• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk
In Novinky

Deinšitutcionalizácia a synergia v EŠIF

V poslednom roku spolupracovali naše kolegyne s Úradom vládneho splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti na realizácii Národného projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ sa realizoval vďaka podpore z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Spolu s Mirom Cangárom z rady pre poradenstvo v sociálnej práci sme pripravili prípadovú štúdiu o synergickom prístupe v rámci implementovania EŠIF. Bohužiaľ sme museli konštatovať, že podpora procesu transformácie služieb nie je tým pozitívnym príkladom. Pre potreby Národného projektu sme pripravili rozsiahlu prípadovú štúdiu a krátke zhrnutie v slovenčine aj angličtine.

prípadová štúdia DI a synergie

prípadová štúdia DI a synergie – zhrnutie

prípadová štúdia DI a synergie – zhrnutie ENG