• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Ako by mohli vyzerať kritéria prístupnosti

V nadväznosti na naše aktivity v septembri  – výstupy z konferencie Nezávislý život a pripomienkovanie Návrhu základného mechanizmu na zabezpečenie dodržiavania Horizontálnych princípov v Programovom období 2021 – 2027, sme absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami Gestora horizontálnych priorít na MPSVR a zástupcami CKO. Spolu s nami aj kolegovia z CEDA a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Cieľom našich stretnutí ponúknuť spôsoby ako zabezpečiť, aby finančné prostriedky z eurofondov prispievali k implementácií Dohovoru a teda skutočne pomáhali zvyšovať prístupnosť na Slovensku. Spoločne diskutujeme o niektorých opatreniach:

  • zvyšovať informovanosť o tom, že prístupnosť a bezbariérové užívanie sa týka všetkého – cez rôzny vzdelávania pracovníkov, ktorí pomáhajú pri prípravách projektových zámerov, nastavovaní výziev a podobne.
  • prístupnosť ako diskvalifikačné kritérium – upozorňujeme, že to nie sú len stavby určené pre špecifickú skupinu ľudí, ale aj pri zatepľovaní a výmene vstupných dverí je potrebné financovať také riešenia, ktoré budú bezbariérové.
  • zjednodušenie kontroly investičných projektových zámerov zavedením samostatnej prílohy o riešení prístupnosti pri novostavbách aj rekonštrukciách všetkých typov stavieb. Na základe skúseností z iných krajín navrhujeme urobiť to formou „checklistu“.

CEDA ponúka svoje odborné kapacity v rámci národného projektu Podpora univerzálneho navrhovania a tak dúfame, že pre Gestora HP ako aj CKO/MIRRI to je dobrá ponuka. 

Príklady hodnotenia prístupnosti budov a návrhy, ktoré poslúžili ako inšpirácia pre checklisty.

  • Hodnotenie prístupnosti vysokých škôl

https://p-un.sk/wp-content/uploads/2021/09/UNIALL_01_SK_hodnotenie_pristupnosti_VS_publikacia.pdf

  • Manuál debarierizácie škôl a školských zariadení

https://www.minedu.sk/data/att/24313.pdf

  • Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Univerzalne_navrhovanie_objektov_komunitnych_socialnych_sluzieb.pdf

  • Katalóg architektonických štúdií ZSS (plán obnovy a odolnosti)

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/katalog-architektonickych-studii/

  • Hodnotenie bezbariérovej prístupnosti budov na Slovensku z hľadiska univerzálneho navrhovania

https://www.socia.sk/wp-content/uploads/2022/08/V4_Good-practice-report-SVK_final-ISBN.pdf