• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Spolupracujeme

SPOLUPRACUJME – ZEFEKTÍVNENIE SPOLUPRÁCE VEREJNEJ SPRÁVY A MNO, POSKYTOVATEĽOV A PRÍJEMCOV VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV.

INFORMÁCIA O ZAHÁJENÍ NÁRODNÉHO PROJEKTU

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR začal realizovať národný projekt „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií“. Projekt sa realizuje od marca 2014 do konca roku 2015.

Cieľom projektu je vytvoriť objektívny a transparentný systém akreditácie mimovládnych neziskových organizácií a zabezpečiť tak vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO, ako aj zlepšenie predpokladov pre efektívny manažment verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov.

Výstupom projektu bude nový systém akreditácie MNO v elektronickej podobe, využívajúci dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom by mal byť publikovaný ako Open Data.Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Pritom mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú negatívne ovplyvnené existenciou systému.

Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, vyzývame Vás, aby ste sa v prípade Vášho záujmu do projektu aktívne zapojili prostredníctvom početných pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Pre účely informovanosti a zabezpečenie ďalšej komunikácie medzi cieľovými skupinami bude k projektu vytvorená samostatná web stránka, priebežné informácie je však možné nájsť aj na stránke Úradu splnomocnenca (http://www.tretisektor.gov.sk/).

Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor – Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).

Viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít na: jana.kuzmova@minv.sk, 02 / 509 44 988 alebo tu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk