité, vyžaduje zabezpečiť podmienky pre účasť jej členov na živote spoločnosti. Optimálnym riešením pre človeka, ktorý potrebuje podporné služby je, aby zostal vo svojom prirodzenom prostredí. Komunitné služby nie sú len o spolupráci pomáhajúceho profesionála a odkázaného človeka priamo v prostredí, ktoré považuje za svoj domov. Ich cieľom je podporiť aj prirodzenú spoluúčasť rodiny, priateľov a susedov, zodpovednosť miestnej samosprávy a občianskej spoločnosti a vzájomný rešpekt a úctu. Služby, založené na takýchto princípoch a rešpektujúce uvedené hodnoty, umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím, deťom a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením a seniorom viesť plnohodnotný život v ich prirodzenom prostredí.

viac

SocioForum web

SocioFórum

 

SocioFórum je platforma minovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. SOCIA zabezpečuje odborné analýzy a stanoviská a je organizačným garantom SocioFóra od jej vzniku.

Od roku 2012 funguje SocioFórum ako samostatný právny subjekt.

www.socioforum.sk

lienka web

Kampaň STAROBA SA NÁS DOTÝKA

 

SOCIA je jediná nadácia na Slovensku, ktorá dlhodobo realizuje zbierku zameranú na podporu seniorov – LIENKA POMOCI a každoročne organizuje kampaň na odbúranie predsudkov o starobe Staroba sa nás dotýka.

Od roku 2009 si kampaň a zbierka buduje vlastnú značku  a súčasne získala viacerých ambasádorov zo sveta šoubiznisu (majster Chudík, Cibulková, Banášová, Sajfa, Latinák, Krajčiová, Kostelný, Puškárová, Mauréry). Dlhodobá spolupráca s kreatívnou agentúrou Creative Department priniesla pre kampaň ucelený concept a smerovanie, ale aj niekoľko odborných cien (Zlatá pecka v Prahe, Strieborný klinec, Prokop na Slovensku).

Hlavné aktivity kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA sú sústredené na mesiac október (zbierka v uliciach, mediálna kampaň, konferencia, koncert, divadelné predstavenie, súťaž pre školy a pod.).

www.lienkapomoci.sk

CVI web

Rozvoj včasnej intervencie

 

Zásadnú úlohu vo vývoji dieťaťa predstavujú prvé tri roky života. V tomto období sú kompenzačné mechanizmy mozgu tak obrovské, že umožňujú najlepšie rozvinúť náhradné mechanizmy i u tých detí, ktoré majú v niektorej oblasti vývoja vážne znevýhodnenie.

Napriek tomu, že na Slovensku do oblasti včasnej intervencie vstupujú služby až troch rezortov zdravotného (neonatológia, pediatria, rehabilitácia, neurológia), školského (sieť centier špeciálnopedagogického poradenstva) a sociálneho (nová služba včasnej intervencie, sociálne poradenstvo a celá oblasť dávok a kompenzácií), služby pre rodinu so znevýhodneným dieťaťom sú ťažko dostupné a fragmentárne.

SOCIA realizuje projektom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku vďaka podpore nadácie VELUX z Dánska. V rámci projektu podporí vznik a rozvoj 3 modelových centier včasnej intervencie (CVI) na západnom, strednom a východnom Slovensku. Mapuje služby včasnej intervencie v rezorte školstva, zdravotníctva a rezorte sociálnych vecí a na základe získaných skúseností vypracuje návrh rozvoja včasnej intervencie – nutné zmeny v legislatívnej, organizačnej, finančnej a metodickej oblasti (tzv. cestová mapa rozvoja včasnej intervencie).

www.centravi.sk