• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

PODPORENÉ PROJEKTY

PODPORENÉ PROJEKTY A ICH VÝSTUPY V RÁMCI FONDU PRE MVO NA PODPORU SOCIÁLNEJ INKLÚZIE

 

Z Blokového grantu SK0009 bolo podporených 19 podprojektov mimovládnych neziskových organizácií. Výstupmi podprojektov sú okrem samotnej sociálnej práce s cieľovými skupinami aj metodiky, analýzy, strategické plány, podnikateľský plán, publikácie. Na tomto mieste prinášame ich úplný zoznam. Máme záujem, aby sa získané poznatky šírili ďalej medzi odborníkov, ktorí ich môžu využiť pre svoju prácu.

Základné pravidlá pre použitie výstupov inými osobami (organizáciami):

 1. podporené organizácie majú povinnosť poskytnúť záujemcom výstupy z projektu podporeného NFM a FM EHP
 2. výstupy sa poskytujú bezodplatne
 3. vlastník konkrétneho výstupu môže stanoviť záujemcovi o využitie výstupu podmienky pre používanie (napr. konkrétnej metodiky sociálnej práce)
 4. súčasťou podmienok vlastníka môže byť aj supervízia implementácie uvedeného dokumentu (napr. metodiky) užívateľom
 5. záujemca o konkrétny výstup z projektu osloví MNO, ktorá dokument vytvorila a dohodnú sa na podmienkach použitia výstupu
 6. sprostredkovateľ BG SK0009 výstupy podprojektov záujemcom neposkytuje.

 

PODPORENÉ PROJEKTY 1. VÝZVY (REALIZÁCIA OD MÁJA 2008 DO MARCA 2010):

 

Konzultačné a informačné centrum EDUKOS, Dolný Kubín

Projekt: Cesta do života

Výška grantu: 40 456 € (1 218 776 Sk)

www.edukos.sk 

Cieľom projektu je posilniť akcieschopnosť a efektívnosť centra pri znižovaní negatívnych prejavov rizikových skupín detí a mladých dospelých, ktorí sú z týchto dôvodov znevýhodňovaní sociálne, spoločensky i ekonomicky.

 • Cesta do života – príručný manuál k sociálnemu výcviku a výchovnému programu pre odsúdených na slobode
 • Vzdelávací program pre skupinu vo väzení – manuál 
 • Program pre mladých dospelých vstupujúcich do života – manuál  

 


 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci,  Košice

Projekt: Self support – podporná sieť pre samostatný život

Výška grantu: 111 449 €  (3 357 499 Sk)

www.rpsp.sk 

 

Cieľom projektu je v spolupráci s ďalšími sociálnymi partnermi pripraviť a v praxi overiť inovatívny komplexný program prevencie a podpornú sieť v regióne Košického kraja pre rizikovú mládež v exklúzii (najmä pre mladých ľudí z dysfunkčných rodín, z detských domovov a zdravotne postihnutých).

 • Sociálna rehabilitácia – akreditovaný  kurz

 


 

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Bratislava

Projekt: Služby komunitnej rehabilitácie pre rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom v Ružinove

Výška grantu: 98 586 €  (2 970 000 Sk)

www.agenturano.sk 

 

Cieľom projektu bolo pilotne overiť v podmienkach Ružinova komunitnú rehabilitáciu pri práci s rodinou so zdravotne postihnutým dieťaťom, podporiť svojpomocnú skupinu rodičov špecifickými programami a poskytovať inovatívne sociálne služby. Vznikla tak možnosť zostaviť rodinám „na mieru šitý“ program efektívnej pomoci a podpory.

 

 • Integrovaný adaptačný program pred vstupom do materskej školy v podmienkach materského centra  „Škôločka v Hojdane“ – metodika 
 • Vy nám – my vám – metodika
 • Komunitná rehabilitácia a komunitné plánovanie – študijný materiál akreditovaného vzdelávacieho kurzu 

 


 

Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, Prešov

Projekt: Sociálno informačná banka

Výška grantu: 91 047 €  (2 742 872 Sk)

www.psisaris.sk 

 

Cieľom projektu je inštitucionálny rozvoj MNO a pilotné overenie nového systému efektívnej komunikácie všetkých zainteresovaných subjektov v rámci tzv. „komunitného triangla“ – sociálno-informačnej banky.

