• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

LIENKA POMOCI – výsledky

Zbierku LIENKA POMOCI 2014 sme predbežne uzavreli 31. 3. 2015 s výnosom viac ako 27 000 €. Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Fondu LIENKA POMOCI 2015, sa prihlásilo 35 organizácii s projektami terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Odborná komisia a Správna rada nadácie navýšila sumu vo fonde a pre 32 projektov rozdelila 30 000 €.

Vďaka podpore od Lienky pomoci môžu podporené organizácie zakúpiť nové pomôcky, ktoré využívajú seniori, opatrovateľky získajú nové vedomosti v práci so seniormi so špeciálnymi potrebami, vybavia autá prepravnej služby špeciálnymi zariadeniami, skvalitnia a zavedú nové služby. Konkrétne podporu získali tieto organizácie:

organizácia cieľ projektu schválená suma
SČK Liptov skvalitnenie služieb v požičovni pomôcok SČK 1 000,00 €
Slovenský Červený kríž – ústredný sekretariát podpora terénnych služieb pre seniorov v jednotlivých spolkoch SČK 2 489,00 €
Bratislavská arcidiecézna charita ADOS Charita prevencia syndrómu vyhorenia a skvalitnenie terénnych služieb 850,00 €
Územný spolok SČK Prešov modernizácia starého gamatkového kúrenia v jedálni SČK Prešov 2 193,00 €
Providentia, o.z. aplikácia terapeutických pomôcok v starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou 500,00 €
Obec Veľké Úľany sociálna a zdravotná rehabilitácia na podporu sebestačnosti seniorov v obci Veľké Úľany 500,00 €
Diecézna charita Žilina – Charitatívna služba v rodinách odstránenie bariér pre domácu starostlivosť o seniorov – nákup 2 ks postelí 1 000,00 €
Ľudmila, n.o. nákup 1ks kresla pre kardiakov 220,00 €
Územný spolok SČK Senica nákup rehabilitačných pomôcok 1 100,00 €
Spišská katolícka charita – domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš zakúpenie 2 ks elektrického polohovacieho kresla na zvýšenie kvality poskytovaných služieb denného stacionára 764,00 €
Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život zakúpenie 1ks evakuačného vozíka pre bezpečne premiestnenie klienta – seniora do vozidla prepravnej služby 1 250,00 €
Semokráska, n.o. nákup 6 ks polohovacích kresiel pre 2 denné stacionáre 1 302,00 €
Centrum pomoci Kalná n.o. školenie jednorázové OS, inštruktor sociálnej rehabilitácie, bicykel, nákup pomôcok do denného centra a nákup kompenzačných pomôcok 1 000,00 €
Obec Moravany nad Váhom nákup polohovacích pomôcok pre opatrovateľskú službu a do domácností 900,00 €
LIRI n.o. nákup 6 ks polohovateľných relaxačných kresiel v dvoch denných stacionároch pre seniorov 1 302,00 €
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska špecifické vzdelávanie odborných pracovníkov v téme „Špecifiká práce so seniormi so zrakovým postihnutím“ 530,00 €
Spišská katolícka charita – domáca opatrovateľská služba, Liptovský Mikuláš nákup 1 ks zdravotného polohovacie lôžka s matracom  – na požičiavanie 800,00 €
ADS Námestovo nákup 1 ks prenosný kyslíkový koncentrátor 800,00 €
Obec Dubník nákup pomôcok, ktoré uľahčia prácu opatrovateľkám 500,00 €
Územný spolok SČK Snina práčka so sušičkou a umývačka riadu pre jedáleň a Dom humanity 1 000,00 €
obec Bziny tréningy na posilnenie pamäte – celkové zabezpečenie tréningov pre seniorov v obci 600,00 €
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina absolvovanie opatrovateľského kurzu 240,00 €
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku posilňovanie pamäte – tréningy a pomôcky, fyzická aktivizácia, podpora stretávaní a tvorivých aktivít, propagácia denného stacionára a aktivít pre seniorov 1 000,00 €
Územný spolok SČK Humenné nákup: pojazdné skladacie kreslo, sediace nosítka 1 000,00 €
Arcidiecézna charita Košice rôzne pomôcky do 7 denných stacionárov 2 000,00 €
Relevant n.o. kurzy pamäte pre opatrovateľky, nákup materiálov a kníh, kurz prvej pomoci 500,00 €
Centrum sociálnych služieb KA, o.z. vzdelávacie kurzy – tímová práca a zvládanie stresu a prevencia vyhoretia 800,00 €
OZ FLEXI OPATROVATEĽSTVO propagácia služby 260,00 €
Územný spolok SČK Poprad nákup obedárov 1 100,00 €
Sluha, o.z. nákup 1 ks polohovateľnej postele 800,00 €
Územný spolok SČK Spišská Nová Ves nákup kompenzačných pomôcok na rehabilitaciu a pomoc pri úkonoch opatrovateliek v domacnosti 700,00 €
Dignitas n.o. tréning Validácia podľa Naomi Feil a nákup kompenzačných pomôcok 1 000,00 €
SPOLU ROZDELENÉ 30 000,00 €