• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kto sme a čo robíme

Sme nadácia, ktorá ovplyvňuje sociálny systém v prospech najviac ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva prostredníctvom finančnej podpory inovatívnych služieb a vlastnými aktivitami.

Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb. Služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Iniciovali sme vznik a rozvoj projektov a platforiem zameraných podporu špecifických oblastí (podpora terénnych služieb pre seniorov, deinštitucionalizácia, včasná intervencia….).

PODPORA ORGANIZÁCIÁM, zvyšujú kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín

Podporujeme mimovládne organizácie s modernými projektmi, ktoré vychádzajú z potrieb klientov, poskytujú terénne a ambulantné sociálne služby v prirodzenom prostredí ich užívateľov.

Podporujeme akreditované organizácie, ktoré robia dlhodobú sanáciu rodín v kríze.

Podporujeme školy, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť za kvalitu integrovaného vzdelávania zdravotne postihnutých detí a chcú pre ne vytvoriť čo najlepšie podmienky.

MODELOVANIE SOCIÁLNEJ SIETE, tvorba a zavádzanie modelov fungovania komplexnej sociálnej siete do praxe

Snažíme sa prostredníctvom vlastných pilotných projektov a v spolupráci s medzinárodnými sieťami tvoriť a overovať modely fungovanie komplexnej sociálnej siete pre konkrétne ohrozené skupiny obyvateľov.

POSILŇOVANIE SOCIÁLNEJ SÚDRŽNOSTI obyvateľov Slovenska 

Kampaňou a verejnou zbierkou sa snažíme scitlivovať slovenskú spoločnosť v otázkach staroby, odbúravať predsudky a posilňovať súdržnosť.

Vytvárame partnerstvá s podnikateľmi, ktorí majú možnosť prostredníctvom našej nadácie cielene a efektívne nasmerovať svoju podporu organizáciám a jednotlivcom.