• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

All posts by maria machajdikova

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím položil otázky SR

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“) venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. O dva dni na

(Ne)zapomenutelní: Prečo viac než 67 tis. ľudí v ČR uviaznutých v ústavoch a liečebniach?

Dňa 15. októbra 2019 sa v Prahe v rámci Festivalu demokracie uskutočnila panelová diskusia  k téme Deinštitucionalizácia v Českej republike s názvom (Ne)zapomenutelní. Aj keď sme sa jej osobne nemohli zúčastniť, sme veľmi radi, že môžeme zdieľať pozorovania Eleny Martinovičovej. Zazneli tam dve myšlienky, ktoré podľa nej stoja za zamyslenie aj v slovenskom kontexte. Ako

Novela zákona 448/2008 a FPP

Ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá bola prijatá v septembri 2019 NR SR, v jej niektorých častiach vstúpila do platnosti už od 1.10.2019. Preto sme veľmi radi, že sme stihli ešte v septembri usporiadať informačný seminár spolu s Nezávislou platformou SocioFórum a najmä pani Lýdiou Brichtovou. Touto cestou chceme zdieľať zhrnutie toho, čo novela

Okrúhly stôl v Nitre

Nadácia SOCIA prijala ponuku od našich dlhoročných priateľov z EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského v Nitre, aby sme sa stali spoluorganizátorom odborného okrúhleho stola OPTIMALIZÁCIA PROCESU POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY V DENNOM STACIONÁRI A V REHABILITAČNOM STREDISKU NA SLOVENSKU. Spolu s ďalšími organizátormi Mesto Nitra a Nezávislá platforma SocioFórum pripravujeme túto diskusiu 6.11.2019 v Nitre

Správa pre Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

Počas leta sme nazaháľali. v októbri bude zasadať Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a Slovensko bude referovať o aký pokrok dosiahlo pri napĺňaní Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Spojili sme sily a pripravili dve správy. Jednu, inšpirovanú konferenciou o Nezávislom živote, o niektorých vybraných aspektoch sociálnych práv pre ľudí

Alternatívna správa pre výbor OSN

V piatok 26. júla bola Výboru OSN pre ľudí so zdravotným postihnutím v Ženeve zaslaná Alternatívna správa. Sme radi, že sme mohli v spolupráci s organizáciami, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím upozorniť na niektoré dôležité oblasti pri napĺňaní práv ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Veľkou pomocou nám boli aj podnety z konferencie Nezávislý