• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým

Ľudia so znevýhodnením a rozvoj sociálnej oblasti pre nás nie je náhodným obsahom.

Poznáte nás. Dlhodobo sa tejto oblasti venujeme a snažíme sa o ovplyvňovanie zákonov, služieb a podpory pre tých, ktorých vnímame ako krehkých.

Krehkých aj preto, že:

  • nie sú silnou organizovanou skupinou, ktorá si vybojuje čo potrebuje, aby mohli žiť bežný život,
  • pre ľudí, žijúcich rýchly život sú ľudia so znevýhodnením takmer neviditeľní,
  • sú na pomedzí viacerých systémov, ktoré by im mali pomáhať, ale nefungujúce prepojenie ich robí ešte krehkejšími.

Rozvíjame služby pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom, snažíme sa aj o kvalitu týchto služieb.

Spolupracujeme na podpore mladých ľudí so znevýhodnením zo systému vzdelávania do pracovného a samostatného života.

Hľadáme cesty a riešenia pre nezávislý život detí aj dospelých so zdravotným postihnutím a ich blízkych vo všetkých oblastiach bežného života.

Ukazujeme na možnosti prevencie či skorého podchytenia nastupujúcich problémov s pamäťou vo vyššom veku a možnosti aktívneho starnutia, ale aj na potrebu rozvoja terénnych a ambulantných sociálnych služieb pre seniorov ako aj podporu pre tých, ktorí svojich blízkych opatrujú doma.

Staňte sa súčasťou príbehov pomoci krehkým. Svojimi 2% môžete podporiť veci, ktoré robíme.

https://www.socia.sk/ako-nas-podporit-new/, Tlačivo: https://cutt.ly/fDI8rZi