• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Cieľom nášho programu včasnej intervencie je prispieť k vytvoreniu  dostupnej, stabilnej a kvalitnej siete služby včasnej intervencie v spolupráci so samosprávnymi krajmi.

Na Slovensku sa ročne narodí 50 až 60 tisíc detí. Z toho 5 000 detí sa narodí predčasne a vyžadujú si špeciálny prístup a postupy lekárov, špecializované neonatologické centrá, ktorých je na Slovensku šesť. Časť z predčasne narodených detí potrebuje dlhodobú podporu v ranom veku, lebo zaostávajú vo vývine a časť predčasne narodených detí potrebuje dlhodobú starostlivosť vzhľadom k prítomnému postihnutiu, napr. časté je krvácanie do mozgu po pôrode u veľmi malých detí. Podľa štatistických údajov zdravotného rezortu sa na Slovensku ročne narodí do 2 000 detí s  poškodením orgánov, časť z nich sa môže prelínať s predčasne narodenými deťmi.

V obidvoch prípadoch však rodičia takýchto detí potrebujú čo najskôr po príchode dieťaťa na svet dlhodobé sprevádzanie, ktoré v rezorte zdravotníctva nedostanú. Rezort školstva síce prevádzkuje sieť Centier špeciálno-pedagogického poradenstva (vyše 100 poradní), ale podľa ich vlastného štatistického vykazovania sú deti do 2 rokov klientmi týchto poradní len výnimočne.

Jednoznačnou potrebou rodín je služba  včasnej  intervencie. Včasná intervencia je sociálna služba pre rodinu, ktorej sa narodilo dieťa so zdravotným postihnutím alebo oneskoreným vývinom. Ako verejná služba je ustanovená zákonom č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách od 1. januára 2014. Môže byť poskytovaná pre deti od narodenia až do 7 rokov, kedy dieťa prechádza do školského systému a dostane sa pod kuratelu špeciálno-pedagogických centier. Včasná intervencia je vymedzená komplexnou stimuláciou vývinu dieťaťa, čo znamená, že spoločne pracujú sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, logopédi a podobné profesie, ktoré tvoria transdisciplinárny tím. Žiadna iná sociálna služba neposkytuje občanom takéto široké spektrum odborníkov. Návrh na zaradenie včasnej intervencie do zákona navrhli a presadili sociálne mimovládne neziskové organizácie združené v SocioFóre, ktorého vznik iniciovala nadácia SOCIA.

Pre dieťa, ktoré sa narodilo so zdravotným postihnutím alebo má oneskorený vývin sú kritickými odpovede na dve otázky:

  • ako ho prijme jeho rodina, či sa dokáže vysporiadať s novou situáciou, alebo sa rodina v dôsledku nezvládnutia tejto novej situácie stane dysfunkčnou, príp. sa rozpadne,
  • či rodina spolu s odborníkmi využije existujúce možnosti, aby v prvých 3 až 4 rokoch jeho života rozvinuli všetky schopnosti a dispozície dieťaťa, prípadne náhradné mechanizmy ovplyvňujúce jeho pohyb, komunikáciu s inými osobami, hru, myslenie  a pod. Práve v týchto rokoch sa ľudské telo dokáže zmobilizovať a vytvoriť náhradné mechanizmy k tým, ktoré sú poškodené.

Služba včasnej intervencie je prvou službou, ktorú môžeme rodine poskytnúť, a tak vytvoriť dobré predpoklady pre aktívne zvládanie nových požiadaviek v ďalších životných cykloch: vzdelávanie v detstve a dospievaní, príprava na zamestnanie, podporované zamestnanie a bývanie, zakladanie rodiny a pod.

Naše príspevky k tejto verejnej politike:

  • a. ZAKLADANIE A PODPORA CENTIER VČASNEJ INTERVENCIE

Nadácia SOCIA začala od roku 2014 realizovať projekt, ktorého cieľom je vybudovať sieť centier včasnej intervencie. Uvedený projekt je financovaný zo súkromných zdrojov. Nadácia VELUX z Dánska podporila vznik centier v Bratislave, Prešove a Žiline (2015) a Ples v opere podporil vznik centier v Banskej Bystrici, Košiciach (2016) a v roku 2017 aj v Trenčíne. Tieto špecializované centrá systémovo budujú a profesionálne rozvíjajú službu včasnej intervencie v sociálnom rezorte.

  • b. DIALÓG O FINANCOVANÍ A ŠTANDARDOCH SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRE RODINY S DEŤMI – PODPORA ASOCIÁCIE POSKYTOVATEĽOV A PODPOROVATEĽOV VČASNEJ INTERVENCIE

Poslaním asociácie je aktívne sa podieľať na vytvorení kvalitnej a dostupnej siete služieb včasnej intervencie pre rodiny, ktorým sa narodilo dieťa s vývinovou poruchou alebo so zdravotným postihnutím v čase od 0 do 7 rokov jeho života. Spolupracovať s rodinami a odborníkmi v záujme koordinovaného postupu začleňovania detí a ich rodín do spoločnosti počas celého životného cyklu. Včasná intervencia je riešením pre 14 000 rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.