• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na ktoré je možné jasne odpovedať.

Je určený pre tých, ktorí nie sú profesionáli, ale chcú získať spoľahlivé informácie o prístupnosti budovy alebo služby. Ak máte napríklad problémy s prístupom k budove alebo s jej bezbariérovým užívaním, hodnotiaci hárok vám pomôže presne formulovať, aké prekážky vám bránia v užívaní. Hodnotiaci hárok vás prevedie celou stavbou krok za krokom v súlade s platnými predpismi a získate tak relatívne kvalitné vyhodnotenie budovy z hľadiska bezbariérovej prístupnosti. Vo svojej terminológii sa riadi právnymi a technickými požiadavkami a pomáha tak pri komunikácii s kompetentnými osobami (inžiniermi, architektmi, staviteľmi, úradníkmi a pod.) pri odstraňovaní prekážok.

Na jeseň pripravujeme tri semináre – v Bratislave a Košiciach, online. Radi by sme jeho použitie bližšie vysvetlili na školení a získali od účastníkov aj spätnú väzbu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa takého vzdelávania, prosím ozvite na mail – socia@socia.sk

Ako má vyzerať bezbariérová budova

V rámci projektu Dizajn pre všetkých architektky z CEDA FAD STU pripravili publikáciu, kde chceme poukázať na niektoré príklady z praxe v súvislosti s bezbariérovosťou. Popisujeme základné požiadavky na bezbariérovú prístupnosť a na kladných a záporných príkladoch ukazujeme ako boli po roku 2010 zohľadnené požiadavky Dohovoru a Vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Pri hodnotení bezbariérovej prístupnosti objektov a areálov z hľadiska univerzálneho navrhovania je dôležité zamerať sa na tieto základné oblasti:

 • prístupnosť fyzického/architektonického prostredia, to znamená umožniť všetkým ľuďom prístup a pohyb bez fyzických bariér v prostredí, zaistiť bezpečnosť a ľahkú orientáciu v priestore;
 • sprístupnenie informácií a aktivít, to znamená akceptovať rozličné možnosti nášho zmyslového vnímania a komunikácie pomocou multisenzorických foriem, čiže využitím kombinácie najmenej dvoch spôsobov zmyslového vnímania (napríklad zrak + hmat, zrak + sluch, hmat + sluch);
 • možnosť sebarealizácie a aktívnej účasti na aktivitách, to znamená rovnocenne poskytnúť možnosť účasti všetkým osobám na aktivitách v danom objekte a areáli.

Posudzovanie bezbariérovej prístupnosti zahŕňa dopravné budovy (autobusovú stanicu), budovy a areály pre vzdelávanie, voľno-časové a kultúrno-spoločenské aktivity, ako aj administratívne priestory (napr. mestský úrad), obchodné priestory a budovy pre šport vrátane bazénových zariadení.

HODNOTENIE BEZBARIÉROVEJ PRÍSTUPNOSTI BUDOV NA SLOVENSKU Z HĽADISKA UNIVERZÁLNEHO NAVRHOVANIA

Prístupnosť na Slovensku

Zapojili sme sa do spoločného projektu s maďarskými a českými kolegami - Design fod All, alebo po slovensky Dizajn pre všetkých.

Našim cieľom je spoločne hovoriť o univerzálnom dizajne, príkladoch, kde to funguje a kde nie. Spolupracujeme aj na novom nástroji na hodnotenie prístupnosti budov. V tomto úzko spolupracujeme s priateľmi z CEDA na Fakulte architektúry a dizajnu STU.

Ako prvé sme zmapovali našu legislatívu a podobné správa pripravujú aj naši partneri. Nová stavebná legislatíva na Slovensku je práve v procese schvaľovania v Národnej rade SR. Preto v správe nájdete aj naše pripomienky, ktoré sme k návrhu podávali v rámci medzirezortného pripomienkového konanie. Ak nový zákon podpíše pani prezidentka, malo by sa začať aj s vypracovávaním nových vyhlášok.

Je nám teda jasné, že za nejaký čas budeme našu správu dopĺňať. Pevne veríme, že s pozitívnejšími správa.
Pre viac informácií o projekte môžete sledovať stránku projektu na sociálnej sieti Facebook.
  Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým

Ľudia so znevýhodnením a rozvoj sociálnej oblasti pre nás nie je náhodným obsahom.

Poznáte nás. Dlhodobo sa tejto oblasti venujeme a snažíme sa o ovplyvňovanie zákonov, služieb a podpory pre tých, ktorých vnímame ako krehkých.

Krehkých aj preto, že:

 • nie sú silnou organizovanou skupinou, ktorá si vybojuje čo potrebuje, aby mohli žiť bežný život,
 • pre ľudí, žijúcich rýchly život sú ľudia so znevýhodnením takmer neviditeľní,
 • sú na pomedzí viacerých systémov, ktoré by im mali pomáhať, ale nefungujúce prepojenie ich robí ešte krehkejšími.

Rozvíjame služby pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, snažíme sa aj o kvalitu týchto služieb.

Spolupracujeme na podpore mladých ľudí so znevýhodnením zo systému vzdelávania do pracovného a samostatného života.

Hľadáme cesty a riešenia pre nezávislý život detí aj dospelých so zdravotným postihnutím a ich blízkych vo všetkých oblastiach bežného života.

