• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk
In Novinky

NÁJDENÉ (neHľadáme ľudí … ste to vy?)

Hľadáme vhodných ľudí v troch okresoch banskobystrického kraja: v Banskej Bystrici, v Brezne a v Lučenci.

k prvému októbru 2018 SME NAŠLI výborných ľudí do tímu a už viac nehľadáme. 

Chceme cez individuálnu podporu mladých viacnásobne znevýhodnených študentov špeciálnych učilíšť, stredných škôl či detských domovov pomôcť im pri prechode do života a práce. Hľadáme preto ľudí, ktorí majú srdce pre túto skupinu a prácu. Projekt začína s aktívnou prácou v septembri 2018 a projekt garantuje tento výkon počas 3 školských rokov, teda do júna 2021.
Viac informácií nájdete nižšie.

Ak sa to Vám zdá trochu odťažitá téma od vašej hlavnej, alebo geograficky mimo, veríme, že Vám v hlave môže skrsnúť myšlienka, pre koho by toto bolo zaujímavé. Prosím, neváhajte a pošlite informáciu o našom hľadaní ďalej.

 

Cieľom pilotného programu je vytvoriť a overiť model tranzitného programu: „Zo školy do života“. Program bude zameraný na podporu viacnásobne znevýhodnených mladých ľudí (sociálne, etnicky, postihnutím, bez rodiny), aby úspešne zvládli prechod zo školy do práce a k samostatnému životu. Veríme, že táto cieľová skupina potrebuje individuálny prístup a podporu minimálne v poslednom roku školy a počas stabilizácie v zamestnaní.
Predpokladáme potrebu špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie zameranej na podporu nezávislého života mladých ľudí so znevýhodnením, kariérneho poradenstva, vyhľadávania práce, tréningu, koučingu a poskytovanie vysoko-kvalitných na človeka orientovaných služieb, počiatočná podpora na pracovisku a niekedy aj v každodennom živote. Pripravíme a budeme poskytovať vysoko kvalitné služby rešpektujúce prístup zameraný na človeka. Vytvoríme a budeme podporovať komunikáciu medzi školou a učiteľmi, rodinou/DeD, ZSS, úradmi práce, samosprávou a zamestnávateľom, aby sme mohli zachytiť všetky možné problém čím skôr. Tranzitný program predstavíme expertom a verejnej správe, aby sme podporili fakt, že individuálna podpora a prevencia je zmysluplnejšia ako riešenie krízových situácií v životoch mladých ľudí.

Program má 4 hlavné aktivity:

AKTIVITA 1 Podpora pri vzdelávaní a prechode zo školy do zamestnania

 • Vytvorenie spolupráce medzi školami, DeD, ZSS a realizátormi projektu v regióne – informovanie vedenia dotknutých organizácií o projekte a možnej spolupráci, uzavretie formálnej dohody o spolupráci
 • Predstavenie projektu a možnej podpory študentom v poslednom ročníku a zisťovanie informácií o sociálnych zručnostiach študentov ako príprava na individuálne plánovanie
 • Individuálne plánovanie pre študentov, ktorí vyjadria záujem o vstup do projektu
 • Na základe individuálneho plánu spolupráca s formálnymi aj neformálnymi inštitúciami na vytvorenie primeraného tréningového programu
 • Vyhľadávanie vhodných tréningových pozícií medzi zamestnávateľmi

AKTIVITA 2 Podporované zamestnávanie

 • Vyhľadávanie a vytváranie siete partnerstiev so zamestnávateľmi v regióne
 • Využívanie metodológie – hľadáme miesto vhodné pre tohto človeka
 • Príprava a tréning pre zamestnávateľa pred príchodom pracovníka so špeciálnymi potrebami
 • Podpora a manažovanie mladých na pracovisku počas tréningovej fázy
 • Informačná a administratívna podpora zamestnávateľovi spojená so zamestnávaním mladých znevýhodnených uchádzačov
 • Možnosť získať štipendium na dodatočné vzdelávanie alebo nákup potrebných pomôcok pre nástup do zamestnania

AKTIVITA 3 Podpora v živote v komunite

 • Podpora v bežnom živote – komunikácia s úradmi, v rodine, pri cestovaní, voľnom čase
 • V prípade potreby podpora pri prechode z DeD, ZSS, alebo rodiny do bežného života
 • Podpora v samostatnom živote – vyhľadávanie bývanie, udržiavanie domácnosti, podpora rozvoja zručností potrebných pre nezávislý život
 • Možnosť získať podporu z fondu na podporu samostatného života

AKTIVITA 4 Vytvorenie a overenie tranzitného programu – riadenie projektu

 • Zachytávanie realizácie projektu, skúseností a príkladov dobrej praxe
 • Navrhnutie vhodného modelu
 • Diseminácia výsledkov relevantným stakeholderom
 • Návrhy na legislatívne zmeny, podpora ukotvenia programu v praxi

 

OČAKÁVANÉ VÝSTUPU PROJEKTU:
1. Predstavenie programu študentom v posledných ročníkoch. predpokladáme zapojenie 10 škôl a DeD. ročne predpokladáme 50 mladých – ročne/ 150 – za 3 roky (údaje sú uvádzané spolu za všetky tri okresy).
2. Vytvorenie podporného školského tímu založeného na individuálnych záujmoch, individuálnom plánovaní a podpore základných zručností – 30/90
3. Na základe individuálnych plánov poskytneme špecializované neformálne vzdelávanie – 20/60
4. Pracovná skúsenosť, tréningový pobyt v práci – 20/60
5. Zamestnanie a udržanie – 10/30
6. 20 mladých bude dostávať podporu samostatného života.

Hľadáme kolegov do tímu
Sociálny poradca v priamom kontakte s klientom  –  ľudí na dva celé pracovné úväzky (cca 2-3 ľudí) do každej zapojenej lokality (BB, BR, LC). Pracovníci v lokalite by mali dokázať vykryť aj oblasť podpory zamestnávania aj oblasť podpory samostatného života.

a. Môže byť absolvent školy (sociálna práca, ale aj iné príbuzné odbory)
b. Záujem o človeka
c. Empatia
d. Schopnosť pracovať samostatne aj tímovo
e. Schopnosť pracovať bez pevnej štruktúry, so zameraním na cieľ / metodika sa bude tvoriť v procese
f. Schopnosť pracovať v neštruktúrovanom prostredí, tvoriť si vlastné postupy práce, byť tvorivý v riešeniach
g. Dôslednosť a zodpovednosť
h. Schopnosť motivovať mladých ľudí
i. Proaktívny prístup a angažovanosť
j. Zanietenosť pre prácu s cieľovou skupinou
k. Komunikatívnosť
l. Flexibilita

 

Krátke predstavenie oblasti pôsobenia nadácie SOCIA ako aj krátke a názornejšie predstavenie tranzitného programu si môžete pozrieť v prezentácii.

 

Ak máte ďalšie otázky, ozvite sa.

Katarína Medzihorská 0911 631 325 medzihorska@socia.sk