 

 • Monitoring MVO v okresoch Prešov a Sabinov – správa
 • Audit MVO – správa
 • Katalóg MVO poskytujúcich sociálne služby deťom, mládeži a rodinám v riziku sociálneho vylúčenia
 • Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sabinov na roky 2010-2015
 • Komunitný plán sociálnych služieb mesta Lipany na roky 2010-2015

 


 

Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava

Projekt: Domov – najdôležitejšie miesto na zemi

Výška grantu: 106 496 €  (3 208 311 Sk)

www.nds.sk 

 

Cieľom projektu je komplexné a systémové riešenie problému mladých dospelých na ich ceste z detského domova k úplnému osamostatneniu sa.

 

  • DOMOV – najdôležitejšie miesto  na zemi – publikácia
  • Implementačný projekt mesta Považská Bystrica – záverečná správa
  • Implementačný projekt Rady pre poradenstvo v sociálnej práci Košice – záverečná správa
  • Implementačný projekt Detského domova Dobšiná – záverečná správa
  • Diagnostika v oblasti rozvoja životných zručností – vyhodnotenie sebahodnotiacich dotazníkov   

 

Návrat, o.z., Bratislava

Projekt: Návrat k stabilite rodín

Výška grantu: 107 762 €   (3 246 422 Sk)

www.navrat.sk

 

Cieľom projektu je kvalitatívne aj kvantitatívne rozšíriť škálu podporných a intervenčných programov a poradenstva pre náhradné rodiny a rodiny v kríze, zvýšiť dostupnosť podpory v rámci regiónov, rozšíriť počet poradcov, zvýšiť ich odbornú kvalitu.

 

 • Terapia dotykom – program zameraný na zvyšovanie rodičovských zručností a podporu vzťahu rodič – dieťa – akreditovaný vzdelávací projekt
 • Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti – akreditovaný vzdelávací projekt
 • Metodiky, vrátane minimálnych štandardov:
  • Program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
  • Program pripútania v rodine
  • Program terapie dotykom
  • Rozvoj rodičovských zručností s prvkami filiálnej terapie
  • Podporná zážitková skupina pre rodičov
  • Podporná skupina pre deti
  • Program práce s rodinou v kríz
  • Program vzdelávania laických poradcov
 • Tvoríme siete pomoci pre rodiny – publikácia

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar, Bratislava

Projekt: Komplexná sociálna práca s rodinami detí s poruchami správania

Výška grantu:  111 532 €  (3 360 000 Sk)

www.usmev.sk

 

Cieľom projektu je dôsledné uplatnenie zásad plánovania v sociálnej práci s rodinou, v terénnej sociálnej práci, pri sprevádzaní, pri prenesení zodpovednosti na rodinu a spolupráci odborníkov.

 

 • Metodika  sociálnej práce podľa jednotlivých fáz realizácie
 • Komplexná sociálna práca s rodinami detí s poruchami správania – záverečná správa

 


 

Domka, ústredie Bratislava

Projekt: Profesionalizácia prípravy vedúcich rovesníckych skupín na prácu s neorganizovanou mládežou

Výška grantu: 109 540 €  (3 300 000 Sk)

www.domka.sk

Cieľom projektu bolo skvalitniť prípravu vedúcich rovesníckych skupín, ktorí dokážu realizovať aktivity v prirodzenom prostredí sociálne znevýhodnených skupín, špeciálne pre deti a mladých ľudí rómskeho etnika a ich rodičov.

 • Saleziánska terénna práca – analýza
 • Streetwork – práca s neorganizovanou mládežou – basic modul – manuál
 • Streetwork – práca s neorganizovanou mládežou – update modul – manuál
 • Ďalšie vzdelávacie texty a príručky Školy pre animátorov
  • Bohatstvo kresťanstva
  • Mladí a ich vyzrievanie
  • Kultúra a umenie výchovy
  • Stretanie sa s človekom
  • Animácia skupín
  • Príprava itinerárov
  • Rodina ako prostredie výchovy
  • Hra ako prostriedok prevencie vo výchove a nástroj neformálneho vzdelávania
  • Prvá pomoc
 • Cesty zrenia – chlapci [Hrdinovia, Bojovníci, Plavci, Vodiči, Partneri + Vyvolené] – karisblok itinerárov
 • Cesty zrenia – dievčatá [Alenky, Johanky, Modelky, Očarujúce, Partneri + Vyvolené] – karisblok itinerárov

 


 

Pomoc ohrozeným deťom, Bratislava

Projekt: „PST“ – nádej pod jednou strechou

Výška grantu: 103 935 €  (3 131 134 Sk)

www.centrumnadej.sk

Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality a efektivity primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie domáceho násilia.

