• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

NECITLIVÉ VYKONÁVANIE SÚDNYCH ROZHODNUTÍ V PRÍPADOCH ODOBERANIA DETÍ

SocioFórum ako člen Koalície pre deti vyjadruje súhlas s nasledovným stanoviskom:

Koalícia pre deti je pobúrená medializovaným necitlivým zákrokom štátnych úradníkov v prípade Marca. Rozumieme vlne negatívnych reakcií, ktoré vyvolalo video zaznamenávajúce priebeh tohto zákroku a sme presvedčení, že jeho priebeh bol v príkrom rozpore s najlepším záujmom dieťaťa.

Zákrok považujeme za absolútne nevhodný a neprimeraný, keďže prebehol nielen v rozpore s elementárnym ľudským prístupom (napr. citlivo pripraviť dieťa na zmenu v živote a citlivo ju aj zrealizovať), ale aj v rozpore s viacerými právami dieťaťa (právo na vypočutie jeho názoru, právo na dôstojné zaobchádzanie…) a s právnymi normami ošetrujúcimi takéto postupy. Zrejme sa nadlho stane učebnicovým príkladom toho, ako sa takéto zákroky nemajú vykonávať.

Radi by sme upriamili pozornosť tiež na medializované zdôvodnenie krajského súdu na margo zverenia dieťaťa do starostlivosti starej matky, podľa ktorého má mať matka na syna väčšie právo ako stará matka. Takéto uvažovanie považujeme za nepochopenie princípu ochrany práv dieťaťa. Z nášho pohľadu má, naopak, dieťa právo vyrastať v milujúcej a dobre fungujúcej rodine a práva rodičov (alebo iných dospelých) majú byť v súlade s právami dieťaťa.

Zároveň považujeme za dôležité vyjadriť sa k etickej stránke tohto prípadu. Zverejňovanie osobných informácií týkajúcich sa dieťaťa na verejných sieťach považujeme za neetické a pre dieťa škodlivé. To, že medializácia je často jediným účinným nástrojom na to, aby nekompetentný prístup zodpovedných neostal nepovšimnutý, neospravedlňujem takýto zásah do intimity a integrity dieťaťa.

Prípad Marca ukázal, že napriek všetkým posunom, ktoré sa v posledných rokoch podarilo dosiahnuť v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, naďalej – a ešte vo väčšej miere – je tu potreba vzdelávať sociálnych pracovníkov, sudcov, policajtov a ďalších profesionálov pracujúcich s deťmi, ale i širokú verejnosť, aby práva deti neostávali len na papieri, ale boli rešpektované v každodennom živote. Koalícia pre deti Slovensko ponúka v tomto smere všetky svoje odborné kapacity.

„Dôležité je zintenzívniť vzdelávanie profesionálov, ale aj širokej verejnosti o tom, ako zohľadňovať práva a potreby detí v praxi. Neziskové organizácie dlhodobo ponúkajú verejnej správe pomoc pri tomto vzdelávaní,“ povedala Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.