• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by kamila

Aké sú sociálne služby? Sú prístupné a flexibilné?

Sociálne služby nie sú podľa ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín regionálne dostupné a ani pre ich individuálne potreby flexibilné. Vláda SR pred rokmi prijala Stratégiu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike a následne prijalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú

Dôstojné starnutie na Slovensku

Politici vedia, ako má vyzerať dôstojné starnutie; v praktickom živote sa to však zatiaľ neprejavilo. Napriek tomu, že na Slovensku existuje odborná zhoda o potrebe zlepšenia dlhodobej starostlivosti, doteraz sa nenašla politická vôľa presadiť komplexnú reformu v tejto oblasti. Neziskové organizácie, ktoré sa venujú sociálnej starostlivosti na Slovensku preto spoločne oslovili politikov s otázkou, ako

List pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien a TENENET, o. z. zaslali 25. septembra 2019 list prezidentke SR Zuzane Čaputovej, v ktorom občianske organizácie vysvetľujú, prečo je potrebné zvážiť podpis pani prezidentky SR pod novelu zákonu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z.  

Ideový zámer sociálnej reformy

Menšia expertná skupina ľudí z Výboru SocioFóra s podporou nadácie SOCIA a právnika Maroša Matiaška z Fóra pre ľudské práva predložila 12. septembra 2019 Výboru SocioFóra Ideový zámer reformy sociálnej ochrany. Výbor SocioFóra dokument schválil a odporučil jeho šírenie pre reprezentatov politických strán zodpovedných za sociálnu oblasť ako príspevok Nezávislej platformy SocioFóra k potrebnej diskusii pred

Závery konferencie Duševné zdravie a zmysluplný život

Od schválenia Národného programu duševného zdravia Slovenskej republiky uplynulo 15 rokov. Napriek tomu v spoločnosti stále pretrvávajú neriešené problémy v oblasti duševného zdravia, ktoré sa dotýka celej populácie, pretože skutočne zdraví nie sme bez duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 5. – 7. septembra 2019 uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia „Duševné zdravie a

Výzva na predkladanie ponúk pre zriadenie služby včasnej intervencie v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Výzvu vyhlasuje Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej BBSK) v spolupráci so SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien (ďalej SOCIA) a Asociáciou poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie (ďalej Asociácia). BBSK sa zaväzuje po registrácii dvoch vybraných poskytovateľov SVI na BBSK financovať jeho prevádzkové náklady od roku 2020 v porovnateľnej výške, ktorou prispieva existujúcim poskytovateľov SVI. Nadácia SOCIA poskytne