• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

webinár pre odborníkov: AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

Pozývame Vás na online webinár

AKO ROZUMIEŤ PRÍSTUPNOSTI BUDOV?

utorok 29. novembra 2022  v čase od 8:00 – 10:00

Obsah webinára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU.

Webinár je určený pre pracovníkov verejnej správy, ktorí sa zaoberajú prípravou a realizáciou investičných projektov týkajúcich sa verejných budov a priestorov.

 

Obsah webinára:

 • Univerzálne navrhovanie – Legislatíva a nároky osôb so zdravotným postihnutím
  • Nová stavebná legislatíva a bezbariérové užívanie
  • Nová EU technická norma
 • Prečo sú potrebné audity prístupnosti?
  • Monitoringy v teréne, príklady z praxe
 • Prístupnosť ako vylučovacie kritérium v novom programovom období 2021-27
  • Implementácia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako základná podmienka pre čerpanie finančnej podpory
  • Návrhy kritérií / checklisty

 

Lektorky:
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. – CEDA FAD STU,
Mgr. Maria Machajdíková, SOCIA

 

Prihlasovať sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/PLDup2tFY2sif5WXA

 

 

Webinár by sme zrealizovali v rámci medzinárodného projektu Design for All a preto by bol pre účastníkov zadarmo.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 

Podpora M. Matiaška na funkciu VOP

Pripojili sme sa k nasledovnému listu poslancom NR SR s vyjadrením podpory kandidátovi na funkciu Verejného ochrancu práv JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..

 

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční voľba verejného ochrancu práv.

Pred touto voľbou si Vás dovoľujeme osloviť, aby sme zdôraznili dôležitosť tejto funkcie pre ochranu ľudských práv všetkých občanov v Slovenskej republike a potrebu jej obsadenia kandidátom, ktorý má predovšetkým odborné a praktické skúsenosti v presadzovaní práv.

V mene nižšie podpísaných organizácií, odborníkov a odborníčok z rôznych oblastí verejného života, vyjadrujeme verejnú podporu kandidátovi JUDr. et. Bc. Marošovi Matiaškovi, LL.M..

Považujeme ho za najvhodnejšieho z trojice kandidátov na túto funkciu.

Maroš Matiaško je dlhoročne rešpektovaný právnik a advokát, ktorý aktívne a prakticky presadzuje dodržiavanie ľudských práv na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni. Okrem právneho vzdelania, Maroš Matiaško má aj vzdelanie v oblasti psychológie, sociálnej práce a filozofie, čo výrazne rozširuje jeho odborný vhľad, prístup k danej problematike, ale aj konkrétnym ľuďom, ktorým ako právnik pomáha.

Maroš Matiaško má pracovné skúsenosti ako expert a právnik z viacerých významných medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv. Jeho životná skúsenosť je výnimočná. Pracoval ako právnik kancelárie Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Spolupracoval s kanceláriou Verejnej ochrankyne práv, aj s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím a má znalosti z fungovania úradov na ochranu ľudských práv. Má tiež bohaté skúsenosti z prípravy legislatívy, spolupracoval na tvorbe rôznych legislatívnych zmien na Slovensku a aj v Českej republike, ktoré pomohli zlepšiť štandard ochrany práv tisícov ľudí v zraniteľnej situácii.

Je taktiež činný a rešpektovaný ako odborník na ľudské práva. Potrebné je najmä zdôrazniť, že je autorom jedinej monografie na Slovensku a v Čechách, ktorá sa venuje problematike zlého zaobchádzania, téme, ktorá veľmi dôležitú časť pôsobnosti verejného ochrancu práv.

Maroš Matiaško sa vo svojej každodennej profesionálnej práci, bez rozdielu, venuje rôznym cieľovým skupinám – od detí, cez ľudí so zdravotným znevýhodnením, ľudí s duševnými poruchami, seniorom, marginalizovaným komunitám a ďalším ohrozeným skupinám obyvateľov.

Medzi najvýznamnejšie ľudskoprávne úspechy z jeho dlhoročnej praxe, ktoré mali dopad na systémové zmeny nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, by sme radi zdôraznili:

