• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Aké sú sociálne služby? Sú prístupné a flexibilné?

Sociálne služby nie sú podľa ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín regionálne dostupné a ani pre ich individuálne potreby flexibilné.

Vláda SR pred rokmi prijala Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a následne prijalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych službách. Tam zdôraznilo potrebu zabezpečiť pre ľudí so zdravotným postihnutím sociálne služby na komunitnej úrovni a to primárne ambulantnou a terénnou formou na podporu ich zotrvania v domácom prostredí a v komunite. Denný stacionár a rehabilitačné stredisko patria svojim charakterom a poslaním k sociálnym službám, ktoré nazývame komunitné služby, lebo vytvárajú podmienky na podporu začlenenia osôb so zdravotným postihnutím do bežného života, do komunity a to aj v súlade s prílohou č. 1 Národných priorít rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020. Podľa Franza Wolfmayra „Štajersko – spolková krajina Rakúska, je možné označiť ako dobrý príklad praxe služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Práve v Štajersku je až 80 % služieb poskytovaných pre osoby so zdravotným postihnutím terénnou formou a len 20 % tvoria ambulantné a pobytové služby.

Podľa odborníčky na sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie Anny Laurinec Šmehilovej, z realizovaných prieskumov vyplýva, že “v niektorých krajoch nie sú regionálne dostupné ani mnohé tradičné sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím. Že sú celé oblasti, kde úplne absentujú služby najmä v prípade rehabilitačných stredísk a denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím poskytovaných ambulantnou formou.” Zámer zadefinovať úskalia a možnosti sfunkčnenia týchto služieb pre tých, ktorí ju potrebujú, viedlo odborníkov z o.z. EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského z Nitry a Mesto Nitra, Nezávislú platformu SocioFórum a Nadáciu SOCIA zorganizovať dňa 6. novembra 2019 v Nitre odborný okrúhly stôl na tému “Optimalizácia procesu poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári a v rehabilitačnom stredisku na Slovensku” za prítomnosti zástupcov samosprávnych krajov, miest a obcí, zástupcov ZMOS, poskytovateľov a prijímateľov týchto služieb, domácich aj zahraničných odborníkov.

“Na Slovensku nie sú tieto sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím vzhľadom na platnú legislatívu flexibilné podľa individuálnych potrieb odkázaného človeka a jeho rodiny,” zdôrazňovali na okrúhlom stole rodičia už dospelých detí so zdravotným postihnutím. Keby sa o mnohých členov so zdravotným postihnutím nepostarala rodina, tak máme na Slovensku nezvládnuteľnú situáciu. Ani sled posledných legislatívnych zmien vo vzťahu k denným stacionárom a rehabilitačným strediskám k celkovej situácii celkovo pozitívne neprispel. „Stanovením minimálneho počtu hodín strávených v dennom stacionári zákon z denného stacionára prakticky vytvoril pobytovú sociálnu službu, nakoľko odobrala  prijímateľovi slobodu v rozhodovaní o dĺžke pobytu v zariadení. Ak má štát naďalej účelne podporovať sociálnu službu v dennom stacionári, je nevyhnutné, aby nanovo stanovil filozofiu podpory denných stacionárov,“ zdôraznila Zuzana Jančovičová, riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb v meste Nitra. To však rovnako platí aj pre rehabilitačné strediská poskytované ambulantnou formou. Podľa Silvii Lužákovej, vedúcej úseku sociálnych služieb vrátane denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím zriadených mestom Nitra „odchod z domu do denného stacionára každodenne motivuje prijímateľa sociálnej služby sa o seba starať, mať vytvorený určitý režim, a to je pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím nesmierne dôležité. Nezostávať pasívny a uzatvorený medzi štyrmi stenami, ale mať kontakt s inými ľuďmi a mať pocit, že je potrebný. Potrebu denných sociálnych služieb reflektujúc individuálny prístup ku klientom potvrdila aj Naďa Šimová, vedúca odboru sociálnych služieb na Mestskom úrade v Nitre. „Pre mestá a obce je nevyhnutné podporovať terénne a ambulantné sociálne služby a reflektovať tak potreby svojich občanov. Mesto Nitra je zriaďovateľom troch denných stacionárov pre cieľové skupiny seniorov, osoby so zdravotným postihnutím a zvlášť pre ľudí s autizmom.“

“Regionálna nedostupnosť, nesledovanie reálnych potrieb a požiadaviek na sociálne služby pre osoby so zdravotným postihnutím, nedostatočná výška finančného príspevku pre ambulatné sociálne služby, podmienka časového rozsahu poskytovania 20 po sebe nasledujúcich pracovných dní v danom mesiaci v prípade denných stacionárov a minimálne 80 hodín poskytovania služby v dennom stacionári a v rehabilitačnom stredisku na jedno miesto (nie na klienta), či nesystémový proces posudzovania ľudí so zdravotným postihnutím, patria medzi vážne úskalia spojené s poskytovaním sociálnej služby v dennom stacionári a v rehabilitačnom stredisku, s ktorými sa musí okrem iných štát vysporiadať, aby tým netrpeli samotní ľudia so zdravotným postihnutím,” zdôraznila na okrúhlom stole vo svojom príspevku Lýdia Brichtová, z Nezávislej platformy SocioFórum a asistentka Lucie Ďuriš Nicholsonovej, poslankyne Európskeho parlamentu. “Je to veľká výzva pre slovenskú vládu a verejnosť zabezpečiť čím skôr dostatočnú podporu, funkčné, dostupné a flexibilné sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré bezpodmienečne pre svoj plnohodnotný život potrebujú,” dodala Jana Žitňanská, bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu.

Prezentácie z odborného okrúhleho stola sú k dispozícii tu:

http://effeta.sk/svk/projekty/dsrs_prezentacie.htm