• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Návrhy pre ďalšie obdobie eurofondov

Slovensko posledný rok začalo pripravovať aktívne pripravovať novú partnerskú dohodu, ktorá bude základným rámcom na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021-2027.

Nadácia SOCIA je členom Nezávislej platformy SocioFórum, o.z., ktorá združuje odborníkov a mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti.

SocioFórum, ako strešná organizácia je členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a práve vďaka tomu sme mali túto možnosť. Vnímame totiž vysokú potrebu systémových zmien politík v sociálnej oblasti a práve európske štrukturálne a investičné fondy by mali Slovensko v týchto snahách podporiť.

SocioFórum Správu o Slovensku, ktorú predložila Európska komisia vrátane prílohy D, hodnotí ako obsažnú a veľmi presne pomenováva viaceré pálčivé témy v sociálnej oblasti. Rovnako za veľmi dôležitú považujeme oblasť dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti ako aj komplexnú podporu riešenia problémom komunít s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Okrem týchto dvoch závažných tém sme navrhli 13 konkrétnych opatrení/investičných priorít, ktoré sú podľa nášho názoru zásadne dôležité pre udržateľný sociálny, ekonomický a environmentálny rozvoj SR po roku 2020 a sú financovateľné z EŠIF.