 1. Prelomový rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý sa týkal práv dieťaťa s Downovým syndrómom na vzdelanie v inkluzívnom prostredí. Vďaka tomuto rozsudku sa vytvorili predpoklady na rovnaké zaobchádzanie s deťmi so zdravotným postihnutím na slovenských základných školách.
 2. Nález Ústavného súdu ČR v prípade zabezpečenia sociálnych služieb pre ľudí s poruchou autistického spektra. Ústavný súd po prvýkrát v histórii uznal povinnosť štátu zabezpečiť sociálne služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Prípad viedol k výraznému zlepšeniu situácie v sociálnych službách pre stovky ľudí s poruchou autistického spektra.
 3. Prelomové rozhodnutie orgánu OSN proti Slovensku v prípade mladej ženy, ktorá bola nezákonne obmedzovaná v sieťovej posteli v zariadení sociálnych služieb. Ide o vôbec prvé rozhodnutie vo vzťahu k nezákonnosti sieťových postelí na celom svete.
 4. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade seniora, ktorému bolo nezákonne zasiahnuté do spôsobilosti na právne úkony a bol nezákonne umiestnený v zariadení sociálnych služieb. Prípad viedol k zmene zákona o sociálnych službách v Českej republike a k významnému posilneniu práv seniorov a aj ľudí so zdravotným postihnutím v Česku, ale aj na Slovensku.
 5. Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade zlého zaobchádzania s mladým mužom s duševným ochorením počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ide o prvý prípad v Českej republike a na Slovensku, kedy Európsky súd pre ľudské práva vymedzil pravidlá pre používanie obmedzujúcich opatrení a zdôraznil princíp prevencie pred represiou.
 6. Rozhodnutie Európskeho výboru pre sociálne práva v prípade práv detí, ktoré v súdnych konaniach nemali nárok na právnu pomoc. Ide o prelomové rozhodnutie, ktoré v priestore celej Európy premenilo pohľad na právnu pomoc pre všetky deti, bez ohľadu na ich vek.
 7. Rozhodnutie Európskeho výboru pre sociálne práva v prípade nezákonného umiestňovania detí do troch rokov v nevyhovujúcich ústavných zariadenia v Českej republike. Rozhodnutie viedlo k začatiu deinštitucionalizácie ústavov pre deti do troch rokov a k zaisteniu rodinnej starostlivosti namiesto ústavov.

Tieto ľudskoprávne rozhodnutia a prelomové rozsudky zmenili pozitívne život množstva detí, mladých dospelých, dospelých ľudí a seniorov na Slovensku a aj v zahraničí a svedčia o významnom dosahu práce Maroša Matiaška. O jeho práci taktiež svedčí skutočnosť, že je na Slovensku opakovane rozpoznaný ako sociálny inovátor a bol aj jedným z troch nominantov Slovenskej republiky do Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).

Jeho doterajšie pôsobenie, morálna integrita, apolitickosť, jasná vízia ochrany ľudských práv a orientácia na pomoc konkrétnym ľuďom, ale zároveň aj vplyv na systémové zmeny nás dlhoročne utvrdzujú v tom, že je to najlepší kandidát na Verejného ochrancu práv.  Maroš Matiaško spĺňa tie najvyššie štandardy na uvedenú pozíciu a konzistentne a vytrvalo zastupuje záujmy všetkých ľudí, ktorých práva sú ohrozené a bezpodmienečne pri nich stojí. Bez rozdielu.

Maroš Matiaško je pre nás osobou, ktorá spĺňa všetky predpoklady byť kompetentným a zodpovedným Verejným ochrancom práv, a z týchto dôvodov mu vyjadrujeme verejnú podporu a prosíme aj o jeho podporu v nadchádzajúcej voľbe Verejného ochrancu práv.

Náš podporný list nájdete aj v prílohe tohto emailu.

S úctou,

Agentúra podporných služieb, Žilina, PhDr. Soňa Holubková

Agentúra podporovaného zamestnávania Bratislava, Inklúzia, PhDr. Viera Záhorcová, PhD.

ALŽBETIN DOM o.z., Ing. Eva Nováková, PhDr. Mária Gdovínová

Asociácia Nepočujúcich Slovenska, Mgr. et Mgr. Jana Filipová

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie,

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o., PhDr. Erika Tichá, PhD.

Asociácia pre duševné zdravie, o. z., Mgr. Zuzana Šeminská

Betánia Senec, n. o., Mgr. Jana Šuranová

Centrum bezbariérovej komunikácie, Mgr. Róbert Šarina

Centrum podpory deinštitucionalizácie, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, MUDr. Marcela Strhárska

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského, PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.

Forum for human rights, Mgr. Alexandra Dubová

Integra, o. z., Ing. Jana Hurová, PhD.

Liga za duševné zdravie v SR, JUDr. Andrej Vršanský

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, RNDr. Branislav Mamojka

Návrat, o.z., Mgr. Marek Roháček

Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike, Mgr. Andrea Madunová

OZ Odyseus, Mgr. Dominika Jasekova

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, JUDr. Milan Štubňa, PhD.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Ing. Monika Fričová

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Mgr. Nina Beňová, PhD.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Mgr. Lucia Cangárová

Nezávislá platforma SocioFórum, o.z., Mgr. Lýdia Brichtová, PhD.

