• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Ako nás podporiť

Pred pár rokmi sa v USA uskutočnil výskum, ktorý ukázal zaujímavú skutočnosť. Bohaté a vplyvné rodiny, ktoré celý svoj zisk investovali „do seba“ v tretej generácií strácajú svoje spoločenské postavenie a zredukovalo sa aj ich majetkové zázemie. Naproti tomu rodiny, ktoré sa cielene venovali filantropii si svoj vplyv udržali počas viacerých generácií a ich bohatstvo väčšinou nabralo na objeme. Poznali hodnotu peňazí ale aj ľudí. Ich potomkovia pochopili, že je to dobrý a funkčný model.

DVE PERCENTÁ

Ako využívame 2 %? 

Chceme intenzívne pracovať na napĺňaní jednej z našich základných vízií – podporiť sociálne služby v komunite a pre komunitu. Konkrétnymi projektami sa chceme zamerať na tri cieľové skupiny:

  • SENIORI. Vaše 2 % použijeme znova na kampaň, ktorou búrame predsudky a stereotypy o starnutí a mieste starých ľudí v spoločnosti, medzi nami. Hovoríme o tom, že aj starý človek má právo stráviť zvyšok života doma, s rodinou a vo svojej komunite. Kampaň je beh na  dlhú trať, na zmenu postojov a búranie predsudkov treba veľmi dlhý čas. My veríme, že má zmysel pokračovať!
  • Ľudia SO  ZNEVÝHODNENÍM. Téma deinštitucionalizácie veľkokapacitných zariadení  je nám veľmi blízka a chceme sa intenzívne podieľať na postupnej integrácii klientov týchto zariadení do komunity. Aj títo ľudia majú právo na vlastný život, prácu a vzťahy.
  • ZNEVÝHODNENÉ DETI A DETI S RIZIKOVÝM VÝVINOM. Chceme pomáhať rodinám v individuálnej domácej starostlivosti o takéto deti tak, aby neboli nútené umiestňovať ich do špecializovaných veľkokapacitných zariadení.

AKO POSTUPOVAŤ

  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3 % z dane –  požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce – viac informácií a potrebné tlačivá nájdete tu.
  • Ak ste zamestnanec – informácie a tlačivá pre vás nájdete tu. 
  • Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie – informácie a tlačivá pre vás nájdete tu.
  • Ak ste právnická osoba – informácie a tlačivá pre vás nájdete tu.

Údaje, ktoré potrebujete vedieť o príjemcovi:

Názov:               SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Sídlo:                 Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
IČO:                   318 163 98
Právna forma:       nadácia

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

CHARITATÍVNA REKLAMA

Photo by Jake Thacker on Unsplash

Ak sa rozhodnete pre inštitút charitatívnej reklamy, príjem z nej budeme mať oslobodený od dane do výšky 20 000 eur a Vy, podnikatelia, firmy, spoločnosti, si dáte tento náklad do výdavkov.

Umiestnením Vášho loga na našej stránke pomôžete krehkým a bezbranným žiť lepšie.

V prípade záujmu, prosím, kontaktujte:
Kamila Adamkovičová, , 0911 240 002

PREČO OBDAROVAŤ INÝCH

Odpoveď je jednoduchá. Lebo je to dobré.

Je dobré rozdeliť sa.
Je dobré meniť veci k lepšiemu.
Je dobré pomôcť, keď vidíme potreby iných.

Nie je to nič zložité. Treba len chcieť. S ostatným Vám môžeme pomôcť.

Pomôžeme Vám vybrať tú najvhodnejšiu formu obdarovania iných, pretože rešpektujeme Vaše preferencie.
Pomôžeme Vám nájsť správneho adresáta Vašej pomoci, pretože máme širokú sieť kontaktov na organizácie, ktoré vedia efektívne využiť každý dar.

FINANČNÝ DAR

V dnešnej dobe sme skoro stále konfrontovaní s očakávaniami.

Štát očakáva, že zaplatíme dane a splníme si svoje povinnosti.
Ľudia očakávajú, že prispejeme k lepšiemu prostrediu okolo nás.
Očakávame, že za svoju prácu dostaneme adekvátnu odmenu.
Očakávame, že nás naši najbližší podporia.
Je celkom pochopiteľné, že často príde aj sklamanie.

Pri darovaní je to celé inak. 

