• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
Cieľom nášho programu dlhodobej starostlivosti je zásadným spôsobom prispieť k tomu, aby poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre ťažko chorých a postihnutých ľudí, najmä pre seniorov, dosiahlo vysokú úroveň odbornosti a rešpektovania ich ľudských práv, vrátane ich dôstojného umierania.

Dlhodobá starostlivosť je osobitný systém koordinovaného prepojenia ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti pre osoby so zlým zdravotným stavom dlhším ako 3 mesiace, ktorého úlohou je podporiť maximálnu sebestačnosť osoby aktivizáciou a podporou jeho vlastného potenciálu. V súčasnosti takéto koordinované prepojenie neexistuje.

Dlhodobá starostlivosť je klasickým príkladom nevyhnutnej viacrezortnej spolupráce. Poskytuje sa najmä seniorom (ale nielen im), ktorí pre svoj zdravotný stav potrebujú ošetrovateľskú starostlivosť (kompetencia zdravotníctva). Ich nepriaznivý zdravotný stav súčasne vyžaduje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných činností a udržiavaní sociálnych vzťahov, čiže opatrovateľskú starostlivosť (kompetencia obcí).  V súčasnosti neexistuje žiadna koordinácia medzi týmito dvoma rezortami. Súčasný dôraz rezortu zdravotníctva na akútnu liečbu bude oprávnený len vtedy, keď budú súčasne vytvárané legislatívne, organizačné, personálne, finančné a materiálne podmienky  pre subsystém dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ide o primeranú starostlivosť a dôstojné prežitie posledných rokov života pre cca 80 000 občanov.

V Slovenskej republike, napriek opakovaným iniciatívam posledných 15 rokov, absentuje jednotný prístup k dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti (ďalej LTC – Long Term Care). Tento nedostatok a potreba jeho riešenia je spomenutá vo viacerých strategických dokumentoch či zahraničných odporúčaniach. Ministerstvo zdravotníctva SR začalo pracovať v roku 2015 na stratégii dlhodobej starostlivosti a k pripomienkovaniu prizvalo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Keďže ide o relatívne nákladnú finančnú operáciu, súhlas k nej  bude vždy ovplyvnený  politickým rozhodnutím.

Na to, aby sa realizovala takéto významná zmena systému, ktorá spája dva rezorty, bude potrebná nielen politická vôľa, ale najmä odborná diskusia, aktivita z terénu od poskytovateľov aj samotných prijímateľov a tiež rozširovanie terénnych a ambulantných služieb LTC.

Naše príspevky k tejto verejnej politike:

  • a. KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA

Kampaň STAROBA SANÁS DOTÝKA už od roku 2009 prináša tému starnutia na verejnosť a otvorene hovorí o tom, že starnutie je normálne. Kampaň je podpornou aktivitou pre verejnú zbierku Lienka pomoci a pomáha tráviť život seniorom tam, kde to majú najradšej – doma.

  • b.LIENKA POMOCI – PODPORA TERÉNNYCH A AMBULANTNÝCH SLUŽIEB

Zámerom programu LIENKA POMOCI je rozšíriť a skvalitniť terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov a podporiť zavedenie nových služieb. Program je financovaný z výnosu verejnej zbierky Lienka pomoci, ktorú nadácia každoročne organizuje. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom v domácnostiach alebo poskytujú ambulantné služby. Naším zámerom je, aby do budúcnosti plnili aj  úlohu poradenských centier pre neformálnych opatrovateľov.

  • c.DIALÓG A PODPORA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI

 V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb a ich strešnými organizáciami, iniciujeme odborný dialóg na tému LTC na Slovensku. Aktívne v tejto oblasti komunikujeme s príslušnými ministerstvami o Stratégii dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike. Naším zámerom je navrhnúť osobitný systém komplexnej starostlivosti, ktorý spojí ošetrovanie a opatrovanie do jedného celku – dlhodobej starostlivosti. Podmienkou efektívneho fungovania nového systému je jednotné posudzovanie odkázanosti občana na dlhodobú starostlivosť. Priebežne analyzujeme obsahové, organizačné a ekonomické podmienky zavedenia tohto systému.