• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Monthly Archives: apríl 2016

Odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre vládu SR odrážajú potreby zmien v mnohých oblastiach života osôb so zdravotným postihnutím. Sú výsledkom konštruktívneho dialógu a niekoľkoročnej práce tímu Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších mimovládnych organizácii. Nadáciu SOCIA, ľudí zo Slatinky a Maroša Matiaška z Mental Disability Advocacy

V Trenčianskom kraji na ceste ku komunitnému bývaniu

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prijal Regionálnu integrovanú územnú stratégiu (RIUS) ako jeden zo strategických dokumentov rozvoja regiónu. Medzi základné ciele RIUS v sociálnej oblasti patrí deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb. V Trenčíne sa uskutočnilo stretnutie za účasti odborníkov a pracovníkov nadácie SOCIA. Pre pilotnú etapu transformácie systému sociálnych služieb boli v kraji zvolené dve zariadenia: DSS Adamovské Kochanovce a CSS

Projekt CVI zaradený medzi osem najlepších

Projekt Centier včasnej intervencie na Slovensku realizovaný nadáciou SOCIA bol v rámci iniciatívy The Zero Project Analysis, hĺbkového výskumu inovatívnych programov a postupov so zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, zaradený medzi osem najlepších. Viac o Social Innovations in Early Childhood Intervention. Ďalšie informácie o iniciatíve The Zero Project.

Projekt Pomôžte nám vidieť svet lepšie

V mesiacoch október 2015 – apríl 2016 realizujú naše tri Centrá včasnej intervencie (Bratislava, Košice, Žilina) projekt zameraný na stimuláciu zrakového vývinu detí so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. Vďaka finančnej podpore Nadácie pre deti Slovenska sme nakúpili pomôcky a materiál na výrobu zrakových pomôcok v celkovej hodnote 3000 Eur. Na tomto linku nájdete celý článok ako bol grant použitý.