• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

ZÁSADNÁ ZMENA
koncepcia reformy starostlivosti o rodinu v ohrození (ZetZet)

Vďaka podpore pána Andreja Jankuliaka sme v roku 2006 naštartovali nový vlastný projekt s uvedeným názvom. Cieľom projektu ZetZet je formulovať základné princípy v práci s rodinou v kríze, ktoré by viedli k vytvárania služieb postavených dôsledne na rodinných modeloch.

V priebehu januára až júna 2006 sa zapojilo do tvorby tejto koncepcie 35 sociálnych pracovníkov, psychológov, sociológov, špeciálnych/liečebných pedagógov, právnikov a podnikateľov z úrovne štátnej správy, miestnej aj regionálnej samosprávy, mimovládnych organizácií, súdnictva a súkromného podnikateľského sektoru.

Skupiny pracovali v nasledovných tematických blokoch:

  • prevencia pred vznikom rodinných kríz, ktoré môžu viesť k vyňatiu dieťaťa z rodiny
  • sanácia krízového rodinného prostredia
  • rodinné modely starostlivosti o dieťa žijúce mimo svojej biologickej rodiny
  • zariadenia poskytujúce služby deťom žijúcim mimo svojej biologickej rodiny.

Projekt ZetZet pokračoval aj v roku 2007, kedy sme spolupracovali s významným svetovým odborníkom prof. Brownom, ktorý má záujem pomôcť slovenským tvorcom/realizátorom sociálnej politiky v oblasti deinštitucionalizácie starostlivosti o deti odlúčené od svojej pôvodnej rodiny. Súčasne sme v spolupráci s OZ Návrat uskutočnili aj dôslednú analýzu prínosov transformácie starostlivosti o rodinu v kríze v susednom Poľsku.

Celkový rozpočet projektu ZetZet na roky 2006 – 2007 predstavoval sumu 2,5 mil. slovenských korún.

V roku 2006 sme udelili v rámci tohto projektu aj nasledovné granty:

Občianske združenie Návrat v Bratislave a Žiline

Príspevok na tvorbu koncepcie v oblasti Sanácie a NRS

Výška grantu: 200.000 Sk

Vecný príspevok: 2 ks prenosných PC s príslušenstvom v hodnote 99.614, Sk

 

Občianske združenie Náruč – pomoc deťom v kríze, Žilina

Príspevok na tvorbu koncepcie v oblasti Zariadení pre deti s nariadenou ústavnou, ochrannou výchovou.

Výška grantu: 100.000,- Sk

Vecný príspevok: 1 prenosný PC s príslušenstvom v hodnote 49.807,- Sk

 

V roku 2007 sme udelili v rámci Ceny nadácie SOCIA – Zaostrené na kvalitu jeden grant:

 

OZ Návrat – celoslovensky

1. miesto v kategórii: sociálne služby pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách

Výška grantu: 100.000 Sk

ZVYŠUJEME ŠANCE pre znevýhodnené skupiny obyvateľov spoluprácou obcí a neziskových organizácií

zvysujeme1Projekt sme realizovali od 1. marca 2005 do 28. februára 2008. Desať mesiacov mali vybraní účastníci projektu, aby svojou prácou presvedčili volených zástupcov obce o svojej užitočnosti pre obyvateľov. Počas týchto 10 mesiacov bola z prostriedkov projektu financovaná teoretická časť kurzu o špecifikách sociálnej práce v obci, ako aj praktický výcvik, vykonávaný priamo na obecných úradoch, ktoré sa dobrovoľne zapojili do projektu. Najviac obcí, ktoré sa zúčastnili na tomto projekte, bolo z Prešovského kraja – 24 a z Košického kraja – 22. 29. júna 2006 si v Liptovskom Mikuláši prevzalo diplom o jeho úspešnom absolvovaní 85 účastníkov.

