• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Stanovisko nadácie SOCIA k návrhu dokumentov pre eurofondy 2021-2027

Partnerská dohoda a Operačný program Slovensko sú základnými dokumentami, ktoré potrebuje Slovenská republika vyrokovať so zástupcami Európskej komisie pre čerpanie podpory z eurofondov v novom programovom období 2021-2027.

Nasledujúce stanovisko sa vzťahuje k návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 (ďalej PD) a návrhu Operačného programu Slovensko (ďalej OP SK) zo dňa 21. októbra 2021. Naše stanovisko nadväzuje na už vydané z 21. júna 2021, ktoré sa viazalo k návrhu PD, ktorý bol schválený vládou SR 27. apríla 2021 .  V lete sme sa vyjadrili k obsahovému návrhu PD, najmä cieľu 4  Sociálnejšia Európa, základným podmienkam a partnerskému princípu v eurofondoch.

Júnové stanovisko nadácie SOCIA

Vo svojom júnovom stanovisku sme konštatovali, že Návrh PD v sociálnej oblasti pomenováva hlavné výzvy a problémy v témach, ktoré si kladie za prioritné. Predpokladané podporované aktivity a opatrenia sú vzhľadom na stručnosť dokumentu veľmi všeobecné. Tieto pozorovania platia naďalej. Bohužiaľ musíme konštatovať, že aj fakt, že očakávané výsledky nie sú kvantifikované, stále platí a teda stále nie je možné vyhodnotiť zmysluplnosť a reálnosť ako alokovaných 2,16 mld. eur prispeje k napĺňaniu politického cieľa 4 Sociálnejšia Európa.

Stanovisko nadácie SOCIA k októbrovej verzii programových dokumentov.