• SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava
  • 02 / 5564 5214
  • socia@socia.sk

Podpora deinštitucionalizácie

logo Z Domova domov

 

Slovensko je v zvláštnej situácii. Koncom mája 2010 vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Náš štát tak deklaroval, že mu záleží na napĺňaní ľudských práv každého človeka. Samotný Dohovor totiž neprisudzuje ľuďom so zdravotným postihnutím nejaké výnimočné privilégia. Dokument požaduje rešpektovať ľudské práva tejto „najväčšej svetovej minority“ a čo je dôležité, vyžaduje zabezpečiť podmienky pre účasť jej členov na živote spoločnosti. Optimálnym riešením pre človeka, ktorý potrebuje podporné služby je, aby zostal vo svojom prirodzenom prostredí. Komunitné služby nie sú len o spolupráci pomáhajúceho profesionála a odkázaného človeka priamo v prostredí, ktoré považuje za svoj domov. Ich cieľom je podporiť aj prirodzenú spoluúčasť rodiny, priateľov a susedov, zodpovednosť miestnej samosprávy a občianskej spoločnosti a vzájomný rešpekt a úctu. Služby, založené na takýchto princípoch a rešpektujúce uvedené hodnoty, umožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím, deťom a rodinám ohrozeným sociálnym vylúčením a seniorom viesť plnohodnotný život v ich prirodzenom prostredí.

Deinštutucionalizácia a transformácia sociálnych služieb je už dlhodobo jednou z tém v portfóliu nadácie SOCIA. Prvé projekty sme podporili v roku 2002 v rámci projektu DDT – Decentralizácia | Deinštitucionalizácia | Transformácia sociálnych služieb. Nový podnet sme získali, keď v roku 2010 Európska komisia vyzvala Slovensko, aby prehodnotili ciele podpory v rámci programov štrukturálnych fondov EU pre oblasť sociálnych služieb. Aktívne sme sa zapojili do príprav a pripomienkovania Stratégia deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, ktorú vláda SR prijala na konci roku 2011. Podporiť tému deinštitucionalizácie sa nám podarilo aj v rámci blokového grantu švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nórskeho finančného mechanizmu (2012 – 2015).

Od roku 2012 sme začali užšie spolupracovať s Open Society Foundation – Mental Health Iniciative. Práve vďaka ich podpore sa nám darí aktívne sledovať aktuálne dianie na Slovensku a EÚ a zaujímať k nemu stanoviská a podávať návrhy.

Na podporu tejto myšlienky sme vytvorili nezávislú Platformu ZA KOMUNITNÉ SLUŽBY – Z Domova domov. Jej hlavným cieľom je sieťovať nositeľov zmeny, vzájomne zdieľať informácie, skúsenosti a príklady dobrej praxe zo Slovenska ale aj zahraničia. Uvedomujeme si veľkú potrebu otvárať diskusiu, informovať, sledovať zmeny v sociálnej oblasti. Hovoriť o možnostiach, rizikách, potrebách, ale aj motivovať.

Viac informácií nájdete na stránke: www.zdomovadomov.sk