Ukazujeme na možnosti prevencie či skorého podchytenia nastupujúcich problémov s pamäťou vo vyššom veku a možnosti aktívneho starnutia, ale aj na potrebu rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov ako aj podporu pre tých, ktorí svojich blízkych opatrujú doma.

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým. Svojimi 2% môžete podporiť veci, ktoré robíme.

https://www.socia.sk/ako-nas-podporit-new/, Tlačivo: https://cutt.ly/fDI8rZi

Inklúzia znamená…. Svetový deň Downovho syndrómu

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2012 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom. V pondelok 21. marca 2022 si pripomíname Svetový deň Downovho syndrómu.

Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva svojich sympatizantov na celom svete, aby vlastnými aktivitami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Cieľom je šíriť osvetu o ľuďoch s Downovým syndrómom, a tak prispieť k vyššej kvalite ich života – lepšími podmienkami na vzdelanie, zamestnanie, začlenenie a prijatie spoločnosťou v každej oblasti života.

Tento rok sa kampaň #WDSD nesie v znamení „Inklúzia znamená…“ (#inclusionmeans). Deklaruje, že ľudia s Downovým syndrómom nemajú byť na okraji spoločnosti, ale sú súčasťou nás všetkých. Ľudia s Downovým syndrómom majú byť v centre záujmu spoločnosti nielen v tento deň, ale počas celého roka, aby sa stali prirodzenou súčasťou našich životov.

„Témou „Inklúzia znamená…“, ktorá v týchto dňoch rezonuje v médiách a na sociálnych sieťach, a ku ktorej sa vyjadrujú aj samotní ľudia s Downovým syndrómom a tí, ktorí im dali šancu a prijali ich do svojich školských, športových či pracovných tímov, chceme ukázať, že prijatie človeka s Downovým syndrómom je obohacujúce pre všetky strany a túto spoločnosť jednoznačne poľudšťuje.“, hovorí Mária Srnáková zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudí s Downovým syndrómom vnímam ako láskavých, empatických, ľudských a oddaných priateľov. Robia svet rozmanitejší, zaujímavejší a nápaditejší. Pracujú v reštauráciách, v rôznych službách, sú svedomití a lojálni zamestnanci. O svojom talente nás presviedčajú na medzinárodných súťažiach v tanci, športe, či výtvarnom umení. Je v nich veľký potenciál. Verejnosť by mala dať šancu sebe aj im na bližšie spoznanie sa a rovnocenné partnerstvo s rešpektom.“, hovorí Iveta Mišová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, r. s. p.

V kontexte súčasnej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine potreba prijatia a pochopenia ľudí má ďalší silný rozmer. „V týchto dňoch nesmieme zabúdať, že prichádzajú na Slovensko ľudia s špecifickými potrebami. Nielen individuálne, ale už nás kontaktujú aj veľké organizované skupiny ľudí so zdravotným znevýhodnením. Máme nádej, že aj 10 rokov cieleného zvyšovania povedomia o potrebách ľudí s Downovým syndrómom, pripravilo našu verejnosť na prijatie aj tých najzraniteľnejších utečencov.“ dodáva Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

Aj v roku 2022 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy #PonozkovaVyzva obliekli 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (SDS)
SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)

Opis fotky nie je k dispozícii.

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

V polovici februára sme sa stretli na konferencii Tranzitný program – Príležitosť na zmenu, ktorú organizovala SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o.  Cieľom konferencie bolo predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života. Na konferencii sme predstavili sme výsledky programu a skúsenosti našich klientov, ich príbuzných a zamestnávateľov. Veľmi jasne sa ukázala nevyhnutnosť spolupráce, ale aj prekonania prvotných obáv a to na všetkých stranách.

Prinášame videozáznamy z jednotlivých blokov konferencie a krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu, ako aj krátky dokumentárny film Kataríny Kočalkovej.

 

Program a video záznamy z konferencie:

Výzvy a ako na ne reagujeme

 • S akými výzvami sa stretávajú znevýhodnení mladí a systém ich podpory na Slovensku a v EÚ – Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Postoje smerom k ľuďom so znevýhodnením, čo to znamená byť inkluzívny (pre človeka, komunitu) – Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb, o.z.
 • Tranzitný program – naša reakcia na výzvu – garantka programu Katarína Medzihorská a tím Tranzitného programu

Skúsenosti s Tranzitným programom

Panelová diskusia s klientmi tranzitného programu, ich príbuznými a zamestnávateľmi

 • Klienti Tranzitného programu a rodič
 • Želmíra Majerská, ŠZŠ a Praktická škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica
 • Martina Ľuptáková, TESCO STORES SR, a.s.
 • Róbert Schemmer, Superzoo

Panelová diskusia s partnerskými organizáciami

 • Miloš Šiška, Profesia spol. s.r.o.
 • Zuzana Láffersová, Lucia Sivoková, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Alexandra Fürješová, Centrum pre deti a rodiny ,,Margarétka“, Lučenec
 • Kristina Jánošíková, Štěpán Matuška, Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Praha, Česko

Čo ďalej?

 • Patrícia Maškulíková, MPSVR SR, Sekcia práce
 • Kamila Adamkovičová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky
 • Ľudmila Belinová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky

Krátke videá o skúsenostiach klientov Tranzitného programu:

Dokumentárny film o spolupráci klientov a poradkýň Tranzitného programu „Zo školy do života“ od Katky Kolčalkovej: Cesta k nezávislému životu – Ján