• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Naše témy

V tejto časti prinášame stručný prehľad oblastí, ktorým sa naša nadácia venuje.

Podrobné informácie sa dozviete po kliknutí na vybranú položku.

1. Podpora rozvoja sociálnych služieb, prevencie a poradenstva pre znevýhodnené osoby

 

Uvedená téma je pre nás prioritná. Ako nadácia poskytujeme granty – finančné príspevky mimovládnym organizáciám, ktoré prevádzkujú sociálne služby pre seniorov, zdravotne znevýhodnených občanov, opustené deti, rodiny v kríze, bezdomovcov, závislých a iné ohrozené skupiny

2. Priama finančná podpora znevýhodnených občanov

 

V spolupráci s finančnou skupinou ING poskytujeme aj finančnú výpomoc rodinám s postihnutými deťmi. Finančné príspevky sú zamerané na nákup rehabilitačných pomôcok, úhradu špeciálnych lekárskych zákrokov alebo liečebných pobytov.

3. Podpora integrácie znevýhodnených detí

 

Pri podpore integrovaného vzdelávania znevýhodnených detí spolupracujeme tiež so spoločnosťou ING. Okrem finančných príspevkov pre školy a špeciálno-pedagogické poradne rozvíjame túto tému aj formou seminárov a iných odborných aktivít.

4. Dlhodobá podpora systémových zmien v sociálnej oblasti

 

Realizácia vlastných projektov tvorí neoddeliteľnú súčasť pri napĺňaní poslania našej nadácie. Uvedené projekty podporovali/podporujú systémové zmeny v sociálnej oblasti a to najmä v oblasti sociálnych služieb.