• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody

Partnerská dohoda je základným dokumentom pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Proces prípravy začal v roku 2016 a nadácia SOCIA sa aktívne zapájala do procesu. Vďaka členstvu nadácie v Nezávislej platforme SocioFórum bola naša kolegyňa zvolená do Komory mimovládnych neziskových organizácií Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a tiež do pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+. Realizovali sme viacero aktivít, aby sme zistili názory a stanoviská, a to najmä medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti a medzi organizáciami zastupujúcich ľudí so zdravotným postihnutím.

K návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021, vydávame nasledovné stanovisko, ktoré sa týka najmä dvoch oblastí:

  1. Obsah návrhu PD
  2. Partnerský princíp v eurofondoch

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu Partnerskej dohody