Obdarovaný nečaká, že niečo dostane. Ale o to je jeho radosť väčšia nad nečakanou pomocou.
Darca nečaká, že zo svojho daru bude mať nejaký zisk. Ale o to je väčší pocit uspokojenia, keď vidí , že sa dar potešil či pomohol.
Chceme sa zlepšovať, aby sme vedeli rozoznať tých, čo dar najlepšie zúročia.
Chceme sa zlepšovať, aby sme získali Vašu dôveru.

Môžete jednorázovo alebo opakovane darovať kúsok zo svojho majetku na podporu konkrétnych sociálnych projektov.
Môžete jednorázovo alebo opakovane poskytnúť dar na zvýšenie nášho nadačného imania.
Môžete založiť vlastný nadačný fond, ktorý budeme spravovať podľa Vašich dispozícií.

S každým, kto prejaví záujem stať sa darcom, sa radi stretneme. Považujeme za samozrejmosť darcu informovať, pokiaľ nechce ostať v anonymite, o využití jeho daru.

Ak Vám vyhovuje rýchla a priama podpora, môžete darovať online akúkoľvek sumu cez náš profil na stránke Darujme.sk

Ďakujeme.

KONTAKT

Mgr. Vladislav Matej
riaditeľ nadácie SOCIA

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
IČO: 318 163 98
banka: Tatra banka
číslo účtu: 2625828042/1100
IBAN SK27 1100 0000 0026 2582 8042
SWIFT TATRSKBX

NEFINANČNÁ PODPORA

Nechceme hodnotiť kto aký veľký dar dal.

Ani množstvo peňazí nie je najväčšou hodnotou. Zo skúsenosti vieme, že pomocou môže byť aj malá vec alebo služba.

Ak súhlasíte s dôrazmi a hodnotami, ktoré SOCIA predstavuje, môžete prácu našej nadácie alebo vybraných projektov podporiť aj inak ako peniazmi.

Každá organizácia potrebuje na zabezpečenie svojho chodu množstvo praktických vecí. Materiálna podpora je vítaná. V niektorých oblastiach sme odkázaní na služby iných. Môžete nám pomôcť poskytnutím služieb zdarma alebo so zľavou. Mnohé neziskové organizácie fungujú aj vďaka dostatočne veľkému okruhu priateľov. Priateľov, ktorí priložia ruku k dielu, keď je treba. Aj vy nás môžete podporiť dobrovoľníckou prácou. Pomocou pre našu prácu je aj šírenie nášho mena. Môžete o našich projektoch a cieľom rozprávať so svojimi priateľmi, známymi či kolegami.

Ďakujeme za veľké dary, ktoré môžu pomôcť malým. Ďakujeme za malé dary, ktoré môžu podporiť veľké veci.

Ďakujeme za Vašu podporu.

NAŠE GARANCIE

Skúsenosti
Nadácia SOCIA vznikla v roku 2002. Celkový objem rozdelených prostriedkov, prostriedky získané na vlastné projekty, partneri s ktorými sme spolupracovali zo súkromného aj verejného sektoru ako aj ľudia v správnych orgánoch a samozrejme aj zamestnanci nadácie – to všetko tvorí mozaiku ktorá sa dá zhrnúť do jedného výrazu: Dôveryhodnosť.

Odbornosť
Na hodnotenie projektov prizývame nezávislých odborníkov z danej oblasti.

Transparentnosť
Vieme dokladovať všetky naše príjmy aj výdavky. Základné informácie o hospodárení a napĺňaní našich cieľov každoročne predkladáme vo výročnej správe. Výročné správy sú verejne prístupné na našej webovej stránke. Ak nás niekto požiada o ďalšie informácie, nemáme problém ich poskytnúť.

Systémové riešenia
Organizačné riešenie riadenia financií je v nadácií SOCIA nastavené tak, že je plne závislé na súhlase správnej rady. Správna rada schvaľuje aj výšku nákladov určených na správu/chod nadácie. Sme radi, že nehonorované členstvo v našej správnej rade prijali ľudia, ktorí sú autoritami vo svojej sfére pôsobenia a zároveň sa aktívne zaujímajú aj o nadáciu.

Audit
Činnosť o hospodárení nadácie je každoročne overovaná nezávislým audítorom.

Dobré meno
Tí, ktorí s nami doteraz spolupracovali, či už ako darcovia alebo obdarovaní, môžu potvrdiť, že nám záleží na tom, aby spolupráca fungovala dobre.