• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Čo sa skutočne počíta

Leto je neodmysliteľne spájané s oddychom. Niektorí mladí ľudia však vymenia voľno za možnosť absolvovať odbornú stáž a počas letných mesiacov urobiť niečo, čo sa skutočne počíta. Vývojové centrá spoločností z automobilového sektora Johnson Controls a Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) v Trenčíne už tretíkrát umožnili študentom počas odbornej letnej stáže participovať na projekte Power Mobility. Jeho hlavnou myšlienkou je zvýšiť kvalitu života rodín a ich detí so zdravotným znevýhodnením, pričom práve rodičia stáli za zaujímavým spojením automotive sektora so svetom detí.

Power Mobility 2016

Študenti vo vývojovom centre Johnson Controls Trenčín pracovali v dvoch tímoch, v každom z nich bolo päť študentov. Cieľom bola konštrukčná tvorba úpravy dvoch detských autíčok so zohľadnením špecifických potrieb dieťaťa-klienta Centra včasnej intervencie v Bratislave a Prešove.

Vo vývojovom centre Yanfeng Automotive Interiors realizoval jeden šesťčlenný tím študentov rekonštrukciu riadenia existujúceho detského autíčka dieťaťa-klienta Centra včasnej intervencie v Žiline.

„Hlavným cieľom tejto stáže je pokračovať v spolupráci s vysokými školami a nadviazať kontakt s potenciálnymi budúcimi zamestnancami. Počas šiestich týždňov trvania stáže študenti získajú odborné znalosti a zároveň spoznajú firemnú kultúru, zvyky a procesy vo firme, čím sa môžu v budúcnosti ľahšie adaptovať na pracovné prostredie. Dúfame, že najšikovnejší z nich príjmu ponuku zamestnať sa v trenčianskom vývojovom centre a stanú sa našimi kolegami,“ hovorí Stanislava Valientová, HR manažérka zo spoločnosti Johnson Controls Trenčín.

Súčasťou filozofie oboch firiem je viesť zamestnancov k spoločenskej zodpovednosti. To zahŕňa podporu všetkých aktivít, ktoré zvyšujú kvalitu života v lokalite, kde spoločnosť pôsobí, budovanie vzťahu k budúcim generáciám či vzťahu k miestnym komunitám. Toto všetko zároveň pozitívne ovplyvňuje súčasných zamestnancov a firemnú kultúru.

„Vďaka stáži mladí ľudia získajú nielen prax vo svojom odbore, ale najmä životnú skúsenosť. Po jej absolvovaní sú viac rozhľadení, skúsení, sebaistí a samostatní. Ovplyvňuje to aj budúcu kariéru študentov, pretože zvyšuje ich hodnotu a uplatnenie na trhu práce,“ hodnotí Miroslava Babničová, HR Lead professional zo spoločnosti Yanfeng Automotive Interiors.

Súčasťou projektu je aj Platforma rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. Je nezávislou skupinou občiansky aktívnych rodičov detí s ťažkých zdravotným postihnutím (ďalej ŤZP) formujúcich sa pri prvých poskytovateľoch včasnej intervencie na Slovensku. „Naším spoločným cieľom je uznanie prirodzenej dôstojnosti deťom s ŤZP a presadzovanie ich práv v záujme plnohodnotného a harmonického rozvoja. Aktívne vyhľadávame partnerstvá, pri ktorých dochádza k reálnej  skúsenosti a pochopeniu potrieb v živote našich detí. Veríme, že práve vďaka projektu Power Mobility sa nám to podarilo hneď dvojnásobne: získať opakovaný záujem vedenia firiem v pokračovaní projektu a možnosť priblížiť svet našich detí už 46 študentom cez reálny konštrukčný projekt úpravy autíčok,“ hovorí Jana Lowinski z Platformy Rodičov detí s ŤZP a koordinátorka projektu Power Mobility.

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Primárnym cieľom CVI je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený, a to od narodenia až do siedmich rokov veku. Filozofiou centier je, že práve rodina je najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Na Slovensku funguje už päť centier včasnej intervencie: v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešove a Žiline. Iniciátorom ich vzniku bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

„Včasná intervencia je sociálna služba, ktorej súčasťou je aj individuálny plán rozvoja dieťaťa. Vďaka mladým ľuďom tri deti spoznajú nepoznané – budú môcť samé rozhodovať o tom, ako a kam sa budú pohybovať. Doteraz im to ich zdravotný stav neumožňoval,“ hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.