• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Otvorili sme piate Centrum včasnej intervencie v Košiciach

V troch košických pôrodniciach sa minulý rok narodilo viac ako 4 600 detí. Celkovo sa v Košickom kraji za rok narodí približne 8 500 detí.  Na Slovensku sa až 8 % detí narodí predčasne. Na Klinike neonatológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach ročne hospitalizujú takmer 400 detí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami. Rodiny takýchto detí môžu využívať včasnú intervenciu ako sociálnu službu nadväzujúcu na zdravotné služby špecialistov. Na Slovensku fungujú už štyri centrá včasnej intervencie: v Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove a Žiline. Dnes sa k nim vďaka štedrosti hostí 16. ročníka Plesu v opere pripojí aj zariadenie v Košiciach. Sú pomocnou rukou pre rodičov so znevýhodnenými deťmi.

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Cieľom CVI je poskytovať včasnú podporu formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania rodín s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Bezplatne ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda, ktorí ju poskytujú predovšetkým formou terénnych služieb v prirodzenom prostredí rodiny. Skúsený tím odborníkov asistuje nielen pri podpore vývinu dieťaťa a rodiny, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Iniciátorom vzniku štyroch existujúcich bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. „Narodenie dieťaťa, ktorého vývin je rizikový, predstavuje pre každú rodinu náročnú životnú situáciu. Každé z nich predstavuje jedinečnú osobnosť so svojimi silnými a slabými stránkami a každá rodina predstavuje systém, v ktorom sa o jeho silné stránky možno oprieť a slabé stránky je potrebné rešpektovať, prijímať a posilňovať. Podstatou sprevádzania rodín detí s rizikovým vývinom v ranom veku je naplniť a vzájomne zladiť ich potreby,“ hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

Služby pre celú rodinu

„Novorodenec s rizikovým vývinom alebo dieťa so zdravotným znevýhodnením zmení zaužívané fungovanie rodiny. Centrum včasnej intervencie pre mňa osobne znamená možnosť stáť pri rodinách v Košickom kraji v kľúčových obdobiach ich života. Ako centrum máme snahu podporovať všetkých členov rodiny tak, aby boli v čo najväčšej miere napĺňané ich individuálne potreby aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa so svojou rodinou ocitli. Prostredníctvom interdisciplinárneho a medzirezortného tímu poskytujeme poradenstvo pre zvládanie každodenných situácií, v ktorých sa rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením nachádza. Terénny charakter služby zabezpečuje, že sa náš tím „naladí“ na rodinu, s ktorou pracuje, aby boli v čo najväčšej miere rešpektované jej špecifiká a poradenstvo bolo adresnejšie. Naším cieľom je, aby, sa každá rodina stala plnohodnotnou súčasťou komunity rodín Košického kraja.“ hovorí Simona Šimková, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Košiciach.

Vznik centra pozitívne vníma aj MUDr. Vanda Chovanová, primárka Kliniky neonatológie  Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach: „Deti so špeciálnymi potrebami vyžadujú starostlivosť viacerých špecialistov. Samotné odborné rady v ambulanciách však  často nestačia, aby rodičia nadobudli pocit, že starostlivosť o svoje dieťa vykonávajú dostatočne efektívne a maximálne podporujú jeho vývoj.  Centrum včasnej intervencie môže významne  pomôcť  v koordinácii starostlivosti,  v posilňovaní  kompetencií rodiny, v zlepšení jej kvality života a v znížení závislosti na sociálnych systémoch. Preto neonatológovia vítajú vznik centra včasnej intervencie v Košickom kraji, ktoré bude poskytovať služby pre rodiny s deťmi s rôznymi poruchami vývoja.“

Ples v opere pomáha

Aj 16. ročník Plesu v opere upriamil pozornosť na pomoc chorým deťom a ich rodinám. Vyzbierané peniaze podporili zriadenie Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici a prevádzku práve otvoreného Centra včasnej intervencie v Košiciach. „Sme veľmi radi, že aj rodiny v Košickom kraji majú k dispozícii centrum, v ktorom nájdu nielen odbornú, ale aj ľudskú podporu, aby zvládli rozvoj svojh oznevýhodneného dieťaťa,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.