• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím položil otázky SR

Dňa 25. septembra v rámci svojho 12. zasadnutia sa prípravná pracovná skupina Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“) venovala Slovensku a stretla sa s predstaviteľmi NROZP a FRA, ktorí mali možnosť vyjadriť sa ku konkrétnym problémom implementácie dohovoru a odpovedali na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. O dva dni na to Výbor  zverejnil Zoznam otázok pre Slovenskú republiku a očakáva, že sa k nim SR vyjadrí v správe, ktorú má predložiť budúci rok.

Toto stretnutie je súčasťou druhého hodnotenia implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku. Predmetom prebiehajúceho druhého hodnotenia je plnenie uvedených odporúčaní a ďalší postup implementácie dohovoru, vrátane nedostatkov i pokroku. Proces hodnotenia má dve etapy.

Prvou etapou je zasadnutie prípravnej pracovnej skupiny Výboru, ktorému môžu organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ďalšie MNO pôsobiace v oblasti ľudských práv predložiť svoje správy zamerané na nedostatky a medzery v implementácii dohovoru. Tieto organizácie môžu požiadať o účasť na predbežnom zasadnutí pracovnej skupiny, na ktorom podajú stručnú informáciu o hlavných problémoch a odpovedajú na otázky členov pracovnej skupiny Výboru. Následne Výbor vydá zoznam otázok, na ktoré žiada odpovede od vlády hodnoteného štátu do jedného roka.

V lete 2019 sme spolu s NROZP v SR, jej členskými organizáciami (Organizáciou muskulárnych dystrofikov, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím), Radou pre poradenstvo v sociálnej práci a Platformou rodičov detí so zdravotným postihnutím predložili svoju správu o implementácii dohovoru. Viaceré podnety sme získali od účastníkov konferencie Nezávislý život – Správne otázky 2019.

Svoje správy predložili aj Agentúra EÚ pre základné právam (FRA), Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

Všetky otázky Výboru OSN pre SR nájdete tu:

Niektoré otázky budú potrebovať veľmi detailné odpovede. Napríklad tie, ktoré sa týkajú deinštitucionalizácie:

Nezávislý spôsob života a začlenenie do spoločnosti (čl. 19)

19. Poskytnite informácie o opatreniach prijatých na implementáciu odsekov 56 a 58 posledných záverečných odporúčaní, predovšetkým o:

(a) Pokroku v rámci procesu deinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím na základe údajov disagregovaných podľa veku, pohlavia, etnického pôvodu v súvislosti s osobami, ktoré boli deinštitucionalizované, a o počte ľudí, ktorí v rámci procesu deinštitucionalizácie opätovne získali svoju spôsobilosť na právne úkony;

(b) Individualizovanej podpore vrátane osobnej asistencie, ktorú majú k dispozícii osoby so zdravotným postihnutím vrátane osôb, ktoré za posledných päť rokov prešli procesom deinštitucionalizácie, ktoré žijú v komunite a o pracovníkoch a technických a finančných prostriedkoch vyčlenených na takéto podporné služby na národnej i lokálnej úrovni;

(c) Opatreniach, ktoré sa prijali ako prevencia reinštitucionalizácie osôb so zdravotným postihnutím vrátane starších osôb so zdravotným postihnutím žijúcich vspoločných priestoroch, ako napríklad skupinové bývanie;

(d) Opatreniach prijatých na presmerovanie rozpočtových prostriedkov vrátane tých z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z inštitúcií na podporu inklúzie v rámci komunity a na zaručenie prístupnosti bežných služieb v rámci komunity na úrovni obce. Informujte aj o akomkoľvek národnom cieli zameranom na zvyšovanie prístupnosti komunitných služieb a o indikátoroch pokroku.