• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
Všetky programy a projekty SOCIA – Nadácie na podporu sociálnych zmien (ďalej nadácia SOCIA alebo SOCIA) vychádzajú z jasne definovaných hodnôt:

  • Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, materiálne alebo iné znevýhodnenie.
  • Veríme, že je našou povinnosťou vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.
  • Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. Služby majú stimulovať samostatnosť, vlastnú zodpovednosť a dôstojný život klientov.
  • Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita, a preto by klienti mali prijímať sociálne služby v takomto prostredí.
  • Veríme, že kvalita života sociálne znevýhodnených skupín sa môže zlepšiť iba vtedy, ak partnersky spolupracujú všetci zainteresovaní, ktorými by mali byť klienti, rodina, miestny úrad, cirkev, štátne orgány, miestne firmy, miestni podnikatelia, sociálni pracovníci atď. a medzi skupinami funguje formálna aj neformálna solidarita.

Svoje služby poskytujeme s maximálnou efektivitou, bez budovania zbytočnej byrokracie v procese pomoci iným. Nezamieňame filantropiu s vlastnou propagáciou ani s neprimeranou propagáciou našich partnerov