• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Stupavská konferencia – 17.-18.10. 2019

S veľkou radosťou Vám chcem oznámiť, že už dve stretnutia mali členovia prípravného výboru celoslovenského stretnutia – KONFERENCIE  mimovládnych neziskových organizácií,  občianskych iniciatív a aktérov občianskej spoločnosti ktoré s podnázvom Stupavská konferencia, organizujeme na jeseň tohto roka. Zástupca nadácie SOCIA, člena Nezávislej platformy SocioFórum je súčasťou prípravného výboru.

Prípravný výbor dospel k veľkej zhode v otázkach:

Pre koho je stretnutie určené:

  • Pre všetky slovenské MVO, pričom aktívne budeme pozývať:

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem zastúpenými v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré sú členskými organizáciami platforiem bez zastúpenia v KOMORE MVO v RV SR pre MVO

MVO, ktoré nie sú členmi platforiem

Stretnutie bude otvorená aj MVO, ktoré nebudeme poozývať aktívne, ale pre ktoré bude informácia o KONFERENCII verejná

  • Pre relevantné aktívne občianske iniciatívy

Aké sú zásadné ciele stretnutia:

Stretnutie bude venované diskusii o postavení OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI a špeciálne jej inštitucionálnej zložke, mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, s veľkým dôrazom na aktuálnu situáciu, ale hlavne najbližšiu budúcnosť.

Ide nám:

O stretnutie, vzájomné spoznávanie sa a SOLIDARITU medzi MVO a aktérmi Občianskej spoločnosti

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii rozvoja podmienok pre zakladanie a život MVO a aktérov Občianskej spoločnosti

  • Legislatíva občianskeho sektora
  • Finančné mechanizmy podpory občianskeho sektora
  • Dobrovoľníctvo a filantropia a podpora týchto základných pilierov fungovania občianskeho sektora
  • PARTNERSTVO, želaný vzťah medzi aktérmi z rôznych sektorov v našej spoločnsoti 

O diskusiu a potvrdenie základných stratégii pri posilnení postavenia aktívnych občanov, ich inštitúcií v slovenskej spoločnosti

O predstavenie cieľov stanovených partnerom aktívnych občanov, ako aj predstaviteľom verejnej správy a podnikateľov

Aké je naše Očakávanie od stretnutia:

SPRACOVANIE SPOLOČNÉHO VYHLÁSENIA, ktoré:

zadefinuje  požiadavku strategického rozvoja sektora voči štátu

bude adresovať kvalitu vzťahov MVO vs. štát/verejnosť – legitimita sektora

zadefinuje úlohu MVO voči vlastnému prostrediu

ako MOŽNOSŤ:

sformulovanie požiadavok MVO na politické strany k voľbám do NR SR 2020

A tiež miesto a čas stretnutia KONFERENCIE:

Konferencia bude trvať jeden a pol dňa 17 a 18 októbra 2019

Miestom konania  bude Bratislava, Nová Cvernovka