• SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Legionárska 13, 831 04 Bratislava
  • +421 - 2 - 55 64 52 14
  • socia@socia.sk

Category Page: Novinky

Presťahovali sme sa

Od januára nás už nenájdete na Legionárskej 13. Už sme na Záhradníckej 70. Čoskoro zmeníme aj sídlo našej nadácie. Na faktúrach a zmluvách je potrebné aj naďalej uvádzať adresu Legionárska 13, 831 04 Bratislava, ale dodacia adresa je Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava.

Aktuálne nám nefunguje pevná linka, no zastihnete nás na mobiloch a emailoch.

 

Diskusia k publikácii Právo na bývanie

V priestoroch Kancelárie verejného ochrancu práv Márie Patakyovej sa uskutočnila diskusia k novej publikácii Právo na bývanie (publikácia k dispozícii tu: https://bit.ly/2ErEfWo). Jej autormi sú Nina Beňová a Maroš Matiaško. Vydala ju Nadácia SOCIA v spolupráci s občianskym združením Proti prúdu, vydavateľom časopisu NOTA BENE.

Na diskusii, ktorá sa uskutočnila pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, ZMOS či organizácií, ktoré sa právu na bývanie aktívne venujú. O konkrétnych a praktických problémoch s napĺňaním tohto práva hovorili ľudia so skúsenosťou s bezdomovectvom či zdravotným znevýhodnením. Účastníci diskutovali o práve na bývanie ako ľudskom práve v kontexte medzinárodných dokumentov. To požaduje od štátov, vrátane Slovenskej republiky, aby uznali a chránili základný štatút rovnosti všetkých a zároveň zaisťovali, že všetci majú prístup k podmienkam, aby mohli viesť dôstojný alebo minimálne dobrý život. A podmienkou pre dôstojný a dobrý život je aj adekvátne bývanie.

Veľká časť diskusie bola venovaná právu na bývanie a jeho realizácii na Slovensku. Jedným z problémov je prenášanie riešení zameraných na bývanie zraniteľných skupín z oblasti nájomného sociálneho bývania do zariadení sociálnych služieb. Tieto sa považujú za súčasť  sociálneho bývania, a to aj vrátane nocľahární, ktoré nezabezpečujú prístup ani len k 24 hodinovému bývaniu. Do budúcnosti je dôležité zasadiť sa o to, aby sa rozlišoval kontext sociálnych služieb a kontext sociálneho bývania. Na Slovensku nie je sociálne bývanie ucelené legislatívne a existujúca právna úprava nezabezpečuje efektívne napĺňanie práva na bývanie. Miestnym a regionálnym samosprávam sú aj dnes ponúkané niektoré nástroje na podporu rozvoja nájomného bývania, ale zdá sa, že prekážok je stále viac. Uvítali sme slová zástupcu ZMOS, že budúci rok pripravujú zber dát a následné analýzy, ktoré by mohli pomôcť nielen detailnejšie spoznať situáciu, ale aj identifikovať vhodné motivačné nástroje pre samosprávu.

V budúcom roku sa predpokladá aj začiatok prípravy troch dôležitých dokumentov – Koncepcie bytovej politiky do roku 2030, Národná stratégia prevencie a riešenia bezdomovectva a Stratégia deinštitucionalizácie po roku 2020. Rovnako bude prebiehať príprava novej legislatívy ohľadom príspevku na bývanie. Účastníci diskusie chcú upozorňovať na dôležitosť prijatia nového stavebného zákona, ktorý bude rešpektovať princípy univerzálneho navrhovania, jasnejšie definovanie sociálneho bývania, jeho prístupnosti a dostupnosti ako konceptu sociálnej politiky MPSVR SR.

Program diskusie:

Program_pravo na byvanie

Prezentácie z diskusie tu:

Nina_Benova

Michal_Kalinak

Milan_Ftacnik

Ivan_Lorenc

Služby krízovej intervencie

V mesiacoch apríl a máj 2018 sme požiadali samosprávne kraje, aby nám poskytli údaje o kapacite a financovaní troch služieb krízovej intervencie, ktoré na prechodný čas riešia bezdomovectvo alebo ohrozenie jednotlivca či rodiny týmto javom. Ide o útulok, dom na polceste a zariadenie núdzového bývania. Za vhodnú sociálnu  službu nepovažujeme nocľaháreň, ktorá nie je východiskom zo situácie, do ktorej sa uvedené skupiny dostali. Chceme Vám predstaviť údaje, ktoré sme získali a spracovali. V každom prípade ich chápeme ako dobré porovnávacie východisko pre formulovanie úloh koncepcie rozvoja sociálnych služieb v každom kraji na najbližšie obdobie.

