• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Prístupnosť ako diskvalifikačné kritérium pre eurofondy

V septembri 2022 sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní „objavil“ materiál, ktorého cieľom bolo definovať základný mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027 Účinné uplatňovanie a vykonávanie Charty základných práv Európskej únie a Vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48 / ES.

Veľmi dlhý názov. Ale pre nové programové obdobie z nášho pohľadu mimoriadne dôležitý dokument. Navrhnutý mechanizmus totiž má presvedčiť Európsku komisiu a Slovensku zabezpečiť, že budeme v súlade s nariadeniami Európskej únie týkajúcich sa eurofondov aj v oblasti prístupnosti.

Z viacerých nariadení EU totiž jasne vyplýva, že „….žiadny fond by nemal podporovať akcie, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie alebo vylúčenia, a pri financovaní infraštruktúry by oba fondy (ERDF a KF) mali zabezpečiť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde – článok 5

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 – článok 30

  • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, …. – článok 6

Preto sme uvítali, že v spomínanom materiály sa zabezpečenie prístupnosti definovalo ako diskvalifikačné kritérium. Svoje podporné stanovisko a niektoré návrhy na doplnenie sme vyjadrili zapojením sa do pripomienkovania. Následne sme boli prizvaní na rozporové konanie, kde väčšina našich pripomienok bola akceptovaná.

Vláda SR tento základný mechanizmus schválila 26. októbra 2022 ako svoje Uznesenie č. 668/2022

Na týchto pripomienkach sme spolupracovali s inými organizáciami v rámci projektu Design for All. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.