• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk
In Novinky

Fond pomoci UKRAJINA

Nadácia SOCIA v úzkej spolupráci s Nezávislou platformou SocioFórum, o.z. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na sociálnu pomoc ľuďom z Ukrajiny.

I. Cieľ projektu

Cieľom projektu je sociálna pomoc ľuďom z Ukrajiny, ktorí sú závislí na poskytovaní sociálnych služieb, špecializovaných zdravotných služieb, opatrení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately a iných podporných služieb.

II. Kto môže žiadať

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie, združené v strešnej organizácii Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • nadácie,
 • cirkevné organizácie,
 • Červený kríž,
 • organizácie s medzinárodným prvkom.

Organizácia môže pre predkladaný projekt uchádzať len jednorazovo. V prípade, ak organizácia realizuje viaceré projekty (napr. v iných lokalitách, resp. pre iné cieľové skupiny), môže predložiť aj viac žiadostí.

III. Cieľové skupiny

Žiadať môžu organizácie, ktoré poskytujú podporu pre uvedené cieľové skupiny:

 • deti a dospelí so zdravotným postihnutím,
 • odkázaní/krehkí seniori,
 • ľudia s duševnými ochoreniami,
 • deti bez sprievodu,
 • a iné cieľové skupiny vyžadujúce špeciálny prístup.

IV. Oprávnené výdavky

 • Náklady spojené so špecializovanou prepravou imobilných ľudí alebo ľudí so špecifickými prejavmi (napr. deti s poruchou autistického spektra) na územie Slovenska, v rámci Slovenska alebo do inej prijímajúcej krajiny.
 • Náklady spojené s rozširovaním služieb za účelom prijímania klientov z Ukrajiny (zariadenie a vybavenie priestorov a personálne výdavky).
 • Nákup špecializovaných pomôcok (napr. polohovateľné postele, vertikalizačné vozíky pre deti s DMO, špeciálna dietetická strava, inkontinenčné pomôcky) a liekov (resp. doplatky na ne).
 • Supervízia a podpora pomáhajúcich ľudí v teréne ako prevencia pred ich pred vyhorením (personálne výdavky)
 • Náklady spojené s prekladateľskými službami (personálne výdavky) a príprava podporných a odborných materiálov v ukrajinskom jazyku (príprava a tlač materiálov).

V. Uzávierka

Organizácie môžu predkladať žiadosti o finančný príspevok priebežne od dátumu vyhlásenia výzvy do vyčerpania alokácie vo Fonde POMOC UKRAJINE, najneskôr však do termínu 31. decembra 2022.

VI. Výška podpory

Nadácia rozdelí celkovú sumu 20 000 EUR. Projekty môžu byť podporené:

 • minimálna výška 500 eur
 • maximálna výška 3 000 eur

VII. Podmienky žiadosti o finančný príspevok

Prihlásiť a predložiť projekt môžete iba prostredníctvom elektronického formulára, nájdete ho tu: socia.egrant.sk. Prosíme, neposielajte projekt vytlačený poštou. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné v projekte vykonať zmeny.

Informácia o výsledku rozhodnutia bude zaslaná na emailovú adresu uvedenú vo formulári  podporeným organizáciám priebežne.

VIII. Hodnotenie

Predložené žiadosti budú hodnotené z pohľadu:

 • obsahového súladu predloženej žiadosti s cieľom výzvy,
 • efektívneho využitie finančných prostriedkov.

IX. Zmluvné podmienky

S úspešnými uchádzačmi o podporu uzatvorí nadácia SOCIA zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Finančné prostriedky budú po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami poskytnuté príjemcovi prevodom na účet.

Použitie finančného príspevku bude potrebné preukázať kópiou účtovného dokladu a fotografiami.

Čerpanie prostriedkov je možné od podpisu zmluvy do 31. marca 2023.

Termín vyúčtovania poskytnutých prostriedkov je do 30.  apríla 2023.

 

Formulár žiadosti nájdete na https://socia.egrant.sk/

Kontakt

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Záhradnícka 70

821 08 Bratislava

 

Konzultácie: Maria Machajdíková, socia@socia.sk, 0911 137 175.

Žiadosť je možné konzultovať e-mailom alebo telefonicky (po dohode termínu).

Ďakujeme všetkým za podporu ľudí z Ukrajiny!