• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Podpora podania na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Nadácia SOCIA podporuje samostatné podanie Mareka Vargu a jeho rodičov (Emílie Vargovej a Martina Vargu) na Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.  Toto podanie predkladajú v zastúpení právnici z Fóra pre ľudské práva Adam Máčaj a  Maroš Matiaško.

Podanie sa predkladá proti Slovenskej republike, ktorá ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor) a jeho opčný protokol v roku 2010. Uznáva tak právomoc Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Výbor) prijímať a posudzovať oznámenia jednotlivcov, ktorí čelia porušovaniu ustanovení Dohovoru zo strany zmluvného štátu.

Toto podanie sa týka pretrvávajúcej diskriminácie na základe zdravotného postihnutia vo forme vylúčenia zo štandardného stredoškolského vzdelávania z dôvodu zdravotného postihnutia. Marek Varga bol vylúčený zo štandardného stredoškolského vzdelávania, pretože ako dieťa s mentálnym postihnutím mohol byť vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. V tomto programe  nemôže dosiahnuť vzdelávací štandard, ktorý je výslovne stanovený slovenskými zákonmi a vyžadovaný ako podmienka pre stredoškolské vzdelávanie. Prekážka v prístupe k stredoškolskému vzdelávaniu je daná priamo v domácej legislatíve. Toto podanie sa týka porušenia práva na inkluzívne vzdelávanie podľa článku 24 ods. 1 a 2 písm. A) a b) Dohovoru, práva na rovnosť podľa zákona a rovnakej ochrany a rovnakých výhod zo zákona podľa Článok 5 ods. 1 Dohovoru a právo na zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia podľa článku 5 ods. 2 Dohovoru. Pretože Slovenská republika nepristúpila k zrušeniu diskriminačných právnych predpisov v oblasti základného vzdelávania detí s mentálnym postihnutím a nezabezpečila rovnaký prístup k stredoškolskému vzdelávaniu pre všetky deti so zdravotným postihnutím, podanie sa ďalej týka porušenia článku 4 ods. 1 písm. B) podľa ktorého sa od zmluvných strán Dohovoru vyžaduje, aby „prijali všetky príslušné opatrenia vrátane úpravy právnych predpisov alebo zrušenie existujúcich zákonov, iných právnych predpisov, zvyklostí a praktík, ktoré spôsobujú diskrimináciu osôb so zdravotným postihnutím“.

 

O Marekovom príbehu viac tu:

https://dennikn.sk/1988941/chce-studovat-za-chovatela-ale-nas-skolsky-zakon-mu-to-neumoznuje-len-preto-ze-ma-mentalne-znevyhodnenie/?ref=list