• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

V Banskej Bystrici otvorili štvrté Centrum včasnej intervencie

V banskobystrickej Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta zaznamenali v minulom roku 1 200 pôrodov. Z tohto celkového počtu bolo 116 predčasných a celkovo sa v kraji narodilo až 350 patologických novorodencov s rôznymi zdravotnými problémami. Včasnou intervenciou je možné podchytiť problémy týchto detí a ich rodičov tak, aby boli následky do budúcnosti minimalizované. Na Slovensku fungujú už tri centrá včasnej intervencie: v Bratislave, Prešove a Žiline. Dnes sa k nim pripojí aj zariadenie v Banskej Bystrici. Sú pomocnou rukou pre rodičov so znevýhodnenými deťmi.

Centrá včasnej intervencie (CVI)

Primárnym cieľom CVI je poskytovať odborné služby a pomoc rodinám s deťmi, ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený. Filozofiou centier je, že práve rodina je najvhodnejším miestom pre rast a výchovu detí. Skúsený tím odborníkov pomáha nielen podporovať vývin dieťaťa a jeho rodinu, ale snaží sa aj o ich lepšie začlenenie do spoločnosti. Bezplatne ponúka služby sociálneho pracovníka, fyzioterapeuta, špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa či logopéda. Iniciátorom vzniku troch existujúcich bola SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien. „Rozsiahly výskum v USA[1] hodnotil 20 programov včasnej intervencie a preukázal, že z každého dolára investovaného do služieb včasnej intervencie sa vráti spoločnosti späť čistá hodnota v rozsahu 1,26 až 17,07 USD. Pričom platí priama úmera – čím viac je vynaložených prostriedkov do včasnej intervencie, tým vyššia hodnota sa spoločnosti vráti,“ hovorí Vladislav Matej, výkonný riaditeľ nadácie SOCIA a koordinátor projektu rozvoja včasnej intervencie na Slovensku.

Pomoc nadosah

„Sme tu PRE RODINU. Naša podpora je orientovaná na posilnenie celej rodiny dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Služby poskytujeme aj V RODINE, keďže dochádzať s dieťaťom za službami je často náročné. Pracujeme S RODINOU, pretože rodičov vnímame ako rovnocenných partnerov. Spolu hľadáme, ako najlepšie rozvíjať potenciál detí so zdravotným znevýhodnením od ich narodenia. Toto všetko predstavuje základ pre  neskoršiu  nezávislosť dieťaťa v škole i v dospelom živote. Včasná intervencia je rovnaký termín ako napríklad materská škola. Je to však nová sociálna služba a cieľom nášho snaženia je, aby ju každý poznal a mohol využívať, keď ju bude potrebovať,“ hovorí Eva Mrenicová, riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici.

 

Vznik centra oceňuje a víta aj MUDr. Jana Nikolinyová, primárka Oddelenia neonatológie a JIRS Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta: „Centrá včasnej intervencie sa aj na Slovensku stávajú súčasťou komplexnej starostlivosti o znevýhodnené deti a ich rodiny. Z vlastnej skúsenosti viem, že často, keď odídu rodičia s takýmto dieťatkom z nemocnice domov, nevedia, na koho sa môžu obrátiť s otázkami, ktoré nová situácia prináša. Keďže služba včasnej intervencie nadväzuje na zdravotnú starostlivosť a mala by pomôcť znevýhodnenému dieťaťu prejsť do predškolských/školských zariadení, rodičia v centrách nájdu potrebné odpovede, podporu a pomoc.“

 

Ples v opere sa pripojil

Aj 16. ročník Plesu v opere upriamil pozornosť na pomoc chorým deťom a ich rodinám. Vyzbierané peniaze podporia zriadenie a prevádzku práve otvoreného Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici a pripravovaného v Košiciach. „Nesmierne sa tešíme, že práve v tejto oblasti Slovenska vzniklo ďalšie špecializované centrum, v ktorom nájdu pomoc rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

O Plese v opere

Ples v opere začal písať svoju históriu v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje nielen spojenie spoločenskej elegancie, vysokého kultúrneho zážitku, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie.Každoročne ho poctia svojou prítomnosťou významné osobnosti spoločenského, kultúrneho aj hospodárskeho života.

www.plesvopere.sk

[1]EarlyChildhoodInterventions, ProvenResults, FuturePromise, Authors: Lynn A. Karoly, M. RebeccaKilburn, Jill S. Cannon, PreparedforThe PNC FinancialServices Group, Inc., © Copyright 2005 RAND Corporation