• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk

Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX

Ethical Code including Safeguard Policy towards vulnerable target groups

 

Hodnotová orientácia nadácie SOCIA Basic values

  • Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, materiálne alebo iné znevýhodnenie.
  • Veríme, že našou povinnosťou je vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.
  • Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. Služby majú stimulovať samostatnosť, vlastnú zodpovednosť a dôstojný život klientov.
  • Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita, a preto by klienti mali prijímať služby v takomto prostredí.
  • Veríme, že kvalita života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín sa môže zlepšiť iba vtedy, ak partnersky spolupracujú všetci zainteresovaní, ktorými by mali byť klienti, rodina, miestny úrad, cirkev, štátne orgány, miestne firmy, miestni podnikatelia, sociálni pracovníci atď. a medzi skupinami funguje formálna aj neformálna solidarita.

Základné etické princípy Basic ethical principle

Nadácia SOCIA deklaruje, že bude dodržiavať všetky platné právne predpisy SR, EÚ a medzinárodné normy týkajúce sa etického a zodpovedného správania, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú ľudských práv, ochrany životného prostredia, udržateľného rozvoja, podplácania a korupcie, boja proti extrémizmu šírenia nenávisti a konšpiračných teórií.

Etické princípy voči pracovníkom, externým spolupracovníkom a dobrovoľníkom Ethical principles towards employees, external co-workers and volunteers

  • Rešpektujeme každého pracovníka, externého spolupracovníka a dobrovoľníka pracujúceho pre nadáciu SOCIA a nikoho nediskriminujme na základe pohlavia, rasy, veku, sexuálnej či náboženskej orientácie alebo zdravotného stavu.
  • Každý pracovník, externý spolupracovník či dobrovoľník reprezentuje nadáciu SOCIA. Preto by sa na pracovisku i mimo pracoviska mal riadiť základnými zásadami obsiahnutými v etickom kódexe a nepoškodzovať dobré meno nadácie.
  • Nadácia SOCIA neprijíma do pracovného pomeru osoby, ktoré sa dopustili násilnej trestnej činnosti s osobitým zreteľom voči deťom, maloletým, ženám a postihnutým. Ďalej neprijímame do pracovného pomeru ľudí pochybnej minulosti, podporujúcich extrémizmus a šírenie konšpiračných teórií.
  • Vytvárame pracovné prostredie, ktoré charakterizuje spolupráca, dôvera, vzájomná podpora a tolerancia.
  • Zabezpečujeme a súčasne dávame dôraz na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov.
  • Dodržiavame dohodnuté zmluvné záväzky.

Etické princípy voči príjemcom pomoci, iným neziskovým organizáciám a partnerom Ethical principles towards beneficiaries, other non-profit organizations and partners 

  • Vzťahy budujeme na korektnom základe.
  • Grantové programy a výberové konania sú otvorené pre široký okruh žiadateľov.
  • Grantovú činnosť realizujeme v súlade s poslaním, hodnotami a etickým kódexom nadácie SOCIA.
  • Grantová a iná podpore sa riadi jasnými, včasnými a vopred stanovenými pravidlami (pod pravidlami rozumieme ciele, podmienky a kritériá výberu projektov).
  • Uplatňujeme rovnosť príležitostí pre všetkých, a preto poskytujeme včasné, jasné a pravdivé informácie.
  • Rozhodovanie o podpore je nezávislé a nedochádza pri ňom ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu.
  • Uzatvárame jednoznačné a zrozumiteľné zmluvy, plníme záväzky a očakávame zmluvné plnenie záväzkov prijímateľmi.
  • Dbáme o využívanie poskytnutej podpory v súlade so zmluvami.
  • So všetkými osobnými údajmi zaobchádzame maximálne dôverne s cieľom zabezpečiť ochranu údajov ale aj minimalizovať vznik rizika ohrozenia osoby, ktorej osobné údaje máme k dispozícii zo strany nadácie SOCIA, resp. jej pracovníkov a spolupracovníkov.

Etické princípy voči darcom Ethical principles towards donors 

  • Svoje služby poskytuje s maximálnou efektivitou, bez budovania zbytočnej byrokracie v procese pomoci iným.
  • Nezamieňa filantropiu s vlastnou propagáciou ani s neprimeranou propagáciou našich partnerov.
  • Riadne evidujeme prijaté dary a poskytnuté príspevky.
  • Vedieme účtovníctvo a zabezpečujeme správu nezávislého audítora.

Politika prijímania darov Donation policy

Nadácia SOCIA neprijíma finančnú ani inú podporu od firiem a organizácií, spolupráca s ktorými by ohrozila jej dobré meno alebo programovú a hodnotovú integritu.

Sporné prípady (tzv. etické dilemy) posudzujeme v nadácii SOCIA interne. V prípade nezhody požiadame o vyjadrenie Správnu radu.

Nadácia SOCIA sa zaväzuje, že nebude prijímať finančnú a inú podporu od jednotlivcov, spoločností, firiem a organizácií, ktoré sú aktívne:

  • Vo výrobe a v obchodovaní so zbraňami
  • Vo výrobe alebo v obchodovaní s tabakom, tvrdým alkoholom a inými drogami
  • V prevádzkovaní herní a výrobe, obchodovaní a šírení pornografie
  • Vo využívaní detskej práce

Za problematickú vnímame spoluprácu s firmami, ktoré nemajú jasnú politiku spoločenskej zodpovednosti alebo sú priamo prepojené na financovanie politických strán.

Politika konfliktu záujmov Conflict of interest policy

  1. Členovia Správnej a Dozornej rady nadácie SOCIA, jej zamestnanci a iní trvalí pracovníci a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, nemôžu nadáciu SOCIA požiadať o grant.
  2. Členovia správnej rady nadácie SOCIA, zamestnanci a iní trvalí pracovnici nadácie SOCIA nemôžu mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v nijakej fáze projektu.
  3. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci nadácie SOCIA, členovia správnej a dozornej rady nadácie SOCIA, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí sú:

a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov nadácie SOCIA pre tieto organizácie

nie sú v konflikte záujmov v nadácii SOCIA v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant. Sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.

Poznámky:

  • Pod pojmom blízka osoba sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel/-ka alebo druh/družka.
  • Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie vzťah založený pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce alebo dohodou o pracovnej činnosti (vo všetkých prípadoch sa má na mysli trvalý vzťah).

Schválené Správnou radou dňa 18. 11. 2019, uznesením č. 2019/2/6 (Approved by the Board of Directors, November 18,2019, Resolution No 2019/2/6)