• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

My sa rozhodujeme

Na podnet organizácií Down Syndrome International (ďalej DSI) a European Down Syndrome Association (ďalej EDSA) bol v roku 2006 prvýkrát vyhlásený 21. marec ako Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň by mal v jednotlivých krajinách prispieť k lepšiemu pochopeniu života ľudí s Downovým syndrómom.

V sobotu 21. marca 2020 si pripomíname 15. výročie Svetového dňa Downovho syndrómu. Medzinárodná spoločnosť Downovho syndrómu (DSI) vyzýva priateľov na celom svete, aby vlastnými aktivitami a podujatiami prispeli k zvyšovaniu povedomia o tom, čo Downov syndróm je, čo znamená mať Downov syndróm, a akú dôležitú úlohu majú ľudia s Downovým syndrómom v našich životoch a komunitách. Usiluje sa aj o zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy a začleňovanie ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

Tento rok sa kampaň #WDSD20 nesie v znamení „My sa rozhodujeme“ (We decide) a je zameraná na to, aby sa aj ľudia s Downovým syndrómom mali možnosť rozhodnúť, rozhodovať sa samostatne a povedať svoj názor v spoločnosti tak, ako všetci ostatní. Je veľmi dôležité, aby sme počúvali ich názory na rôzne oblasti spoločenského života (napríklad vzdelávanie, možnosť pracovať, osamostatniť sa, možnosť vybrať si podporu, akú potrebujú, atď.).

Ľudia s Downovým syndrómom majú právo byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

„Chceme povzbudiť všetkých, aby zdieľali túto výzvu na sociálnych sieťach prostredníctvom „My sa rozhodujeme“ (We decide). Svojím postojom, stanoviskom a rozhodnutím môžu ukázať svetu, ako sa ľudia s Downovým syndrómom zapájajú do spoločnosti spolu s ostatnými pri rozhodovaní, za ktorým si stoja a vedia ho obhájiť, jednoducho chceme, aby nás bolo počuť, “ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

Dôležitým procesom je už včasná intervencia a vstup detí od raného veku do kolektívu detí v prirodzenom prostredí. O to sa snažíme už viac ako 25 rokov. „Sme presvedčení, že život v kolektíve je tým najprirodzenejším prostredím pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a títo ľudia obohacujú našu spoločnosť,“ hovorí Róbert Lezo zo Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku.

„Ľudia s Downovým syndrómom majú právo na takú formu informácií, ktorej rozumejú (ľahko čitateľné texty, piktogramy, komunikačné symboly a podobne) a na ich základe sa môžu rozhodovať pre to, čo v živote naozaj potrebujú. Aj pre nich je dôležité, aby mohli žiť nezávislý život. Ako spoločnosť máme povinnosť zabezpečiť pre ľudí s postihnutím podporu poskytovanú na základe ich rozhodnutí,“ vysvetľuje Maria Machajdíková z nadácie SOCIA.

„Ľudia s Downovým syndrómom čelia na Slovensku mnohým prekážkam pri začleňovaní do spoločenského života. Právo rozhodovať o svojom živote majú príliš často obmedzené. Žiadame kompetentné orgány k prijatiu potrebných legislatívnych zmien v oblasti opatrovníctva dospelých a zavedeniu podporovaného rozhodovania. Je to moderný nástroj pomoci pri ochrane a napĺňaní ľudských práv zraniteľných osôb,“ hovorí Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR.

Aj v roku 2020 vyzývame ľudí, aby si v rámci iniciatívy LOTS of SOCKS dali 21. marca ponožky rôznych farieb či veľkostí a podporili povedomie o Downovom syndróme. #PonozkovaVyzva ‪