• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Správa z konzultácií k Partnerskej dohode

V dňoch 5. až 7. 10. 2020 sme sa zúčastnili na konzultáciách so zástupcami mimovládnych neziskových k návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027.

Z konzultácií bola vypracovaná správa. K dispozícii ju majú na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), experti SAV a aj zástupcovia Európskej komisie.

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti rokuje so zástupcami MIRRI SR, ako ďalej pracovať s vstupmi a pripomienkami.Celý proces bude monitorovať a bude sa snažiť MIRRI SR pomáhať, aby boli pripomienky a návrhy zvážené a v maximálnej možnej miere zohľadnené.

Správa je k dispozícii tu.