• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

KAMPAŇ STAROBA SA NÁS DOTÝKA 

Zo spomienok vo Vašej hlave útržky stať nemusia. Chráňte si ich!

S touto výzvou sme vďaka partnerom už druhý rok informovali verejnosť o dostupnosti preventívneho vyšetrenia pamäti a ďalších kognitívnych funkcií, ktoré môže odhaliť začínajúce ochorenie – demenciu Alzheimerovho typu.

Informácie sme šírili na webových stránkach, sociálnych sieťach, v rozhlase aj v televízii. Vďaka mediálnej kampani sa počas jej trvania na našej webovej stránke zaregistrovalo viac ako 600 ľudí, ktorí absolvovali vyšetrenie vo vybraných centrách osobne alebo online.

Vyšetrenia v troch vybraných psychologických centrách (v Bratislave a v Košiciach) prebiehali až do konca apríla (spomalenie kvôli pandémii) a spolu ich bolo osobne alebo formou online vykonaných 402.

Celkovo bolo pozitívne diagnostikovaných 119 osôb, ktorým sme lepšou informovanosťou a dostupnosťou sprístupnili riešenie ich zdravotných ťažkostí.

Výsledky vyšetrení v číslach:

 • Počet prihlásených v rámci kampane 613
 • Počet vykonaných vyšetrení 402
  • z toho osobne 178
  • z toho online 224
  • Počet vyšetrených žien 305
  • Počet vyšetrených mužov 97
  • Počet pozitívne diagnostikovaných (kognitívne poruchy rôznej závažnosti) 73
  • Počet pozitívne diagnostikovaných (rôzne afektívne poruchy, depresie, úzkosti) 37
  • Počet pozitívne diagnostikovaných (iné poruchy vyžadujúce ďalšie sledovanie) 9
  • Počet celkovo pozitívnych diagnostických záverov 119
  • Počet celkovo negatívnych diagnostických záverov 283

Na svete žije viac ako 46 miliónov ľudí s demenciou. Tento počet sa každých dvadsať rokov zdvojnásobí.

Prevenciu je vhodné riešiť v predseniorskom veku.

Prvým krokom ochrany pred demenciou je zdravá životospráva a včasná diagnostika pomocou orientačného vyšetrenia pamäti a ďalších kognitívnych funkcií formou testu, ktorého cieľom je zistenie stavu vašej pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných kognitívnych schopností.

V súčasnosti vyšetrenie - ponúkajú viaceré vybrané centrá - je hradené zo zdravotného poistenia - na jeho absolvovanie nie je potrebný výmenný lístok - je možné absolvovať ho aj formou online.

Ako prebieha orientačné vyšetrenie pamäte a ďalších kognitívnych funkcií formou testu?

Preventívne vyšetrenie pamäte a ďalších kognitívnych funkcií formou testu absolvujete v spolupráci so psychológom/psychologičkou osobne alebo online bez osobnej návštevy. Orientačné vyšetrenie trvá približne 45 minút. Po jeho skončení psychologička na mieste vyhodnotí test a v prípade potreby odporučí doplňujúce vyšetrenia. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia a nie je potrebný výmenný lístok. 

Nahliadnite, ako prebieha vyšetrenie:

Vedeli ste, že...

 1. Demencia je zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie, ktoré vzniká v dôsledku degeneratívnych ochorení, ochorení cievnych, traumatických, metabolických a ďalších porúch centrálneho nervového systému.
 2. Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.
 3. Najčastejším typom demencie, ktorý tvorí 60-70% prípadov je demencia Alzheimerovho typu - je to ochorenie s postupným začiatkom, plynulým zhoršovaním pamäti a ďalších kognitívnych schopností, ktoré vedú k narušeniu pracovných a sociálnych aktivít.
 4. Rizikové faktory demencie Alzheimerovho typu sú vyšší vek a genetické vplyvy, ženské pohlavie, nižšia úroveň vzdelania, poranenia hlavy, hypertenzia.
 5. Vo svete žije okolo 50 miliónov ľudí s demenciou. Odhaduje sa, že na Slovensku trpí demenciou približne 60 000 ľudí, o ktorých sa stará až 150 000 opatrovateľov.
 6. Incidencia aj prevalencia ochorenia na demenciu rastie vekom. Do veku 65 rokov je to menej ako 1% pacientov v populácii, v skupine 65 ročných a starších rastie počet až do 40% u 85 ročných.
 7. Podľa WHO patrí demencia Alzheimerovho typu medzi 10 hlavných smrteľných ochorení.
 8. Ochorenie najčastejšie postihuje starších ľudí, ale ako včasný typ sa môže začať už po 40. roku. Kľúčovú rolu zohráva prevencia, ktorá môže ochorenie podchytiť včas a zmierniť tak jeho priebeh neskôr v starobe.
 9. Vyššia úroveň vzdelania, celoživotné vzdelávanie, pravidelná pohybová aktivita a kognitívny tréning patria medzi faktory oddialenia nástupu prejavov demencie v dôsledku neurodegeneratívnych ochorení.
 10. Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú sa na to krátke orientačné testy, ktoré sú odporúčané ľuďom medzi 40. a 50. rokom života. Je to dôležitý krok, aby sme v neskoršom veku dokázali eliminovať chorobné starnutie.

Liečba ochorenia zahŕňa nefarmakologické ako aj farmakologické prístupy.

Nefarmakologické prístupy - predstavujú spektrum intervencií, ktoré poskytujú špecifické benefity pacientom s demenciou tým, že:
 1. pôsobia na ich kognitívne schopnosti, schopnosti zvládať každodenné aktivity, prežívanie, náladu a problémové správanie.
 2. majú dosah na fyzický stav a záťaž opatrovateľa. Väčšina opatrovníkov sú blízki príbuzní, ktorí poskytujú starostlivosť doma – ide o náročnú a vyčerpávajúcu úlohu, ktorá predstavuje obrovskú emocionálnu aj fyzickú záťaž.
Nové lieky - lieky vyvíjané v súčasnosti pre pacientov s demenciou pravdepodobne predĺžia čas mierneho až stredného štádia demencie, v ktorom pacienti lepšie zvládajú problémy každodenného života, ale majú v tom čase tiež väčšiu potrebu sociálnej inklúzie, aktivity, participácie a sebaaktualizácie.

Slováci a liečba Alzheimerovej choroby

Profesor imunológie Michal Novák v minulosti pôsobil v Laboratóriu molekulárnej biológie MRC v Cambridge, kde identifikoval tau proteín ako kľúčovú zložku neurofibrilárnej patológie, ktorá spôsobuje Alzheimerovu chorobu. Dnes je slovenská biotechnologická spoločnosť AXON Neuroscience, ktorú založil profesor Novák v pokročilom štádiu vývoja vakcíny proti Alzheimerovej chorobe.

Zdroje ďalších zaujímavých informácií:

https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240033245 http://www.alzheimer.sk/informacie/alzheimerova-choroba.aspx http://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/co-je-demence/alzheimerova-nemoc/ https://www.union.sk/prevencia-demencie/ https://www.union.sk/test-mentalneho-zdravia-ako-prevencia-demencie/ https://www.seniorville.sk/prevadzky/alzheimer-centrum-avalon/alzheimerova-choroba/rozhovor-spolupracujucou-psychiatrickou-mudr-zigovou/ https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/SDTP/standardy/Nove/Psychiatria-Demencia_pri_Alzheimerovej_chorobe.pdf