• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Kedy otvoriť ambulantné služby

Na začiatku, v dňoch 2.- 4. mája, sme uskutočnili dva rýchle prieskumy medzi poskytovateľmi a medzi prijímateľmi resp. ich blízkymi, kde sme sa pýtali na ich názor na postupné uvoľňovanie podmienok na poskytovanie ambulantných foriem sociálnych služieb, ktorých poskytovanie boli pozastavené opatrením ÚVZ SR.

O uskutočnenie týchto prieskumov nás požiadala Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. a aj vzhľadom na časovú tieseň sme oslovili primárne členov Nezávislej platformy SocioFórum cez internú mailovú komunikáciu a tiež cez sociálne siete nadácie SOCIA. V šírení dotazníka medzi príbuznými nám pomohli členovia SocioFóra najmä Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Výsledky prieskumov poslúžili predstaviteľom Nezávislej platformy SocioFórum pri vypracovaní odborného stanoviska pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k postupnému uvoľňovaniu podmienok poskytovania ambulantných sociálnych služieb. Výsledky oboch prieskumov naznačujú, že k uvoľneniu podmienok by mohlo prísť ešte v priebehu mája (ideálne v polovici). Samozrejme za predpokladu prísnych hygienický požiadaviek a rešpektovania tak priestorových a personálnych podmienok poskytovateľa ambulantnej sociálnej služby ako aj individuálneho rozhodnutia prijímateľa a jeho príbuzných. Odborné stanovisko Nezávislej platformy SocioFórum bolo zaslané vedeniu odboru sociálnych služieb MPSVR SR večer 5. mája 2020.

Tu nájdete zhodnotenie dotazníkov pre poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb aj pre prijímateľov a ich príbuzných.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do vyplnenia dotazníka zapojili.