• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Informujeme Výbor OSN

V utorok 25. mája sme sa zúčastnili online regionálnych konzultácii Výboru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím. K tomuto stretnutiu sme pripravili spolu s partnermi – Fórum pre ľudské práva a Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – krátku informáciu o situácii na Slovensku a niekoľko odporúčaní ako by mohlo Slovensko postupovať.

CRPD_konzultácie, máj 2021

Priamo na online konzultácii sme naše návrhy prezentovali spoločne s Jánom Macejkom, klientom DSS Adamovské Kochanovce a riaditeľkou zariadenia Janou Pondušovou. Zamerali sme sa najmä na nevyhnutnosť viacej koordinovať procesy deinštitucionalizácie a rozvoja komunitných služieb, vrátane služieb zamestnanosti.