• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Okrúhly stôl VČASNÁ INTERVENCIA – ako podporiť spoluprácu všetkých

Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením a nadácia SOCIA navrhli Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej MPSVR SR) pokračovať v činnosti pracovnej skupiny pre včasnú intervenciu. Začiatkom septembra 2018 potom iniciovali stretnutie so zástupcami MPSVR SR o činnosti a cieľoch takejto pracovnej skupiny. Okrem rezortov, ktoré by mali do pracovnej skupiny nominovať svojich zástupcov, členmi by mali byť aj zástupcovia poskytovateľov sociálnych, zdravotných alebo pedagogicko-psychologických služieb a zástupcovia tých, ktorých sa dostupnosť a kvalita služby včasnej intervencie bytostne dotýka: rodín detí so zdravotným znevýhodnením alebo rizikovým vývinom.

Vzhľadom na to, že cieľová skupina rodín a detí je veľmi rôznorodá a združená v rôznych organizáciách zorganizovali sme 24. októbra 2018 okrúhly stôl, cieľom ktorého bolo spoznať špecifiká potrieb jednotlivých skupín a ich iniciatívy vo vzťahu k včasnej podpore rodín či už priamo sociálnou službou včasnej intervencie alebo rôznymi inými formami. A aká by mala byť včasná intervencia z pohľadu rodičov?

„Včasná, dostupná, rýchla, bez dlhého čakania, hradená z verejných zdrojov, kompetentná. Bolo by dobre vypracovať jednotné odborné postupy pri podozrení/zistení ochorení, ako aj následne zabezpečiť dostupnosť diagnostiky a intervencií.“

„Určite má byť včasná. Službu včasnej intervencie by mali zabezpečovať odborníci: zdravotníci, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci a inštruktori sociálnej rehabilitácie, liečební pedagógovia, psychológovia a pod. Spolu tvoria multidisciplinárny tím, ktorý nastaví individuálne plánovanie intervencie podľa potrieb klienta a podľa nastaveného plánu intervenciu zabezpečuje. V Nitre takáto sociálna služba chýba.“

„Podporujúca vývin VČAS a KOORDINOVANE.“

„Posilňujúca rodičov.“

„Podpora vývinu včas, intenzívne a kvalitne.“

Je veľmi dôležité hľadať spoločné prieniky a pokúsiť sa formulovať spoločné priority do diskusie a práce pracovnej skupiny, ktorá má vzniknúť pri MPSVR SR.