 

Spracované informácie o službách krízovej intervencie nájdete tu:

Spracovanie KI

VČASNÁ INTERVENCIA – pracovné stretnutie

Nadácia SOCIA a Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie zorganizovali  22. novembra 2018 druhý okrúhly stôl o včasnej intervencii a podpore detí a rodín zo sociálne vylúčených komunít (prvý sa konal v októbri a diskutovali na ňom zástupcovia rodičov detí so zdravotným znevýhodnením). Zúčastnili sa na ňom zástupcovia mimovládnych organizácií venujúcich sa tejto skupine, zástupcovia Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a pracovníci nadácie SOCIA.

V rámci vyhodnocovania plnenia Národného programu rozvoja životných podmienok ľudí so zdravotným postihnutím v SR sme spoločne s Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením navrhli pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Podarilo sa nám presvedčiť MPSVR, že opatrenie 4.5.8. Prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie v zmysle odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím, sa síce podarilo naplniť prijatím novely zákona 448/2008 v decembri 2017, ale realita priniesla potrebu pokračovať v spoločnej diskusii a najmä posilniť medzirezortnú súčinnosť v jej efektívnej realizácií a participatívnom financovaní. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 15. novembra 2018.

Súčasné znenie zákona vníma túto službu ako službu pre deti so zdravotným postihnutím alebo lekársky potvrdeným ohrozenými vývinom. My si však uvedomujeme, že včasná intervencia je potrebná aj pre deti zo sociálneho vylúčeného prostredia a inak podnetného prostredia. Okrem toho už dnes niektorí poskytovatelia včasnej intervencie podporujú rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím z marginalizovanej rómskej komunity a uvedomujú si, že v rámci tejto skupiny si ich práca vyžaduje aj iné zručnosti.

Na spoločnom stretnutí sme zdieľali skúsenosti s podporou detí a ich rodín v ranom veku, ktoré žijú v sociálne vylúčených komunitách. Rozprávali sme sa o potrebe ďalšej spolupráce a najmä hľadania spôsobu, ako podchytiť v zákone o sociálnych službách stimuláciu komplexného vývoja detí, ktoré žijú v prostredí, kde je problém zabezpečiť nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, najmä v segregovaných lokalitách s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Zdá sa, že toto stretnutie nebolo posledné, lebo všetci cítime potrebu svoje advokačné aktivity koordinovať a spájať sa pri presadzovaní systémových zmien.

 

Pozvánka na konferenciu DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Konferencia DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT je pripravovaná  pri príležitosti 15. výročia Národného programu duševného zdravia SR. Ďalší rozvoj a praktická implementácia tohto programu môže slúžiť ako cenný nástroj k tomu, aby sa duševné zdravie stalo jednou z priorít našej rýchlo sa transformujúcej spoločnosti.

KOnferencia sa uskutoční v dňoch 5. až 7. septembra 2019 v Bratislave.

Spoluorganizátorom konferencie je aj SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Ďalšie informácie o konferencii na www.MHBratislava.sk.

Okrúhly stôl VČASNÁ INTERVENCIA – ako podporiť spoluprácu všetkých

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a nadácia SOCIA navrhli Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR) pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Začiatkom septembra 2018 potom iniciovali stretnutie so zástupcami MPSVR SR o činnosti a cieľoch takejto pracovnej skupiny. Okrem rezortov, ktoré by mali do pracovnej skupiny nominovať svojich zástupcov, členmi by mali byť aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych, zdravotných alebo pedagogicko-psychologických služieb a zástupcovia tých, ktorých sa dostupnosť a kvalita služby včasnej intervencie bytostne dotýka: rodín detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom.

Vzhľadom na to, že cieľová skupina rodín a detí je veľmi rôznorodá a združená v rôznych organizáciách zorganizovali sme 24. októbra 2018 okrúhly stôl, cieľom ktorého bolo spoznať špecifiká potrieb jednotlivých skupín a ich iniciatívy vo vzťahu k včasnej podpore rodín či už priamo sociálnou službou včasnej intervencie alebo rôznymi inými formami. A aká by mala byť včasná intervencia z pohľadu rodičov?

„Včasná, dostupná, rýchla, bez dlhého čakania, hradená z verejných zdrojov, kompetentná. Bolo by dobre vypracovať jednotné odborné postupy pri podozrení/zistení ochorení, ako aj následne zabezpečiť dostupnosť diagnostiky a intervencií.“

„Určite má byť včasná. Službu včasnej intervencie by mali zabezpečovať odborníci: zdravotníci, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie, liečební pedagógovia, psychológovia a pod. Spolu tvoria multidisciplinárny tím, ktorý nastaví individuálne plánovanie intervencie podľa potrieb klienta a podľa nastaveného plánu intervenciu zabezpečuje. V Nitre takáto sociálna služba chýba.“

„Podporujúca vývin VČAS a KOORDINOVANE.“

„Posilňujúca rodičov.“

„Podpora vývinu včas, intenzívne a kvalitne.“

Je veľmi dôležité hľadať spoločné prieniky a pokúsiť sa formulovať spoločné priority do diskusie a práce pracovnej skupiny, ktorá má vzniknúť pri MPSVR SR.