• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

AKTUALITA


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 5. kolo Výzvy

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 5. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. 

SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 5. kolo
VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 5. kolo


Vyhlásená výzva 5. kolo

Spustené je 5. kolo prijímania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO” zameraného na pomoc organizáciám, ktoré v čase vojnovej agresie na Ukrajine pomáhali a stále pomáhajú odídencom.

V rámci piateho kola výzvy budú poskytované finančné príspevky na dobrovoľnícku činnosť, preto je určené organizáciám, ktoré do pomoci Ukrajincom zapájali primárne dobrovoľníkov. Toto kolo bude zároveň posledným kolom projektu.

O podporu sa môžu uchádzať organizácie, ktoré mali zapojených dobrovoľníkov do práce s odídencami z Ukrajiny v období od 24. februára 2022 a plánujú ich účasť až do 31.10.2023. Vďaka podpore si budú môcť kompenzovať časť nákladov spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce v období od vypuknutia vojny u našich susedov.

Dokumenty k výzve: 

Výzva na predkladanie žiadostí EU-CARE
Dôležité informácie: 5. kolo
Harmonogram čerpania: 5. kolo

 

Aktualizovali sme príručku pre žiadateľov a uživateľov (22.8.2023) - Aktualizovaná príručka


Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 4. kolo Výzvy

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 4. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. 

SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 4. kolo
NESCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 4. kolo
VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 4. kolo

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 3. kolo Výzvy

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 3. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. 

SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 3. kolo
NESCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 3. kolo
VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 3. kolo

 

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 2. kolo Výzvy

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 2. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. 

SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 2. kolo
NESCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 2. kolo
VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 2. kolo

 

Zmena podmienok Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie do NP – MNO:

K 15.5.2023 sa upravuje podmienka existencie a minimálnej požadovanej dĺžky pôsobenia žiadateľa v podaktivite 1.2 na min. 6 mesiacov pred podaním žiadosti o zapojenie sa do NP. Vyradené a neschválené organizácie, ktoré spĺňajú upravené aj existujúce kritériá Výzvy sa môžu opätovne uchádzať o zapojenie sa do projektu v podaktivite 1.2

Nižšie nájdete nové dokumenty - výzva, príručka, ...

 

Výsledky hodnotiaceho procesu Žiadostí o zapojenie sa do NP / 1. kolo Výzvy

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (EU-CARE) – 1. kolo Výzvy

V uplynulých dňoch prebehla administratívna kontrola žiadostí a následne zasadala hodnotiaca komisia. Správne rady nadácií konzorcia rozhodli na základe odporúčaní hodnotiacej komisie a výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch. 

SCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo
NESCHVÁLENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo
VYRADENÍ - Výsledky hodnotiaceho procesu - 1. kolo

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR.

Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa mimovládne organizácie venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Členmi konzorcia sú Nadácia otvorenej spoločnosti, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiuSOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien. Všetky podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy sú zverejnené aj na webovom sídle projektu.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikySplnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnostiMinisterstvo vnútra SR a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Kontakty

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na našich kolegov:

Lenka Figeľová
Administratívna pracovníčka
figelova@socia.sk
+421 910 142 797

Jakub Matej
Administratívy pracovník
jakub.matej@socia.sk
+421 911 240 002

Martina Petijová
Asistentka finančného manažéra
petijova@socia.sk
+421 911 150 566

Roman Šúň
Finančný manažér
rsun@berian.sk
+421 905 823 018 

Poskytovanie finančných príspevkov organizáciám pomáhajúcim utečencom z Ukrajiny

Cieľom národného projektu EU-CARE je zabezpečiť poskytovanie finančných príspevkov mimovládnym a neziskovým organizáciám za účelom realizácie humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídencov, žiadateľov o azyl a azylantov z Ukrajiny.

Poskytnutím finančného príspevku organizáciám sa zabezpečí pokrytie časti ich vynaložených nákladov, ktoré od 24. februára 2022 vynaložili a ďalej v období roka 2023 budú vynakladať na prácu s odídencami. Dôležitou súčasťou projektu je refundácia časti nákladov organizácií spojených s koordináciou dobrovoľníckej práce.

Cieľom financovania humanitárnych a integračných aktivít mimovládnych a neziskových organizácií je najmä podpora a rozvoj integračných aktivít v oblasti bývania, zamestnania, vzdelávania, kultúry, športu alebo zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Celková alokácia prostriedkov na prerozdelenie pre MVO je vo výške 12 miliónov EUR.

Informácie pre žiadateľov/FAQ

Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

     Príloha 1
     Príloha 2 - aktualizovaná
     Príloha 3 - aktualizovaná

Príručka pre žiadateľov a užívateľov - aktualizovaná

Partneri národného projektu