• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Konferencia: Tranzitný program – Príležitosť na zmeny

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života n.o. pozývajú na medzinárodnú konferenciu
o podpore mladých ľudí so znevýhodneným pri vstupe do života

Tranzitný program – Príležitosť na zmenu

15. február 2022

9:30 – 15:00

Hotel Dixon Resort, Banská Bystrica, v prípade nepriaznivých protipandemických opatrení Vás budeme o prípadnom presune do online priestoru včas informovať.)

Cieľom konferencie je predstaviť TRANZITNÝ PROGRAM – nástroj, ktorým reagujeme na výzvy a problémy mladých ľudí so znevýhodnením pri vstupe do života.

 • Predstavíme výsledky programu a skúsenosti našich klientov, ich príbuzných a zamestnávateľov
 • Ukážeme nevyhnutnosť spolupráce.
 • Dozvieme sa o pripravovaných reformných zámeroch od zástupcov ministerstiev

Prihlasovať sa môžete tu: https://forms.gle/Vjrz9p5wmeP1wt81A

Účasť na konferencii je bezplatná.

Priestory hotela sú bezbariérové.

Program konferencie:

od 9:00               registrácia

9:30 – 9:45         otvorenie konferencie a privítanie

9:45 – 10:45      Výzvy a ako na ne reagujeme

 • S akými výzvami sa stretávajú znevýhodnení mladí a systém ich podpory na Slovensku a v EÚ – Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • Postoje smerom k ľuďom so znevýhodnením, čo to znamená byť inkluzívny (pre človeka, komunitu) – Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb, o.z.
 • Tranzitný program – naša reakcia na výzvu – garantka programu Katarína Medzihorská a tím Tranzitného programu

10:45 – 11:00    prestávka

11:00 – 12:00    Skúsenosti s Tranzitným programom – Panelová diskusia s klientmi tranzitného programu, ich príbuznými a zamestnávateľmi

 • Klienti Tranzitného programu a rodič
 • Želmíra Majerská, ŠZŠ a Praktická škola Ďumbierska 15, Banská Bystrica
 • Martina Ľuptáková, TESCO STORES SR, a.s.
 • Róbert Schemmer, Super zoo

12:00 – 12:45    obed

12:45 – 13:45    Panelová diskusia s partnerskými organizáciami

 • Profesia spol. s.r.o.
 • Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Centrum pre deti a rodiny ,,Margarétka“, Lučenec
 • Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú., Praha, Česko

13:45 – 14:45    Čo ďalej? Pripravované reformné zámery pre našu cieľovú skupinu

 • Katarína Fedorová, MPSVR SR, Sekcia sociálnej politiky
 • Zástupca MPSVR SR, Sekcia práce
 • Zástupca MŠVVŠ SR

14:45 – 15:00    Záver konferencie

Miesto konania:

DIXON Resort****, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica

GPS: N48°7356509 E19°1249413

Informácie ako sa dostať na miesto konania konferencie verejnou dopravou nájdete tu:

https://moovitapp.com/index/sk/verejnej_dopravy-Dixon_Hotel_Dixon-Banska_Bystrica-site_140829823-5418

Otvorený list vláde SR

Pridali sme svoj podpis pod otvorený list premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi Krajniakovi o situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila nielen počas pandémie, ale aj v súvislosti s tragédiou, ktorá sa odohrala koncom minulého roka. V liste viac ako 60 organizácií a viac ako 100 fyzických osôb upozorňuje na pretrvávajúce porušovanie práv a slobôd osôb odkázaných na sociálne služby, predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Sociálne služby sa im často poskytujú v prostredí, ktoré neumožňuje dodržiavanie ich práv a slobôd, a to aj napriek veľkej snahe a obetavej, a často nedocenenej práci zamestnancov aj poskytovateľov sociálnych služieb. Ide predovšetkým o neúčelové a historické budovy, kde napriek snahe humanizovať fyzické prostredie nie je vždy možné zabezpečiť ani bezbariérovosť, ani súkromie, ani dostatočný individuálny prístup podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby, a čo je najhoršie, niekde ani legislatívou dané požiadavky na prostredie objektov sociálnych služieb a protipožiarne opatrenia.

