• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

VÍZIA

 

Našou víziou je tolerantná občianska spoločnosť, ktorej integrálnou súčasťou budú aj znevýhodnení a ohrození občania. Spolupráca „slabých a silných“ by mala vyústiť do budovania kvalitných a dostupných sociálnych služieb. Služieb, ktoré budú uspokojovať individuálne potreby užívateľov v ich prirodzenom prostredí.

POSLANIE

 

– Zvyšujeme kvalitu života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín poskytujeme granty pre neziskové organizácie, školy a jednotlivcov odmeňujeme najkvalitnejšie programy MNO cenou nadácie SOCIA.

– Podporujeme reformy sociálneho systému spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami a verejnou správou na tvorbe politík a legislatívnych návrhov.

– Posilňujeme sociálnu súdržnosť obyvateľov Slovenska vytvárame partnerstvá s podnikateľmi, ktorí majú možnosť prostredníctvom našej nadácie cielene a efektívne nasmerovať svoju podporu organizáciám a jednotlivcom

– Svoje služby poskytujeme s maximálnou efektivitou.

– Nebudujeme byrokraciu v procese pomoci iným.

– Nezamieňame filantropiu s účelom vlastnej propagácie ani s cieľom neprimeranej propagácie darcov.

HODNOTY

  • Veríme, že každá ľudská bytosť je jedinečná. Má hodnotu bez ohľadu na svoje mentálne, fyzické, materiálne alebo iné znevýhodnenie.
  • Veríme, že je našou povinnosťou vytvárať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných.
  • Veríme, že úlohou služieb je reflektovať potreby klientov. Služby majú stimulovať samostatnosť, vlastnú zodpovednosť a dôstojný život klientov.
  • Veríme, že optimálnym prostredím pre život je rodina a komunita, a preto by klienti mali prijímať sociálne služby v takomto prostredí.
  • Veríme, že kvalita života znevýhodnených skupín sa môže zlepšiť iba vtedy, ak spolupracujú všetci zainteresovaní – klienti, rodina, miestny úrad, cirkev, štátne orgány, miestne firmy, miestni podnikatelia, sociálni pracovníci a iní.

 

Nadácia SOCIA má dlhoročné skúsenosti (od roku 2002) so spravovaním grantových programov a nadačných fondov zameraných na rozvoj služieb v sociálnej oblasti. Realizujeme aj vlastné projekty na národnej aj medzinárodnej úrovni. Iniciovali sme vznik a rozvoj projektov a platforiem zameraných na podporu špecifických oblastí (podpora terénnych služieb pre seniorov, deinštitucionalizácia, včasná intervencia….)