• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Kategória: Novinky

Výzva: Služby včasnej intervencie v BBSK (BŠ/ZC/ZH)

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej intervencie v BBSK – pre región „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“.

Cieľom výzvy je vybrať organizáciu do konca roku 2021 so sídlom v BBSK, ktorá preukážu najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI. Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kra (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA). BBSK sa zaväzuje po registrácii poskytovateľa SVI financovať jeho prevádzkové náklady  od roku 2022 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne vybranému poskytovateľovi grant na zariadenie centra (zariadenie a vybavenie priestorov) vo výške  10 000 EUR.

 

Výzva je určená:   pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov

Forma výzvy:         priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov služieb a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov (periodiká samospráv, BBSK, Obecné noviny)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK

Časové obdobie:   Október – December 2021

Dátum vyhlásenia Výzvy:   1. októbra 2021

Dátum uzávierky Výzvy:   29. októbra 2021

celé znenie výzvy: Text vyzvy_final

Prístupnosť – nevyhnutnosť pre nezávislý život

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo pripraviť tretí zo všeobecných komentárov Výboru OSN k jednotlivým článkom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v ľahkočitateľnej forme. V spolupráci s Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, konkrétne Luciou Cangárovou, sme pred dvomi rokmi sme predstavili komentár k článku 19. Tento rok sme najprv predstavili komentár k článku 24 o inkluzívnom vzdelávaní. Ďalšia voľba padla na komentár k článku 9 – prístupnosť. Nielen preto, že sa opätovne diskutuje o novom stavebnom zákone a Bytovej politike do roku 2030. Prístupnosť prostredia, služieb a tovarov je nevyhnutnosť pre nezávislý život a preto je potrebné o tom stále hovoriť.

Nech sa páči.Easy read PRISTUPNOST

Ak by mal záujem niekto o tlačenú verziu, nech sa ozve na tomto linku: 

Zrozumiteľná zmluva

ZROZUMITEĽNÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Niekedy sa zdá, že zrozumiteľná zmluva je oxymoron. Zákon o sociálnych službách poskytovateľov priamo vyzýva, aby ich zmluvy boli zrozumiteľné pre ľudí, ktorí ich podpisujú.

V spolupráci s Marošom Matiaškom a Luciou Cangárovou (RPSP) sme pripravili súbor vzorov zmlúv pre poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí chcú byť transparentní a zrozumiteľní.  Tieto návrhy zmlúv, napĺňajú kritérium zrozumiteľnosti a obsahujú všetky nutné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách. Pripravili sme aj súbor zmlúv v ľahko čitateľnom jazyku, ktoré sú podľa nás štandardom kvalitného poskytovateľa sociálnych služieb. Nižšie nájdete 18 rôznych vzorov pre rôzne druhy a formy sociálnych služieb a manuál, ako s nimi pracovať.

Želáme si, aby tieto materiály pomohli v jasnej a zrozumiteľnej komunikácii, preto ich poskytujeme zdarma.

ZROZUMITELNA ZMLUVA (kompletný materiál s úvodom a manuálom na prácu s ľahkočitateľnými verziami)

Návrhy zmlúv – na stiahnutie vo formáte .docx:

POBYTOVÁ FORMA_zmluva (.docx)

PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

AMBULANTNÁ FORMA_zmluva (.docx)

ZARIADENIE PODPOROVANÉHO BÝVANIA_zmluva (.docx)

Zmluvy v ľahko čitateľnom jazyku (vo formáte .pdf):

Podpora samostatného bývania: PSB MUŽPSB ŽENA

Domov sociálnych služieb, ambulantná forma: DSS ambulant MUŽ a DSS ambulant ŽENA

Špecializované zariadenie, ambulantná forma: ŠZ ambulant MUŽŠZ ambulant SENIOR a ŠZ ambulant SENIORKAŠZ ambulant ŽENA

Zariadenie podporovaného bývania: ZPB MUŽZPB ŽENA

Špecializované zariadenie, pobytová forma: ŠZ MUŽ a ŠZ ŽENA a ŠZ SENIOR a ŠZ SENIORKA

Domov sociálnych služieb, pobytová forma: DSS MUŽDSS ŽENA

Zariadenie pre seniorov: ZpS MUŽ  a ZpS ŽENA

Integrovaná starostlivosť – večná téma?

O integrovanej dlhodobej sociálno-zdravotnej sa na Slovensku rozprávame už veľmi dlho. Pred voľbami v roku 2020 viacero politických strán si vo svojich volebných programoch dali za cieľ prijatie legislatívneho rámca pre dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti sa finalizuje návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v gescii MPSVR SR. Paralelne MZ SR by malo pripravovať návrh zákona o dlhodobej starostlivosti.

Tejto téme sa nepretržite venujeme aj v nadácii v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum. Spoločne sme pripravili počas posledných rokov niekoľko konferencií aj so zahraničnými expertami z WHO či EASPD. O to viac nás potešilo, že sme sa koncom júna stretli na konferencii BBSK s Franzom Wolfmayrom z Rakúska v spoločnom paneli o integrovanej starostlivosti o seniorov. Franz Wolfmayr využíva svoje skúsenosti a spolu s ďalšími expertami radia tvorcom sociálnych politík pri nastavovaní systémov v oblasti dlhodobej starostlivosti, komunitných služieb či podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. S jeho dovolením prinášame preklad jeho myšlienok o integrovanej starostlivosti ako kľúči k zlepšeniu kvality zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov.

Franz Wolfmayr o Integrovanej starostlivosti, jún 2021

Viac info o iniciatíve BBSK: https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/OddelenieCatching-UpRegions/Komponent4.aspx

Výsledky dotazníkového prieskumu medzi účastníkmi konferencie Nezávislý život 2021

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR, zrealizovala 4. ročník konferencie Nezávislý život. Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021.

Témou po ťažkom roku pandémie boli plány. Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.

Venovali sme sa najmä:

  • Plánu obnovy a odolnosti,
  • Partnerskej dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko
  • Agenda 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia

Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny, aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto sme vyzvali účastníkov, aby sa počas júla zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu ohľadom ďalšej spolupráce s nadáciou SOCIA v oblasti eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.

Výsledky dotazníkového prieskumu Nezávislý život 2021

Bytová politika SR do roku 2030

Už od roku 2019 sa pripravuje na ministerstve výstavy nová Bytová politika Slovenskej republiky do roku 2030. Síce nie sme členmi pracovnej skupiny, ale vďaka spolupráci so zástupkyňou občianskeho združenia Proti prúdu sme mali možnosť pripomienkovať materiály a to najmä so zreteľom na prístupnosť a dostupnosť bezbariérového bývania. Je to potrebné, lebo príslušné ministerstvo má dlhodobo „pocit“, že pre túto oblasť už urobilo dosť a vytrvalo odmieta navrhované úlohy v tomto smere v rámci Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím. Ešte v tom roku by chcelo ministerstvo predložiť Koncepciu do medzirezortného pripomienkového konania.

Tu sú naše hlavné pripomienky k pracovnému materiálu z júna 2021: Bytova politika SOCIA

tu je materiál z júna 2021, ktorý bol predložený na pripomienkovanie: Bytová politika SR do 2030_v06prilohy_BP_2030