• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Diskusia k publikácii Právo na bývanie

V priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv Márie Patakyovej sa uskutočnila diskusia k novej publikácii Právo na bývanie (publikácia k dispozícii tu: https://bit.ly/2ErEfWo). Jej autormi sú Nina Beňová a Maroš Matiaško. Vydala ju Nadácia SOCIA v spolupráci s občianskym združením Proti prúdu, vydavateľom časopisu NOTA BENE.

Na diskusii, ktorá sa uskutočnila pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, ZMOS či organizácií, ktoré sa právu na bývanie aktívne venujú. O konkrétnych a praktických problémoch s napĺňaním tohto práva hovorili ľudia so skúsenosťou s bezdomovectvom či zdravotným znevýhodnením. Účastníci diskutovali o práve na bývanie ako ľudskom práve v kontexte medzinárodných dokumentov. To požaduje od štátov, vrátane Slovenskej republiky, aby uznali a chránili základný štatút rovnosti všetkých a zároveň zaisťovali, že všetci majú prístup k podmienkam, aby mohli viesť dôstojný alebo minimálne dobrý život. A podmienkou pre dôstojný a dobrý život je aj adekvátne bývanie.

Veľká časť diskusie bola venovaná právu na bývanie a jeho realizácii na Slovensku. Jedným z problémov je prenášanie riešení zameraných na bývanie zraniteľných skupín z oblasti nájomného sociálneho bývania do zariadení sociálnych služieb. Tieto sa považujú za súčasť  sociálneho bývania, a to aj vrátane nocľahární, ktoré nezabezpečujú prístup ani len k 24 hodinovému bývaniu. Do budúcnosti je dôležité zasadiť sa o to, aby sa rozlišoval kontext sociálnych služieb a kontext sociálneho bývania. Na Slovensku nie je sociálne bývanie ucelené legislatívne a existujúca právna úprava nezabezpečuje efektívne napĺňanie práva na bývanie. Miestnym a regionálnym samosprávam sú aj dnes ponúkané niektoré nástroje na podporu rozvoja nájomného bývania, ale zdá sa, že prekážok je stále viac. Uvítali sme slová zástupcu ZMOS, že budúci rok pripravujú zber dát a následné analýzy, ktoré by mohli pomôcť nielen detailnejšie spoznať situáciu, ale aj identifikovať vhodné motivačné nástroje pre samosprávu.

V budúcom roku sa predpokladá aj začiatok prípravy troch dôležitých dokumentov – Koncepcie bytovej politiky do roku 2030, Národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva a Stratégia deinštitucionalizácie po roku 2020. Rovnako bude prebiehať príprava novej legislatívy ohľadom príspevku na bývanie. Účastníci diskusie chcú upozorňovať na dôležitosť prijatia nového stavebného zákona, ktorý bude rešpektovať princípy univerzálneho navrhovania, jasnejšie definovanie sociálneho bývania, jeho prístupnosti a dostupnosti ako konceptu sociálnej politiky MPSVR SR.

Program diskusie:

Program_pravo na byvanie

Prezentácie z diskusie tu:

Nina_Benova

Michal_Kalinak

Milan_Ftacnik

Ivan_Lorenc

Služby krízovej intervencie

V mesiacoch apríl a máj 2018 sme požiadali samosprávne kraje, aby nám poskytli údaje o kapacite a financovaní troch služieb krízovej intervencie, ktoré na prechodný čas riešia bezdomovectvo alebo ohrozenie jednotlivca či rodiny týmto javom. Ide o útulok, dom na polceste a zariadenie núdzového bývania. Za vhodnú sociálnu  službu nepovažujeme nocľaháreň, ktorá nie je východiskom zo situácie, do ktorej sa uvedené skupiny dostali. Chceme Vám predstaviť údaje, ktoré sme získali a spracovali. V každom prípade ich chápeme ako dobré porovnávacie východisko pre formulovanie úloh koncepcie rozvoja sociálnych služieb v každom kraji na najbližšie obdobie.

 

Spracované informácie o službách krízovej intervencie nájdete tu:

Spracovanie KI

VČASNÁ INTERVENCIA – pracovné stretnutie

Nadácia SOCIA a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie zorganizovali  22. novembra 2018 druhý okrúhly stôl o včasnej intervencii a podpore detí a rodín zo sociálne vylúčených komunít (prvý sa konal v októbri a diskutovali na ňom zástupcovia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia mimovládnych organizácií venujúcich sa tejto skupine, zástupcovia Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a pracovníci nadácie SOCIA.

