• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Ukončené

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce 2012 - 2015

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko - slovenskej spolupráce (ďalej len Blokový grant) pozostáva z 2 častí: Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev.

Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré realizujú aktivity v sociálnej a enviromentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarských inštitúcií prostredníctovm tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov je celkom vyčlenených 2 652 983 Eur a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 Eur. Nadácia Ekopolis vybrala projekty na základe súťaže, ktorej podmienky zverejnila formou grantových výziev v roku 2012. Všetky informácie o podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.

Blokový grant je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) ho realizuje v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk)  a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Charitatívny fond LION – ING Šanca pre deti 2005 - 2014

Program ING Šanca pre deti bol určený pre materské, základné školy a špeciálnopedagogické poradne. Hlavným cieľom podpory je zvýšiť kvalitu vzdelávania integrovaných žiakov v prostredí bežnej školy.

ING Šanca pre deti vznikol ako osobitý príspevok ING Group Slovakia v rámci spoločenskej zodpovednosti nadnárodnej spoločnosti ING so sídlom v Amsterdame. Cieľ „zlepšiť prístup detí k vzdelávaniu“ sme na Slovensku modifikovali do podpory integrovaného vzdelávania detí so zdravotným postihnutím. Na programe odborne spolupracovali nadácia SOCIA a Slovenský výbor pre UNICEF. V rámci tohto programu sa konali aj viaceré odborné semináre a vzdelávanie pre prijímateľov podpory.

Nadačné fondy pre rodiny 2002 - 2012

Spravovali sme tri nadačné fondy pre konkrétne rodiny s deťmi postihnutými detskou mozgovou obrnou. Fond pre Marianku a Dianku, Fond pre Rastíka a Petríka a Fond pre Radku.

Všetky získané finančné prostriedky boli použité na liečebné a rehabilitačné pobyty detí doma i v zahraničí, na podporu ich štúdia a celkový rozvoj ich schopností a zručností, na kúpu zdravotníckych a integračných pomôcok. Bohužiaľ pre zmeny v systéme vykazovania 2% zo strany daňových úradov sme museli túto činnosť ukončiť z dôvodu nemožnosti overiť výšku asignácie.

Blokový grant – Fond pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku 2007 - 2010

Blokový grant z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR administrovala nadácia SOCIA ako sprostredkovateľ od roku 2007. Cieľom blokového grantu bolo podporiť inštitucionálne kapacity, profesionalizáciu a inovačný potenciál tých MVO, ktoré si za svoje poslanie vybrali prácu v prospech detí, mladých ľudí a rodín nachádzajúcich sa v krízovej životnej situácii.

Žiadateľov o podporu bolo v oboch výzvach (2008 a 2009) celkovo 85, podporených organizácií bolo 19 z nich. Výška nenávratného finančného príspevku mohla byť v rozpätí od 30 do 100 tisíc EUR. Spolu bolo zazmluvnených 1 764 151 €, percento čerpania bolo na úrovni 98 %. Z regionálneho hľadiska bolo podporených 5 celoslovenských projektov, 6 projektov z východného Slovenska, 3 projekty zo stredného a 2 projekty zo západného Slovenska a 3 projekty z Bratislavy.

Podporené projekty.

Charitatívny fond LION - Program pomoci pre rodiny 2002 - 2010

Program Pomoc pre rodiny bol určený pre rodiny s ťažko postihnutým alebo chorým dieťaťom alebo mladým dospelým do 25 rokov. Finančná pomoc mohla byť použitá na zaplatenie operácie či liečebného pobytu, na kúpu kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, finančná pomoc pri náročnej dlhodobej liečbe a pod.

Program sa administroval od začiatku založenia nadácie. Činnosť programu: Pomoc pre rodiny bola rozhodnutím správnej rady v decembri 2010 ukončená. Počas existencie programu sme podporili 361 rodín/žiadateľov z celého Slovenska vo výške takmer 231 900 EUR. Vďaka tejto podpore získalo viac ako 370 detí kompenzačnú či rehabilitačnú pomôcku alebo možnosť rehabilitovať či navštevovať špeciálne terapie. Niektorým deťom bola poskytnutá finančná pomoc pri náročnej dlhodobej liečbe.

Cena Nadácie SOCIA 2005 - 2009

Prvoradým cieľom súťaže bolo povzbudiť MNO k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Ďalším cieľom súťaže je vyvolanie diskusie medzi poskytovateľmi služieb o tom, čo vlastne kvalita je, ako sa meria, aké sú jej konkrétne ukazovatele, koľko úsilia vyžadujú potrebné zmeny. V neposlednom rade je cieľom poskytnúť verejnosti a verejným orgánom príklady dobrej praxe, od ktorých možno odvíjať potrebné legislatívne, organizačné a ekonomické zmeny.

