• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Konferencia Nezávislý život je za nami. Ako ďalej…

Vo štvrtok 22. septembra sme sa po dvoch online ročníkoch opäť stretli osobne na 5. ročníku konferencie NEZÁVISLÝ ŽIVOT.

Cieľom týchto konferencií je vytvoriť priestor na rozhovor medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, ich príbuznými a podporovateľmi ako aj odborníkmi. Chceme diskutovať na aktuálne témy a overovať si, že veci či riešenia, ktoré vnímame ako dôležité, sú dôležité aj pre ľudí so zdravotným postihnutím a ako môžeme spoločne poukázať na potrebné riešenia.

Tento ročník sme sa opreli o aktualizovaný Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike a to  konkrétne v dvoch oblastiach:

  • podpora života v komunite cez sociálne služby, so zameraním na odľahčovaciu službu a
  • podpora prístupnosti, so zameraním najmä na fyzickú prístupnosť.

Treťou témou bola podpora a dostupnosť informácií pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sa stanú obeťami trestných činov.

V panelových diskusiách sme sa zhodli, že je potrebné naplno využiť príležitosti, ktoré sú teraz pred nami. v oblasti sociálnych služieb ide o prípravu novej legislatívy, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v rámci mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. V krátkom čase by MPSVR SR malo vytvoriť pracovné skupiny a chceme prinášať aj témy a podnety, ktoré prichádzajú "zdola".

V oblasti prístupnosti vnímame ako veľkú príležitosť finančnú podporu z eurofondov. V novom programovom období je totiž plnenie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a explicitne aj článok 9, jednou zo základných horizontálnych podmienok. To znamená, že všetky projekty podporené z eurofondov, by mali byť prístupné. Teraz bude veľmi dôležité ako si Slovensko nastaví mechanizmus kontroly a hodnotenia jednotlivých projektov, aby túto podmienky naozaj aj plnili. Chceme sa aktívne zapojiť do diskusie, kým sa do konca roka 2022 nastavujú aj tieto procesy.

Účastníkom konferencie boli predstavené pracovné materiály, ktoré môžu pomôcť jednak obetiach trestných činov, ale aj ich podporovateľom či iným účastníkom konania, lepšie pochopiť, čo sa deje, na čo mám právo. Ďakujeme za všetky podnety na vylepšenia týchto materiálov a veríme, že v krátkom čase budú širokej verejnosti predstavené na samostatnej webovej stránke www.zahranou.eu.

Ďakujeme všetkým diskutujúcim a účastníkom.