V rámci vyhodnocovania plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím v SR sme spoločne s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením navrhli pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Podarilo sa nám presvedčiť MPSVR, že opatrenie 4.5.8. Prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie v zmysle odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, sa síce podarilo naplniť prijatím novely zákona 448/2008 v decembri 2017, ale realita priniesla potrebu pokračovať v spoločnej diskusii a najmä posilniť medzirezortnú súčinnosť v jej efektívnej realizácií a participatívnom financovaní. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 15. novembra 2018.

Súčasné znenie zákona vníma túto službu ako službu pre deti so zdravotným postihnutím alebo lekársky potvrdeným ohrozenými vývinom. My si však uvedomujeme, že včasná intervencia je potrebná aj pre deti zo sociálneho vylúčeného prostredia a inak podnetného prostredia. Okrem toho už dnes niektorí poskytovatelia včasnej intervencie podporujú rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z marginalizovanej rómskej komunity a uvedomujú si, že v rámci tejto skupiny si ich práca vyžaduje aj iné zručnosti.

Na spoločnom stretnutí sme zdieľali skúsenosti s podporou detí a ich rodín v ranom veku, ktoré žijú v sociálne vylúčených komunitách. Rozprávali sme sa o potrebe ďalšej spolupráce a najmä hľadania spôsobu, ako podchytiť v zákone o sociálnych službách stimuláciu komplexného vývoja detí, ktoré žijú v prostredí, kde je problém zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, najmä v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zdá sa, že toto stretnutie nebolo posledné, lebo všetci cítime potrebu svoje advokačné aktivity koordinovať a spájať sa pri presadzovaní systémových zmien.

 

Pozvánka na konferenciu DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT je pripravovaná  pri príležitosti 15. výročia Národného programu duševného zdravia SR. Ďalší rozvoj a praktická implementácia tohto programu môže slúžiť ako cenný nástroj k tomu, aby sa duševné zdravie stalo jednou z priorít našej rýchlo sa transformujúcej spoločnosti.

KOnferencia sa uskutoční v dňoch 5. až 7. septembra 2019 v Bratislave.

Spoluorganizátorom konferencie je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Ďalšie informácie o konferencii na www.MHBratislava.sk.

Okrúhly stôl VČASNÁ INTERVENCIA – ako podporiť spoluprácu všetkých

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a nadácia SOCIA navrhli Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR) pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Začiatkom septembra 2018 potom iniciovali stretnutie so zástupcami MPSVR SR o činnosti a cieľoch takejto pracovnej skupiny. Okrem rezortov, ktoré by mali do pracovnej skupiny nominovať svojich zástupcov, členmi by mali byť aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych, zdravotných alebo pedagogicko-psychologických služieb a zástupcovia tých, ktorých sa dostupnosť a kvalita služby včasnej intervencie bytostne dotýka: rodín detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom.

Vzhľadom na to, že cieľová skupina rodín a detí je veľmi rôznorodá a združená v rôznych organizáciách zorganizovali sme 24. októbra 2018 okrúhly stôl, cieľom ktorého bolo spoznať špecifiká potrieb jednotlivých skupín a ich iniciatívy vo vzťahu k včasnej podpore rodín či už priamo sociálnou službou včasnej intervencie alebo rôznymi inými formami. A aká by mala byť včasná intervencia z pohľadu rodičov?

„Včasná, dostupná, rýchla, bez dlhého čakania, hradená z verejných zdrojov, kompetentná. Bolo by dobre vypracovať jednotné odborné postupy pri podozrení/zistení ochorení, ako aj následne zabezpečiť dostupnosť diagnostiky a intervencií.“

„Určite má byť včasná. Službu včasnej intervencie by mali zabezpečovať odborníci: zdravotníci, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie, liečební pedagógovia, psychológovia a pod. Spolu tvoria multidisciplinárny tím, ktorý nastaví individuálne plánovanie intervencie podľa potrieb klienta a podľa nastaveného plánu intervenciu zabezpečuje. V Nitre takáto sociálna služba chýba.“

„Podporujúca vývin VČAS a KOORDINOVANE.“

„Posilňujúca rodičov.“

„Podpora vývinu včas, intenzívne a kvalitne.“

Je veľmi dôležité hľadať spoločné prieniky a pokúsiť sa formulovať spoločné priority do diskusie a práce pracovnej skupiny, ktorá má vzniknúť pri MPSVR SR.

 

Písať pravdivo neznamená haniť krajinu

Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva poslal vláde Slovenskej republiky zoznam otázok, na ktoré má vláda už tretíkrát vydať odpočet úloh, ku ktorým sa zaviazala. Zoznam nie je krátky a otázky nie sú ľahké. Ich zodpovedanie bude vyžadovať mnoho hodín práce celého tímu štátnych úradníkov. Z 30 odpovedí na dôležité otázky zo všetkých sfér spoločenského života špecialisti z jednotlivých rezortov nakoniec vyrobia úhľadný dokument, ktorý prerokuje a schváli vláda SR a minister zahraničných vecí SR ho pošle do New Yorku či Ženevy. Úloha bude splnená.