Slobodná demokratická škola; Radosť zo života, Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, Mgr. Vladislav Matej, PhD.

Výskumné a školiace centrum bezbarierového navrhovania, FAD STU, doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Ťahanovská záhrada, PaedDr. Lenka Mazáková

TENENET, o.z., PhDr. Elena Kopcová, PhD.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ing. Milan Měchura

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, PhDr. Iveta Mišová

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede, JUDr. Beáta Slováková, Ing. Edit Lanstyák

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, Mgr. Anita Nagyová

 

Doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. vysokoškolský učiteľ

PhDr. Miroslav Cangár, PhD. sociálny pracovník

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. vysokoškolská učiteľka, sociálno-zdravotná oblasť

Mgr. Roman Mojš, sociálny pracovník

PhDr. Mária Nádaždyová, expertka na sociálnu oblasť

Mgr. Denisa Nincová, sociálna pracovníčka

MUDr. Darina Sedláková, MPH, členka Správnej rady Európskych líg proti rakovine,

členka Správnej rady Európskej aliancie verejného zdravia

Mgr. Adriana Strečanská, sociálna pracovníčka

Konferencia Nezávislý život je za nami. Ako ďalej…

Vo štvrtok 22. septembra sme sa po dvoch online ročníkoch opäť stretli osobne na 5. ročníku konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT.

Cieľom týchto konferencií je vytvoriť priestor na rozhovor medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ich príbuznými a podporovateľmi ako aj odborníkmi. Chceme diskutovať na aktuálne témy a overovať si, že veci či riešenia, ktoré vnímame ako dôležité, sú dôležité aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a ako môžeme spoločne poukázať na potrebné riešenia.

Tento ročník sme sa opreli o aktualizovaný Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a to  konkrétne v dvoch oblastiach:

 • podpora života v komunite cez sociálne služby, so zameraním na odľahčovaciu službu a
 • podpora prístupnosti, so zameraním najmä na fyzickú prístupnosť.

Treťou témou bola podpora a dostupnosť informácií pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa stanú obeťami trestných činov.

V panelových diskusiách sme sa zhodli, že je potrebné naplno využiť príležitosti, ktoré sú teraz pred nami. v oblasti sociálnych služieb ide o prípravu novej legislatívy, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. V krátkom čase by MPSVR SR malo vytvoriť pracovné skupiny a chceme prinášať aj témy a podnety, ktoré prichádzajú "zdola".

V oblasti prístupnosti vnímame ako veľkú príležitosť finančnú podporu z eurofondov. V novom programovom období je totiž plnenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a explicitne aj článok 9, jednou zo základných horizontálnych podmienok. To znamená, že všetky projekty podporené z eurofondov, by mali byť prístupné. Teraz bude veľmi dôležité ako si Slovensko nastaví mechanizmus kontroly a hodnotenia jednotlivých projektov, aby túto podmienky naozaj aj plnili. Chceme sa aktívne zapojiť do diskusie, kým sa do konca roka 2022 nastavujú aj tieto procesy.

Účastníkom konferencie boli predstavené pracovné materiály, ktoré môžu pomôcť jednak obetiach trestných činov, ale aj ich podporovateľom či iným účastníkom konania, lepšie pochopiť, čo sa deje, na čo mám právo. Ďakujeme za všetky podnety na vylepšenia týchto materiálov a veríme, že v krátkom čase budú širokej verejnosti predstavené na samostatnej webovej stránke www.zahranou.eu.

Ďakujeme všetkým diskutujúcim a účastníkom.

 

 

Nezávislý život – Národný program

Chceme Vás pozvať na 5. ročník konferencie

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – Národný program

KEDY: 22. septembra 2022  

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

Na tohtoročnej konferencii by sme sa chceli sústrediť na tri témy – dve z nich (odľahčenie neformálnych opatrovateľov a bezbariérovosť) sú chronicky známe a opakovane sa dostávajú aj do úloh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Tretia téma je menej diskutovaná a možno až okrajová – aké informácie a podpora je dostupná pre obete trestných činov.

V rámci prvých dvoch tém otvoreníme tému diskusiou odborníkov a predstavením úloh z aktuálneho NPRZPOZP a následne budeme diskutovať spoločne. Pri téme o dostupných informáciách pre obete trestných činov predstavíme nový nástroj a budeme radi, za Vaše spätné väzby na jeho zrozumiteľnosť a využitie.

