• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
 • 02 / 5564 5214
 • socia@socia.sk
In Novinky

Komunitné plánovanie sociálnych služieb

23. januára sme organizovali konferenciu: Komunitné plánovanie sociálnych služieb – povinnosť či príležitosť pre samosprávu? predovšetkým pre sociálne odbory miest ale aj tých, ktorí majú záujem participovať na tejto povinnosti samosprávy. Našim zámerom bolo motivovať tých, ktorí majú povinnosť komunitne plánovať vyťažiť pre rozvoj v meste čo najviac v prospech samosprávy aj obyvateľov.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí, mikroregiónov alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Ide o otvorený proces, ktorého cieľom je:

 • napĺňať potreby občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem sociálnej pomoci
 • zabezpečovať zdroje na jednotlivé druhy sociálnych služieb
 • hľadať optimálne riešenia vo vybavenosti a efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí

Ak metódu zoberieme poctivo, pomôže nám to priblížiť samosprávu občanom, počúvať ich hlas a potreby aj sa spoločne dohodnúť o prioritách v rozvoji služieb.

Povinnosť daná zákonom môže byť vnímaná samosprávami aj ako príležitosť pre spoluprácu občanov a samosprávy.

A k tomu pripájame prezentácie z konferencie: 

Pozvánka a program konferencie

 • Prečo zákon vyžaduje od samospráv komunitné plánovanie? Čo od toho ministerstvo očakáva? – Branislav Ondruš/zástupca ministerstva, MPSVR SR
 • Prečo je komunitný plán dobrý materiál pre mesto/obec. Ako ho používať v každodennej praxi – Mária Filipová, Mesto Banská Bystrica prezentacia_Filipova
 • Účasť verejnosti na verejných politikách, ekonomické prínosy participácie – Bruno Konečný, ÚSVROS prezentacia_Konecny
 • Plánovanie a financovanie sociálnych služieb – Marek Šimunek, Magistrát Města Hradec Králové prezentacia_Simunek a Jiří Zeman, Krajský úřad, Královéhradecký kraj prezentacia_Zeman
 • Dostupnosť datasetov a práca s databázami pri spracovaní KPSS a ako interpretovať dáta – Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny prezentacia_Gerbery
 • Využívanie zdrojov samosprávy pre zber dát a motiváciu občanov pre účasť vo fokusových skupinách – Jana Lindenhill, Marcela Zacharová, MiÚ Karlova Ves  prezentacia_Lindenhill_Zacharova
 • Príklady z praxe – predstavitelia miest/obcí prezentacia_Tomasovce_Petianova  a prezentacia_Trnava_Hunava_Ziskova
 • Zhrnutie a závery, výzva zapojených miest a obcí pre podporu služieb na dobré spracovanie komunitných plánov – Helena Woleková, nadácia SOCIA prezentacia_Wolekova