 

Tu si môžete prečítať Otvorený list

 

Tu môžete vyjadriť podporu a pridať svoj podpis pod otvorený list.

Vianoce 2021

Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím

Výbor OSN proti mučeniu odsúdil Slovenskú republiku za používanie klietkových postelí u ľudí so zdravotným postihnutím: Prelomové víťazstvo pre ľudí so zdravotným postihnutím. Za týmto výrokom je bohužiaľ osud jednej mladej ženy a odhodlanie jej a právnikov z našich partnerských organizácií – Fórum pre ľudské práva a nadácia Validity.

Lucka sa práve s pomocou týchto dvoch organizácií obrátila so sťažnosťou na Výbor OSN proti mučeniu, ktorý je najdôležitejším ľudsko-právnym orgánom na svete v oblasti zlého zaobchádzania. V prelomovom rozhodnutí z decembra 2021 Výbor OSN konštatoval, že Slovensko porušilo Luckine práva, ako sú zakotvené v Dohovore OSN proti mučeniu.

Viac sa dočítate priamo tu:

 

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu dokumentov pre eurofondy 2021-2027

Partnerská dohoda a Operačný program Slovensko sú základnými dokumentami, ktoré potrebuje Slovenská republika vyrokovať so zástupcami Európskej komisie pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Nasledujúce stanovisko sa vzťahuje k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej PD) a návrhu Operačného programu Slovensko (ďalej OP SK) zo dňa 21. októbra 2021. Naše stanovisko nadväzuje na už vydané z 21. júna 2021, ktoré sa viazalo k návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021 .  V lete sme sa vyjadrili k obsahovému návrhu PD, najmä cieľu 4  Sociálnejšia Európa, základným podmienkam a partnerskému princípu v eurofondoch.

Júnové stanovisko nadácie SOCIA

Vo svojom júnovom stanovisku sme konštatovali, že Návrh PD v sociálnej oblasti pomenováva hlavné výzvy a problémy v témach, ktoré si kladie za prioritné. Predpokladané podporované aktivity a opatrenia sú vzhľadom na stručnosť dokumentu veľmi všeobecné. Tieto pozorovania platia naďalej. Bohužiaľ musíme konštatovať, že aj fakt, že očakávané výsledky nie sú kvantifikované, stále platí a teda stále nie je možné vyhodnotiť zmysluplnosť a reálnosť ako alokovaných 2,16 mld. eur prispeje k napĺňaniu politického cieľa 4 Sociálnejšia Európa.

Stanovisko nadácie SOCIA k októbrovej verzii programových dokumentov.

Výzva: Služby včasnej intervencie v BBSK (BŠ/ZC/ZH)

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej intervencie v BBSK – pre región „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“.

Cieľom výzvy je vybrať organizáciu do konca roku 2021 so sídlom v BBSK, ktorá preukážu najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI. Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kra (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA). BBSK sa zaväzuje po registrácii poskytovateľa SVI financovať jeho prevádzkové náklady  od roku 2022 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne vybranému poskytovateľovi grant na zariadenie centra (zariadenie a vybavenie priestorov) vo výške  10 000 EUR.

 

Výzva je určená:   pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov

Forma výzvy:         priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov služieb a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov (periodiká samospráv, BBSK, Obecné noviny)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK

Časové obdobie:   Október – December 2021

Dátum vyhlásenia Výzvy:   1. októbra 2021

Dátum uzávierky Výzvy:   29. októbra 2021

celé znenie výzvy: Text vyzvy_final

formulár prihlášky: prihláška výzva CVI – pdf; Formulár prihlášky CVI – word