Otázky však nie sú ľahké.

  • Poskytnite informáciu o dopadoch opatrení na boj s diskrimináciou osôb so zdravotným postihnutím. (otázka č. 5)
  • Poskytnite informáciu o dostupnosti, prístupnosti a financovaní sociálnych služieb, aby mohli starší ľudia a osoby s postihnutím žiť nezávisle a ak potrebujú, aby dostali aj integrovanú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. (otázka č. 16)
  • Vysvetlite, ako prispeli prijaté opatrenia zo strany vlády k tomu, aby mali znevýhodnení a marginalizovaní jednotlivci, ich rodiny a skupiny, najmä nízkopríjmové skupiny a Rómovia, lepší prístup k bývaniu. (otázka č. 19)
  • Poskytnite informáciu o šírke bezdomovectva v krajine a pomenujte opatrenia, pomocou ktorých nájdete trvalé a primerané riešenia na otázku bývania pre ľudí bez domova. (otázka č. 20)

Otázky Výboru OSN sa týkajú minimálne dvoch oblastí, v ktorých sociálna politika nášho štátu nie je celkom jednoznačná a dostatočne konkrétna, pretože jej tvorcovia si ešte v plnom rozsahu neosvojili základný hodnotový princíp, z ktorého vychádzajú medzinárodné dokumenty, ku ktorým sme sa prihlásili. Týmto princípom je nazeranie na potreby obyvateľov optikou ľudských práv. Moderný ľudsko-právny princíp k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc spoločnosti, rešpektuje ich jedinečnosť a uplatňuje komplexný prístup v ich podpore takými nástrojmi, ktoré trvalo posilnia ich sebestačnosť a motiváciu zlepšovať podmienky ich života.

Dôležitým nástrojom ľudsko-právnej politiky je napĺňanie práva na bývanie, na ktoré sa pýta Výbor OSN. V tejto oblasti sa nám na Slovensku nedarí. Na jednej strane sme zaťažení udržiavaním veľkokapacitných sociálnych zariadení, väčšinou ešte zdedených zo socializmu, na druhej strane sme ešte neprekonali celospoločenské povedomie, že mať vlastný byt/dom je zárukou bezpečia. Tým sa výrazne oslabuje tlak občanov na povinnosť štátu ponúknuť ohrozenej rodine či jednotlivcovi primerané bývanie, vrátane podpory samostatného/nájomného bývania. Áno, ľudia so zdravotným postihnutím, ale rovnako aj ľudia bez domova, potrebujú dlhodobú podporu pri zvládaní každodenných úloh spojených s prácou, s rodinou, susedmi či sami so sebou. Táto podpora musí byť veľmi konkrétna a cielená, aby priniesla výsledky v podobe prijatia a nie odmietnutia dotyčného človeka susedmi, kolegami, komunitou. Je veľmi dôležité mať k dispozícii dostatočné množstvo nástrojov, ktoré dovolia sociálnym pracovníkom nájsť individuálny prístup ku každému potrebnému. Na prvom mieste je bývanie.

Nepochopením problematiky je vyhlasovanie nových mestských nájomných domov za sociálne bývanie. Sociálne bývanie je také bývanie, o ktoré môže chudobná rodina, bezdomovec, či osoba so zdravotným postihnutím požiadať len v prípade, že niekto ďalší bude spolufinancovať ich náklady na bývanie, pretože z vlastného nízkeho príjmu to sami nie sú schopní. Spolufinancovanie môže byť v podobe zvýšeného príspevku na bývanie od štátu, v podobe zľavy na nájomnom od mesta alebo inak. O zvýšení štátneho príspevku na bývanie na ministerstve (vraj) diskutujú mnoho rokov a je len pár samospráv, ktoré poskytujú zľavy na nájomnom.

Odpoveď na položené otázky Výborom OSN zatiaľ nepoznáme.

Mimovládne organizácie nastoľujú otázku samostatného bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím ako aj potrebu riešiť bývanie ľudí bez domova už niekoľko rokov. Testujú rôzne modely, vymieňajú si skúsenosti doma i v zahraničí. V ich mene ponúkame, aby spracovatelia odpovedí na otázky Výboru OSN využili ich poznatky a skúsenosti a formou konzultácií vyčerpávajúco odpovedali na položené otázky, či definovali ďalšie kroky, ktoré Slovensko musí urobiť. Je ich veľa, ale spoločne môžeme urobiť viac. Chceme pomôcť nielen pravdivo popísať situáciu na Slovensku, ale aj hľadať odpovede a ponúkať riešenia.

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Fórum pre ľudské práva
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene

Všetky otázky Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva nájdete tu:
https://goo.gl/p4K2sk