 • Prvý kontakt s obeťou domáceho násilia – manuál
 • Pomoc obetiam domáceho násilia – aktualizovaný manuál
 • Stalking – leták 

 

PODPORENÉ PROJEKTY 2. VÝZVY (REALIZÁCIA OD MÁJA 2009 DO SEPTEMBRA 2010)

Záujmové združenie žien MYMAMY, Prešov

Projekt: Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia

Výška grantu: 89 190 EUR (2 686 938 Sk)

www.mymamy.sk

Cieľom projektu bolo zvýšiť inovatívny a odborný potenciál MVO v oblasti sociálnej práce s ohrozenými deťmi, mládežou a rodinou a tak zabezpečiť dostupnosť a vyššiu kvalitu ambulantných a terénnych služieb krízového centra.

 • Posilnenie. Spoločná práca pre elimináciu násilia na ženách a deťoch – metodika práce s rodinou, v ktorej sa vyskytuje násilie
 • Metódy práce s páchateľom domáceho násilia
 • Rozvoj integrovanej pomoci a podporných služieb pre obete domáceho násilia – zbornik k diseminácii výstupov projektu (aj na kompaktnom disku)
 • Pomôžeme vám nadýchnuť sa – informačné materiály: leták a plagát
 • Supervízny plán organizácie

 


 

Člověk v tísni, spol. při ČT, o.p.s., pobočka Slovensko

Projekt: Komunitné centrá: centrá komplexných komunitných služieb ako nástroj na zlepšovanie sociálnej inklúzie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít na lokálnej úrovniVýška grantu: 99 810 € (3 006 876 Sk)

www.clovekvtisni.sk

Cieľom projektu bola prevencia a zmierňovanie sociálneho vylúčenia obyvateľov marginalizovaných rómskych lokalít prostredníctvom rozvoja sociálnych a komunitných služieb.

 • Manuál práce s dobrovoľníkmi v KC
 • Program podpory vzdelávania: – metodika služby
 • Pracovné poradenstvo – metodika služby
 • Kariérne poradenstvo – metodika služby
 • Návrh minimálnych štandardov Komunitných centier
 • Štandardy služby Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
 • Štandardy služby základné sociálne poradenstvo
 • Vzdelávací modul: Terénna sociálna práca vo vylúčených lokalitách
 • Vzdelávací modul: Nízkoprahové programy pre deti a mládež vo vylúčených lokalitách
 • Vzdelávací modul: Pracovné a kariérne poradenstvo vo vylúčených lokalitách

 


 

Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce

Projekt: Komplexná starostlivosť o rodiny v núdzi

Výška grantu: 99 000 € (2 982 474 Sk)

www.ikv.sk

Cieľom projektu IKV bolo zvýšiť a posilniť akcieschopnosť a efektívnosť organizácie v oblasti pomoci rodinám, ktoré sú v riziku sociálneho vylúčenia, resp. ktoré sú sociálne vylúčené.

 • Odborný manuál krízovej intervencie rodín v núdzi
 • Záverečná správa supervízie

 


 

Centrum Slniečko, n.o., Nitra

Projekt: Pilier

Výška grantu: 99 090 € (2 985 185 Sk)

www.centrumslniecko.sk

Cieľom projektu Pilier bolo zabrániť tomu, aby došlo k sociálnemu vylúčeniu rodín a detí, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách, a naopak, novými, intenzívnymi prístupmi im poskytnúť šancu na plnohodnotný život.

 

 • „Dobrovoľník“. Príručka pre prácu s dobrovoľníkmi v neziskovej organizácii Centrum Slniečko, n.o.
 • Hľadám si rodinu – spot
 • Nízkoprahové intervenčné centrum pre rodiny a deti Centrum Slniečko – Vnútroorganizačné smernice
 • Štandardy kvality pre Nízkoprahové intervenčné centrum pre deti a rodiny
 • Ako na to? Dobré rady pre dobrú prax z realizácie podprojektu PILIER – záverečná správa

 


 

O. z. Náruč – Pomoc deťom v kríze, Žilina

Projekt: Inštitucionálny rozvoj OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze

Výška grantu: 84 600 € (2 548 659 Sk)

www.naruc.sk

Cieľom projektu bolo podporiť inštitucionálny rozvoj OZ, aby organizácia poskytovala moderné, na klienta orientované sociálne služby, a tým účinnejšie pomohla deťom a ženám zvládnuť ohrozujúce životné situácie a začleniť sa do bežného života.

