• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Aktuálne

LIENKA POMOCI

Zámerom programu LIENKA POMOCI je rozšíriť a skvalitniť terénne a ambulantné sociálne služby pre seniorov, ale podporiť aj zavedenie nových služieb. Program je financovaný z výnosu verejnej zbierky Lienka pomoci, ktorú nadácia každoročne organizuje.

O podporu z programu LIENKA POMOCI sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných služieb pre seniorov a to rovnako  mimovládne organizácie ako aj obce a malé mestá a nimi zriadené organizácie.

Uzávierka pre prijímanie žiadostí o grant je piatok 5. mája 2017.
V prípade žiadostí doručených poštou rozhoduje pečiatka na obálke (odoslaná najneskôr 5. mája 2017).

Projekty môžu byť podporené v maximálnej výške 3 500 €.

Viac o podmienkach grantovej výzvy ako aj formulár žiadosti je v priložených dokumentoch.

Podmienky vyzvy_Lienka pomoci 2016

Formulár žiadosti_LP2016

 

Kontakt:

Kamila Adamkovičová
adamkovicova@socia.sk

Grantový program podpory dlhodobej sanácie rodín v kríze

Ide o cielenú podporu dlhodobej krízovej intervencie (sanácie), ktorú poskytujú rodinám v kríze akreditované subjekty. Finančné príspevky organizáciám resp. rodinám sú účelové a majú predísť separácii dieťaťa od rodičov (napr. strata bývania pri nezaplatení nájomného a pod.).

Vznik tohto grantového programu inicioval v roku 2010 a odvtedy aj dlhodobo financuje Andrej Jankuliak. V rámci programu prijímame žiadosti organizácii priebežne počas celého roka.

„Veľmi ďakujeme za podporu rodiny, ktorá sa stará o pestúnskeho syna so špeciálnymi potrebami. Finančné prostriedky boli použité na cestovné, rodina navštevuje pravidelne špecialistov v Banskej Bystrici a na nákup pomôcky k písaniu. Starostlivosť o zverené dieťa je náročná – niekedy ťažko zvládnuteľná, nakoľko dochádza často k poškodeniam vecí, ktoré rodine nepatria a treba ich potom nechať opraviť alebo zakúpiť (v poslednej dobe – vysávač alebo prerezané kábliky v požičanom aute…….)…“
sociálna pracovníčka o.z. Návrat

Kontakt:
Vladislav Matej
matej@socia.sk

Program Aktívne občianstvo a inklúzia

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou pre mimovládne organizácie aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, životného prostredia a rozvoja služieb v sociálnej oblasti.

Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a je realizovaný v období január 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce.

Program spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenka a Nadáciou SOCIA.

Program podporuje projekty mimovládnych organizácií formou otvorených grantových výziev v jednotlivých oblastiach podpory.

  • Aktívne občianstvo (v správe Nadácie Ekopolis)
  • Životné prostredie a klimatické zmeny(v správe Nadácie Ekopolis)
  • Deti a mládež (v správe Nadácie pre deti Slovenska)
  • Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (v správe Nadácie SOCIA)

viac informácií na webe programu www.eeango.sk/aoi. Tu nájdete všetky podrobné informácie vrátane formulárov, príloh a podobne.

Brožúra o projektoch a príklady dobrých praxí. 

Kontakt:
Martina Petijová
petijova@socia.sk