• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Ako môžeme dosiahnuť, aby proces sociálnych zmien dostal „zelenú“?

Veľmi radi sme pomohli zorganizovať konferenciu s našimi partnermi z Platformy z Domova domov Radou pre poradenstvo v sociálnej práci. Medzinárodná konferencia sa uskutočnila 20. októbra 2017 v Bratislave.

  

V štyroch paneloch vystúpili odborníci zo Slovenska, ale aj zahraničia. Deinštitucionalizácia a kvalita v sociálnych službách je leitmotív pracovného života doc. Slavoja Krupu a aj pri príležitosti jeho životného jubilea, boli tieto témy nosnými. David Towel z Veľkej Británie hovoril o skúsenostiach, ktoré pri procese deinštitucionalizácie zažili v jeho domovine. Veľa postrehov bolo prínosných aj pre naše podmienky na Slovensku – o prepájaní významných hráčov, politickej vôli, ale aj podpore rodín a ľudí so znevýhodnením.

Potreba odborníkov, absolventov sociálnej práce a príbuzných odborov, je nevyhnutná pre dosiahnutie zmien v prístupe k ľuďom, ktorí potrebujú nejakú podporu. Ako toto dosiahnuť? To bola otázka na panelistov, ktorí všetci sú pedagógmi na vysokých školách. V kontraste s akademickým dôrazom slovenského kurikula sociálnej práce, nórska škola kladie na prax veľmi vysokú váhu. Tento model predstavil hosť z Nórska Leif Kare Lende.

Po smutných až alarmujúcich príkladoch, ako sa v skutočnosti žije v inštitúciách na Slovensku, nádej vniesli konkrétne skúsenosti ľudí, ktorí podporujú klientov zo Žiliny, Lučenca či Okoča.

Hlavné výstupy z konferencie plánuje RPSP zverejniť v časopise Integrácia, ktorý vyjde začiatkom roku 2018.