 • Štandardy kvality poskytovaných služieb Náruč – Pomoc deťom v kríze
 • Strategický plán Náruč – Pomoc deťom v kríze na roky 2010 – 2012
 • Ako chrániť deti  – tréningová príručka pre pracovníkov prvej línie – publikácia
 • Metodické listy
  • Filiálna terapia
  • Podporné skupiny pre ženy
  • Detská skupinka.
  • Dobrovoľnícke podporné programy
  • Vzdelávanie dobrovoľníkov

 


 

Občianske združenie ODYSEUS Bratislava

Projekt: Pravidelné vzdelávanie = zvýšená kvalita služieb

Výška grantu: 78 750 € (2 372 422 Sk)

www.odyseus.org

Cieľom projektu bolo kontinuálne vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok OZ, aby sa zlepšili ich poradenské a komunikačné zručnosti pri priamej práci s cieľovými skupinami ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sex-biznise.

 


 

Áno pre život, o. z., Rajec

Projekt: Sociálne a komunitné služby pre rodinu v ohrození a profesionalizácia MVO

Výška grantu: 72 000 € (2 169 072 Sk)

www.anoprezivot.sk

Cieľom projektu bolo posilniť inštitucionálnu kapacitu a profesionalizáciu neziskovej organizácie zavádzaním nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb pre deti, mládež a rodinu, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením z bežného života.

 • Správa z organizačného auditu Áno pre život, n.o
 • Strategický plán na roky 2010–2015
 • Štúdia uskutočniteľnosti sociálneho zamestnávania
 • Podnikateľský plán sociálnej firmy

 


 

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, Košice

Projekt: Kvalitné ambulantné služby pre deti a mládež s telesným postihnutím a ich rodiny v Košiciach

Výška grantu: 99 810 € (3 006 876 Sk)

www.detskyklub.sk

Cieľom projektu bolo vytvoriť kvalitné ambulantné služby, ktoré poskytnú deťom s telesným postihnutím a ich rodinám efektívnu pomoc, aby tieto rodiny nemuseli hľadať riešenie svojej zložitej situácie v umiestnení dieťaťa v zariadení pobytového typu (DSS), ale, naopak, dokázali vytvoriť pre svoje dieťa podmienky pre spoločný život v rodine.

 


 

Nadácia INTENDA, Bratislava

Projekt: Budovanie kapacít pre rozvoj nízkoprahových služieb a tvorbu sociálnych sietí pre neinštucionalizovanú mládež

Výška grantu: 85 500 € (2 575 773 Sk)

www.intenda.sk, www.nikzkoprahy.sk

Cieľom projektu bolo zlepšiť ponuku sociálnych služieb pre mladých ľudí, ktorí sú ohrození negatívnymi javmi a tvoria tzv. „skryté skupiny sociálneho problému“, prostredníctvom rozvoja nízkoprahových služieb, tvorbou sociálnych sietí pre mládež a previazaním vzdelávacieho systému s potrebami cieľových skupín.

 • Audit kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov v rámci predmetu terénna sociálna práce na slovenských vysokých školách a univerzitách – správa 
 • Z kola von a čo je za tým – publikácia a film
 • Projekt pre akreditáciu
 • Dobrá prax v sociálnych a psychologických nízkoprahových službách – zborník z interdisciplinárnej konferencie s medzinárodnou účasťou

 


 

Slovenský výbor pre UNICEF, Bratislava

Projekt: Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam

Výška grantu: 75 600 € (2 277 525,60 Sk)

www.unicef.sk

Cieľom projektu bolo zefektívnenie procesu sanácie rodiny v krízovej situácii prostredníctvom rozvoja inštitútu terénneho rodinného poradcu a vybudovania centra výchovy k rodičovským zručnostiam. Úlohou centra je motivovať klientov k aktívnej práci a k učeniu ku schopnosti byť zodpovedným rodičom.