NEZÁVISLÝ ŽIVOT – pozvánka a program

PROGRAM

9.00 – 9.30 hod.             Registrácia

9.30 – 11.00 hod.   I. BLOK      

Čo je to odľačovacia služba a ako súvisí s komunitnými sociálnymi službami
v panelovej diskusii bude diskutovať: Miroslav Cangár (MPSVR SR), Anna Laurinec Šmehilová (EFFETA), Iveta Mišová (ZPMP v SR), Janka Lowinski (platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením) a Lýdia Brichtová (SocioFórum)

11.00 – 11.20 hod.         Prestávka

11.20 – 12.45 hod.         II. BLOK    

Bariéry okolo nás
v panelovej diskusii bude diskutovať: Branislav Mamojka (NROZP v SR), Danica Končeková (CEDA), Lea Rollová (CEDA)

12.45 – 13.45 hod.         Prestávka na ľahký obed

13.45 – 15.30 hod.         III. BLOK   

Dostupné informácie obetiam trestných činov

15.30 – 15.45 hod.    Zhrnutie a záver 

Prihlásiť sa na konferenciu môžete tu: https://forms.gle/VLu3JbFzW7aHgHTQA 

 • Účasť na konferencii je bezplatná
 • Počet účastníkov je obmedzený
 • Priestory sú bezbariérové

Nezavisly zivot 2022 – save-the-date

 

Semináre: AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV

V rámci medzinárodného projektu Design for All sme pripravili seminár AKO MONITOROVAŤ PRÍSTUPNOSŤ BUDOV?.

V septembri ho realizujeme v Košiciach a v Bratislave. počet účastníkov na tieto semináre je obmedzení a tak začiatkom októbra urobíme aj online verziu.

KOŠICE

KEDY: 13. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach / Ťahanovské riadky 23, Košice

BRATISLAVA

KEDY: 21. septembra 2022, od 9:00-17:00 (prihlasovanie ukončené)

KDE: Cukrová 4, Bratislava (budova kostola Cirkvi bratskej)

online

KEDY: 5. októbra 2022, od 9:00 – 15:00

Obsah seminára sme pripravili v spolupráci s expertkami pre univerzálne navrhovanie z Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania – CEDA FAD STU a aktivistami z Detského klubu.

Seminár je určený pre osoby so zdravotným postihnutím, ich podporovateľov alebo ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o túto tému.

Témy seminára:

 • Legislatívne rámce
  • Nový stavebný zákon a príprava nových vyhlášok,
  • Nová EU technická norma
  • Legislatívne podmienky týkajúce sa vybraných oblastí (napr. cestovanie, nájomné bývanie)
 • Príklady z praxe – zdieľanie skúseností Detského klubu a CEDA
 • Ako a čo monitorovať
  • Na čo potrebujeme audity, kedy sa robia, prečo?
  • Nástroje na monitoring prístupnosti budov – predstavenie a otestovanie

Lektorky: Lea Rollová, Natália Filová – CEDA FAD STU

V prípade záujmu sa prihláste tu: https://forms.gle/SQ1S5h7JnBR34eQb6

 • seminár je bezplatný
 • priestory sú bezbariérové (ako veľmi, zmonitorujeme na mieste)

Seminár sa realizuje v rámci medzinárodného projektu Design for All s kolegami z Maďarska a Česka.
Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Ako vyhodnotiť bezbariérovú prístupnosť budovy

V rámci medzinárodného projektu s kolegami z Maďarska a Česka sme pripravili nástroje na hodnotenie bezbariérovej prístupnosti stavieb. Vieme, že podobných nástrojov bolo prípravných už viacero. Hodnotiaci hárok prístupnosti, ktorý by sme chceli predstaviť septembri má za cieľ získať autentické informácie a pomáha hodnotiť budovu a jej vonkajšie a vnútorné usporiadanie pomocou jednoduchých otázok, na ktoré je možné jasne odpovedať.

Je určený pre tých, ktorí nie sú profesionáli, ale chcú získať spoľahlivé informácie o prístupnosti budovy alebo služby. Ak máte napríklad problémy s prístupom k budove alebo s jej bezbariérovým užívaním, hodnotiaci hárok vám pomôže presne formulovať, aké prekážky vám bránia v užívaní. Hodnotiaci hárok vás prevedie celou stavbou krok za krokom v súlade s platnými predpismi a získate tak relatívne kvalitné vyhodnotenie budovy z hľadiska bezbariérovej prístupnosti. Vo svojej terminológii sa riadi právnymi a technickými požiadavkami a pomáha tak pri komunikácii s kompetentnými osobami (inžiniermi, architektmi, staviteľmi, úradníkmi a pod.) pri odstraňovaní prekážok.

Na jeseň pripravujeme tri semináre – v Bratislave a Košiciach, online. Radi by sme jeho použitie bližšie vysvetlili na školení a získali od účastníkov aj spätnú väzbu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa takého vzdelávania, prosím ozvite na mail – socia@socia.sk