• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výzva: Služby včasnej intervencie v BBSK (BŠ/ZC/ZH)

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie Služby včasnej intervencie v BBSK – pre región „Banská Štiavnica – Žarnovica – Žiar nad Hronom“.

Cieľom výzvy je vybrať organizáciu do konca roku 2021 so sídlom v BBSK, ktorá preukážu najlepšie predpoklady stať sa zriaďovateľom SVI. Pod pojmom včasná intervencia sa v projekte rozumejú včasné zásahy alebo postupy podporujúce rodinu s dieťaťom s indikovaným rizikom vývinu pri jeho rozvoji.

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kra (ďalej BBSK) v spolupráci s nadáciou SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej len SOCIA). BBSK sa zaväzuje po registrácii poskytovateľa SVI financovať jeho prevádzkové náklady  od roku 2022 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne vybranému poskytovateľovi grant na zariadenie centra (zariadenie a vybavenie priestorov) vo výške  10 000 EUR.

 

Výzva je určená:   pre poskytovateľov služieb v sociálnej, zdravotnej, špeciálno-pedagogickej oblasti pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo so zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov

Forma výzvy:         priame oslovenie vybraných zriaďovateľov a prevádzkovateľov služieb a zverejnenie na internetovej stránke BBSK, nadácie SOCIA a využitie ďalších dostupných informačných kanálov (periodiká samospráv, BBSK, Obecné noviny)

Územná platnosť: výzva sa vyhlasuje pre územie BBSK

Časové obdobie:   Október – December 2021

Dátum vyhlásenia Výzvy:   1. októbra 2021

Dátum uzávierky Výzvy:   29. októbra 2021

celé znenie výzvy: Text vyzvy_final

formulár prihlášky: prihláška výzva CVI – pdf; Formulár prihlášky CVI – word