Po 20 mesiacoch od ukončenia kurzu v obciach pracuje na obecných úradoch viac ako 50 sociálnych pracovníkov. Partneri projektu – Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Asociácia vzdelávania samosprávy získali na vzdelávací projekt Sociálny pracovník obce akreditáciu Ministerstva školstva SR. Jedna z podmienok pre prípravu ďalších sociálnych pracovníkov obcí je splnená.

Po skončení kurzu sme sa zamerali na podporu sociálnych pracovníkov v obciach, na presadenie pracovnej pozície sociálny pracovník obce a na jej propagáciu. V náklade 25 000 kusov sme vydali publikáciu More je z kvapiek, príklady dobrej praxe sociálnej práce v obci. Poslali sme ju všetkým komunálnym poslancom.

Partnerom v nadnárodnej spolupráci bolo Consorzio META z Neapolu. Projekt financovala Iniciatíva Spoločenstva EQUAL a štátny rozpočet v celkovej sume takmer jeden milión eur.

záverečná monitorovacia správa

publikácia More je z kvapiek

Analýza ponuky a dopytu sociálnych služieb

 

ESF-dlhe-SLO    Color_Equal

Banská Bystrica - mesto rodiny

Projekt Banská Bystrica – mesto rodiny realizujeme v partnerstve s mestom Banská Bystrica a Občianskym združením NÁVRAT od roku 2008 do roku 2010.

Ide o jedinečný projekt v rámci celého Slovenska, ktorého cieľom je

  • posilniť pozitívne vnímanie inštitúcie rodiny u širokej verejnosti,
  • rozvinúť a posilniť preventívne programy pre rodiny v riziku ohrozenia,
  • posilniť podporné programy pre rodiny v kríze,
  • rozvinúť náhradné rodinné formy starostlivosti o dieťa mimo biologickej rodiny

Prvé dva roky projektu nadácia SOCIA financovala z daru pána Andreja Jankuliaka vo výške 1.500.000 Sk. Posledný rok projektu môžeme realizovať vďaka 2% od firmy Heineken Slovensko.

Podrobné informácie o projekte nájdete na www.bb.mestorodiny.sk

DLHODOBÁ PODPORA SYSTÉMOVÝCH ZMIEN V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH (2002 – 2009)

Grantové programy nadácie od začiatku podporovali vytvorenie alternatívnej siete sociálnych služieb voči tej, ktorú sme zdedili zo socializmu. Dlhodobým cieľom operačného programu nadácie je ovplyvňovať systém sociálnych služieb takým spôsobom, aby sa modernizoval a reformoval na základe otvorenej súťaže medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi.

V uplynulých rokoch sme analyzovali ekonomické podmienky fungovania systému a prispeli k vyrovnávaniu rozdielov medzi financovaním verejných a súkromných poskytovateľov prostredníctvom zmien v návrhoch štátneho rozpočtu. Iniciovali sme diskusiu o štandardoch sociálnych služieb a umožnili poskytovateľom zoznámiť sa so sebahodnotením pomocou metodík rozpracovaných v Českej republike. Pokračovali sme informačnými seminármi o komunitnom plánovaní rozvoja sociálnych služieb. Naše dlhodobé úsilie reformovať systém sociálnych služieb sa premietlo do Koncepcie podpory reformy sociálnych služieb v SR (pracovný materiál) v roku 2003 a publikácie Zásady zákona o sociálnych službách v roku 2007. V súčasnosti je ťažiskom nášho záujmu presadenie princípu slobodného výberu poskytovateľa a „vyladenie“ financovania sociálnych služieb.

Výstupom operačného programu nadácie sú aj odborné stanoviská, ktoré využíva nezávislá platforma SocioFórum vo svojej advokačnej činnosti v prospech MNO poskytujúcich sociálne služby.

Podporovateľmi nášho operačného programu bola Stichting Katholieke Noden z Hilversum (Holandsko), Nadácia CH. S. Motta z Flintu (USA), NPOA a Svetová banka.

Minipríručka pre komunitné plánovanie sociálnych služieb

Koncepcia podpory reformy sociálnych služieb v SR

Zásady zákona o sociálnych službách