Súťaž bola určená neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú služby v domácnosti klientov, v komunitných zariadeniach, ambulantne alebo v zariadeniach nahrádzajúcich prirodzené sociálne prostredie. Cena – „otvorený“ grant bola udeľovaná v 3 kategóriách:

  1. sociálne služby pre jednotlivcov a rodiny v krízových životných situáciách
  2. sociálne služby pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím
  3. sociálne služby pre seniorov

Cena Nadácie SOCIA sa bola udelená v roku 2005, 2007 a 2009.

Program veľkých grantov 2002 – 2006

Program veľkých grantov podporoval vznik nových sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenských aktivít pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Prostredníctvom tohto programu sme podporili vznik moderných a kvalitných služieb s dôrazom na vysokú profesionalizáciu činnosti.

Program veľkých grantov sme realizovali v úzkej spolupráci so sieťou súkromných nadácií v Holandsku, ktoré vystupovali pod spoločným názvom Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu.

Prostredníctvom Programu veľkých grantov boli podporené najmä projekty, ktoré rozvíjali terénne sociálne služby (opatrovateľská služba v domácnosti, prepravná služba, požičovne kompenzačných pomôcok, krízová intervencia pre rodiny s deťmi, rozvoj náhradnej rodinnej starostlivosti, streetwork; kontaktné a poradenské centrá pre bezdomovcov, prostitútky a závislých od alkoholu, drog a hazardných hier a pod.), projekty ktoré systematicky dotvárali regionálnu alebo lokálnu sieť služieb budovaním nových alebo rozširovaním existujúcich služieb, projekty, ktoré transformovali existujúce zariadenia (deinštitucionalizácia) s cieľom zvýšenia kvality života klientov so zreteľom na ich individuálne potreby a možnosti

V rokoch 2002-2006 sme podporili 30 projektov v celkovej sume 54 745 405 Sk.

Program malých grantov 2002 – 2006

Program malých grantov bol cielene určený na podporu sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenstva pre sociálne a zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Uvedený program podporoval rozšírenie a skvalitnenie už existujúcich služieb, v menšej miere podporil vznik nových menších projektov.

Program malých grantov sme realizovali v úzkej spolupráci so sieťou súkromných nadácií v Holandsku, ktoré vystupovali pod spoločným názvom Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu.

Prostredníctvom malých grantov boli podporené najmä projekty, ktoré zavádzali, skvalitňovali alebo rozširovali terénne sociálne služby (opatrovateľská služba v domácnosti, prepravná služba, požičovne kompenzačných pomôcok, krízová intervencia pre rodiny s deťmi, rozvoj náhradnej rodinnej starostlivosti, streetwork; kontaktné a poradenské centrá pre bezdomovcov, prostitútky a závislých od alkoholu, drog a hazardných hier a pod.), projekty ktoré skvalitňovali alebo rozširovali služby existujúcich zariadení, alebo programov.

Celkovo sme v rokoch 2002 až 2006 v rámci tohto programu podporili 88 projektov vo výške 25 484 720 Sk.

McDonald's Charity 2003 – 2004

Cieľom nadačného fondu bolo poskytovanie finančných príspevkov na zlepšenie bytových podmienok náhradných rodín starajúcich sa o deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojej biologickej rodine.

Spoločnosť McDonald´s založila po dohode s nadáciou SOCIA nadačný fond s názvom „Dom, kde je nám dobre“. Finančnými zdrojmi uvedeného fondu boli dary spoločnosti McDonald´s a výnosy z verejnej zbierky v reštauráciách spoločnosti na území Bratislavy.

Na základe vzájomnej dohody bola vytvorená Rada nadačného fondu, ktorej členmi boli zástupca spoločnosti McDonald´s, zástupca nadácie SOCIA a zástupca Občianskeho združenie Návrat. Rada fondu odporučila správnej rade nadácie výber konkrétneho príjemcu finančnej pomoci – pestúnsku rodinu z Topoľčianok, ktorá sa stará o sedem detí. Správna rada nadácie následne odporučenie rady fondu potvrdila. Celý výnos zbierky a dar od spoločnosti McDonald´s putoval na rekonštrukciu domu, ktorej cieľom bolo zlepšiť bytové podmienky mnohopočetnej pestúnskej rodiny. Štyri percentá  z príjmov nadačného fondu boli využité na jeho správu.