• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Správa pre Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva.

Počas leta sme nazaháľali. v októbri bude zasadať Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva a Slovensko bude referovať o aký pokrok dosiahlo pri napĺňaní Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Spojili sme sily a pripravili dve správy. Jednu, inšpirovanú konferenciou o Nezávislom živote, o niektorých vybraných aspektoch sociálnych práv pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Pridali sa k nám Fórum pre ľudské práva, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Národna rada občanov so zdravotným postihnutím. upozornili sme na problémy v oblasti inkluzívneho vzdelávania či deinšititcionalizácie, rozvoja komunitných služieb a na nedostatky v antidiskriminačnom zákone.

V druhej správe sme sa sústredili na právo na bývanie. Táto správa bola prirodzeným vyústením spolupráce s Fórom pre ľudské práva a občianskym združením Proti prúdu. V správe upozorňujeme na nedostatok sociálneho bývania a absenciu reálnej podpory na riešenie a predchádzanie bezdomovectvu.

Obidve správy sú v angličitne.