• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti.

Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum. Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií aj so zahraničnými expertami z WHO či EASPD. O to viac nás potešilo, že sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov. Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami radia tvorcom sociálnych politík pri nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných služieb či podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. S jeho dovolením prinášame preklad jeho myšlienok o integrovanej starostlivosti ako kľúči k zlepšeniu kvality zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov.

Franz Wolfmayr o Integrovanej starostlivosti, jún 2021

Viac info o iniciatíve BBSK: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Komponent4.aspx

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi konferencie Nezávislý život 2021

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021.

Témou po ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.

Venovali sme sa najmä:

  • Plánu obnovy a odolnosti,
  • Partnerskej dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko
  • Agenda 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia

Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny, aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto sme vyzvali účastníkov, aby sa počas júla zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu ohľadom ďalšej spolupráce s nadáciou SOCIA v oblasti eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.

Výsledky dotazníkového prieskumu Nezávislý život 2021

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody

Partnerská dohoda je základným dokumentom pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Proces prípravy začal v roku 2016 a nadácia SOCIA sa aktívne zapájala do procesu. Vďaka členstvu nadácie v Nezávislej platforme SocioFórum bola naša kolegyňa zvolená do Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a tiež do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Realizovali sme viacero aktivít, aby sme zistili názory a stanoviská, a to najmä medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti a medzi organizáciami zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím.

K návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021, vydávame nasledovné stanovisko, ktoré sa týka najmä dvoch oblastí:

  1. Obsah návrhu PD
  2. Partnerský princíp v eurofondoch

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody

Program konferencie Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)

Nadácia SOCIA spolu s partnermi Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR realizovali 4. ročník konferencie Nezávislý život. Konal sa 16. júna 2021 od 9.00 do 11.30 hod.

Program:

8:50 – 9:00      Prihlasovanie do online platformy

9:00 – 9:10      Privítanie a otvorenie konferencie

9:10 – 9:20      Úvod do témy: Máme plány

Maria Machajdíková

9:20 – 9:50      Plán obnovy a odolnosti – Ako ho čítať? Čo tam vidíme my?

Maria Machajdíková

Vladislav Matej

Plán obnovy a odolnosti – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

9:50 – 10:20    Partnerská dohoda pre politiku súdržnosti a operačný program Slovensko (nové programové obdobie 2021 – 27) – Ako ho čítať? Čo tam vidíme my? Čo sa ešte dá pripomienkovať?

Miroslav Mojžiš

Kamila Adamkovičová

Partnerská dohoda a nové programové obdobie EU fondov – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

10:20 – 10:50 Diskusia

10:50 – 11:20 Agenda 2030 a regionálne plány – strešná vízia

Branislav Mamojka

Maria Machajdíková

Agenda 2030 a EDS – informácia pre konferenciu Nezávislý život 2021

11:20 – 11:30 Záver a informácia o ďalších etapách konferencie

Počas konferencie bude zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka.

Ďalšie informácie k prihlasovaniu tu.

Konferencia Nezávislý život 2021 – Máme plány (?)

Už štvrtýkrát pripravujeme konferenciu Nezávislý život v spolupráci s  Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím a Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Veríme, že sa nám spoločne darí vytvárať priestor na diskusiu a prenášať výsledky z diskusie ďalej, či už vo forme správ pre Výbor OSN pre osoby so zdravotným postihnutím, alebo slovenským zástupcom verejnej správy.

Čo nás čaká tento rok:

  • veľký online panel – 16. júna 2021,
  • dotazníkový prieskum – leto 2021,
  • pracovné skupiny – jeseň 2021.

Hlavnou témou po ťažkom roku pandémie sú plány. Plán obnovy a odolnosti, plán čerpania eurofondov, plán reforiem, plán znovu oživenia ekonomiky, plány na predchádzanie krízových situácií.

Ďalšie informácie tu.

Prihlasovanie na konferenciu sprístupníme začiatkom júna, včas zverejníme všetky potrebné detaily k prihlasovaniu a programu.

Spojenie

V nedeľu 21. marca 2021 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

Tento rok sa kampaň #WDSD21 nesie v znamení „Spojenie“ (#CONNECT). Symbolizuje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú stáť na okraji spoločnosti, ale majú byť súčasťou diania a v neustálom spojení s bežnými aktivitami. Je potrebné, aby sa o ľuďoch s Downovým syndrómom aj počas roka (nielen v tento deň) viac písalo v médiách, aby boli viac videní, vďaka čomu by sa stali prirodzenou súčasťou našich životov a nepôsobili by tak „exoticky“.

Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „Spojenie“ (#CONNECT). V čase, keď sú naše osobné stretnutia vzácne a ojedinelé, keď žijeme prevažne izolovaní od rodiny, kamarátov, spolužiakov, kolegov, sa Svetový deň Downovho syndrómu 2021 nesie v znamení oslavy všetkých spôsobov, ako sa v tomto náročnom období môžeme spájať.

„Cieľom je ukázať, ako ľudia s Downovým syndrómom komunikujú s okolitým svetom: s kamarátmi, spolužiakmi, rodinou, učiteľmi či kolegami prostredníctvom mobilných telefónov, tabletov, notebookov, počítačov a zdôrazniť ich technické zručnosti, vedomosti a tvorivosť,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudia s Downovým syndrómom prežívajú túto neľahkú dobu pandémie rovnako ťažko ako každý. Deťom chýba škola, dospelým, ktorí pracujú, zamestnanie, chýbajú obyčajné osobné stretnutia. Chýbajú nám všetkým spojenia a mnohí ťažko znášame oddelenie. Pritom zažívame to, ako sa ľudia s rôznymi znevýhodneniami cítia celé roky, ak ich ako spoločnosť vytláčame na okraj. A pritom túžia po spojení, po akceptovaní a po prijatí,“ objasňuje Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

„Žijú medzi nami, s nami i vedľa nás. Rozdávajú nám radosť i lásku. Učia nás trpezlivosti a tolerancii. Vďaka nim vidíme svet v jeho jednoduchosti, ale aj zložitosti. Ľudia s Downovým syndrómom sú napriek istej podobnosti krásne rozmanití. Mnohí sú talentovaní umelci, športovci a mnohí len takí obyčajní ľudia. Tak to na svete chodí a tak to má byť. Naozaj nie je dôvod ich vyčleňovať, práve naopak. Ľudskosť je to, čo nás všetkých spája. Rozhliadnite sa okolo seba, nečaká niekto blízko vás na to, aby ste mu otvorili dvere a prijali ho medzi seba?“ pýta sa Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

Aj v roku 2021 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme.

Aj v tomto roku je kampaň #WDSD21 podporená slovenskou kampaňou #PonozkovaVyzva.